หมวดสินค้าหลัก

อ่านเอาเรื่อง ฉบับเตรียมสอบ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (TJG)

ผู้เข้าชม 10,006 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TJG432
  • ราคาพิเศษ : 171 บาท
  • ราคาปกติ 180 บาท ลด 5 %
  • Share รายการสินค้านี้

อ่านเอาเรื่อง ฉบับเตรียมสอบ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (TJG)

 

ISBN : 978-616-260-112-5

พิมพ์ : มิถุนายน 2557

จำนวน : 399 หน้า

รูปแบบ : เข้าเล่ม ปกอ่อน

 

สารบัญ

-บทนิยาม สิทธิบัตร

-บทนิยามอนุสิทธิบัตร
-บทนิยามการประดิษฐิ์ 
-บทนิยามกรรมวิธี
-บทนิยามแบบผลิตภัณฑ์
-การประดิษฐิ์ที่ขอรับสิทธิบัตรได้ มาตรา 5
-การประดิษฐิ์ที่ขึ้นใหม่ มาตรา 6
-การประดิษฐิ์ที่สามารถประยุกต์ในอุตสาหกรรม  มาตรา 8
-การประดิษฐิ์ที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง มาตรา 9
-การได้สิทธิบัตรโดยการประดิษฐ์ มาตรา 10
-การได้สิทธิบัตรของนายจ้าง มาตรา 11
-ผู้มีสิทธิขอรับสิทธิบัตร มาตรา 14
-สิทธิของผู้ประดิษฐ์หลายคนในการขอรับสิทธิบัตร มาตรา 15
-ผู้มีสิทธิรับสิทธิบัตรก่อน มาตรา 16
-คำขอรับสิทธิบัตร มาตรา 17
-การนับเวลาการยื่นคำขอ กรณีเปิดแสดงสิ่งประดิษฐ์ในราชอาณาจักร มาตรา 19
-การนับเวลาการยื่นคำขอ กรณีมีการยื่นคำขอสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักร มาตรา 19 ทวิ
-สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรการประดิษฐ์ มาตรา 36
-ขอบเขตแห่งสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร มาตรา 36 ทวิ
-การอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตร  มาตรา 38, 39
-การพเพิกถอนสิทธิบัตร มาตรา 54-55
-การออกแบบผลิตภัณฑ์ มาตรา56-58
-สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ มาตรา 63
-การประดิษฐ์ที่ขออนุสิทธิบัตรได้ มาตรา 65 ทวิ
 
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534
 
-บทนิยาม มาตรา 4
-ลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนได้ มาตรา 6
-ลักษณะบ่งเฉพาะ มาตรา 7
-เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต้องห้าม มาตรา 8
-กรณีไม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับของ บุคคลอื่น มาตรา 13
-สิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้เครื่องหมายค้า มาตรา 44
-การฟ้องคดี มาตรา 46
-ข้อยกเว้นการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้า มาตรา 47
-การโอนเครื่องหมายการค้า มาตรา 48
-กำหนดเวลาคุ้มครองเครื่องหมายการค้า มาตรา 53
-การขอให้เพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้า มาตรา 67
-การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า มาตรา 68
-บทกำหนดโทษของผู้ปลอมเครื่องหมายการค้า มาตรา 108
-การเลียนเครื่องหมายการค้า มาตรา 109
จัดทำโดย... The Justice Group

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา

Close หน้าต่างนี้
Go Top