หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบ การเงินและบัญชี สนง.สาธารณะสุขร้อยเอ็ด (NVT)

ผู้เข้าชม 9,582 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT302
  • ราคาพิเศษ : 259 บาท
  • Share รายการสินค้านี้
E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบ การเงินและบัญชี สนง.สาธารณะสุขร้อยเอ็ด (NVT)
 
จัดทำ     :  สิงหาคม 2557
จำนวน   :  458 หน้า
รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download
 
 
** อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช่หนังสือ เป็น PDF Flie ไม่มีหนังสือส่งให้ทางไปรษณีย์ DOWNLOAD อย่างเดียว **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 
สารบัญ

ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ สำนักงานสาธารณสุขร้อยเอ็ด
ประวัติความเป็นมา                         
วิสัยทัศน์                             
พันธกิจ                             
ประเด็นยุทธศาสตร์                         
เป้าประสงค์                         
โครงสร้างบทบาทภารกิจ                     

ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับสาธารณสุข
การสาธารณสุข                     
คณะกรรมการสาธารณสุข                
การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย             
สุขลักษณะของอาคาร                 
เหตุรำคาญ                     
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์            
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ             
ตลาด สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร     
การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ             
อำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุข
หนังสือรับรองการแจ้ง                
ใบอนุญาต                    
ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแห่งชาติ                
สิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ                
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ                 
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ            
สมัชชาสุขภาพ                     
ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ            
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ            
การจัดตั้งกองทุน                    
การบริหารกิจการของกองทุน                
การประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน            
การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม             
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ            
กองทุนสิ่งแวดล้อม                    
มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม                
การวางแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม            
คณะกรรมการควบคุมมลพิษ                
มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิด            
เขตควบคุมมลพิษ                    
มลพิษทางอากาศและเสียง                
มลพิษทางน้ำ                    
มลพิษอื่นและของเสียอันตราย                
การตรวจสอบและควบคุม                
ค่าบริการและค่าปรับ                    
มาตรการส่งเสริม                    
ความรับผิดทางแพ่ง                    
ระบาดวิทยากับการป้องกันควบคุมโรค            
ความหมายของการป้องกันควบคุมโรค             
ระบาดวิทยากับงานป้องกันควบคุมโรค             
หลักการป้องกันควบคุมโรค                 
ระดับของการป้องกันควบคุมโรค             
กลยุทธ์การป้องกันควบคุมโรค                 
บทบาทหน้าที่ในการป้องกันควบคุมโรค             
งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา                 
การควบคุมและป้องกันโรค                
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน         
การบริหาร การจัดการ และสภาพแวดล้อมในการทำงาน    
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม    
การควบคุม กำกับ ดูแล                 
พนักงานตรวจความปลอดภัย                 
กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม        
อนามัยสิ่งแวดล้อม                        
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม                 
สรุปสาระสำคัญ แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ         
แนวทางการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม                

ส่วนที่ 3 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ตำแหน่งสาธารณสุข
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550        
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550                
พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544        
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535        
แนวข้อสอบ กฎหมายกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544        
แนวข้อสอบ กฎหมายการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550        

ส่วนที่ 4 ความรู้เฉพาะตำแหน่ง 
ความรู้เกี่ยวกับการบัญชีเบื้องต้น                
ข้อสมมติฐานทางการบัญชี                 
งบการเงิน                     
สมการบัญชี                     
การวิเคราะห์รายการค้า                 
ผังบัญชี                         
สมุดรายวันชั้นต้น                     
งบทดลอง                     
การปรับปรุงรายการบัญชี                 
กระดาษทำการ                     
สมุดรายวันเฉพาะ                     
การบริหารการเงิน                     
การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน             
การวิเคราะห์งบกระแสเงินทุนและงบประมาณ         
การวิเคราะห์การใช้สินทรัพย์และเงินทุนในการดำเนินงาน     
การบริหารการเงินทุนหมุนเวียน                 
การบริหารลูกหนี้                     
การบริหารสินค้าคงคลัง                 
งบประมาณการลงทุน                 
การคลังภาครัฐ                     
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องการคลังรัฐบาล             
งบประมาณแผ่นดิน                     
บทบาทและความสำคัญของงบประมาณแผ่นดิน         
หลักการงบประมาณแผ่นดิน                 
วิธีวิเคราะห์งบประมาณ                 
ประเภทของงบประมาณแผ่นดิน             
รายจ่ายของรัฐบาล                     
รายได้ของรัฐบาลไทย                 
ตัวอย่างแนวข้อสอบ บัญชีและการเงิน            

ส่วนที่ 5 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบฯ ว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์             
แนวข้อสอบระเบียบฯ ว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์         
แนวข้อสอบระเบียบฯ ว่าด้วยพัสดุ                 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551     
แนวข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง     
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม        
แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม    

 
จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
ต้องการดูตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้ (Click)
 
 

 

 
 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

   

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE TADLET ANDROID (ซัมซุง,เอเซอร์,TADLET จีน)

ให้หา 2 โปรแกรมนี้ใน APP STORE และ PLAY STORE มาลงก่อนจึงจะใช้งานได้

จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Close หน้าต่างนี้
Go Top