หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สนง.คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (NVT)

ผู้เข้าชม 9,548 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT229
  • ราคาพิเศษ : 249 บาท
  • Share รายการสินค้านี้
E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สนง.คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (NVT)
 
จัดทำ     :  เมษายน 2557
จำนวน   :  364 หน้า
รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 
สารบัญ

ส่วนที่ 1 ความรู้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประวัติความเป็นมา                                    
บทบาทและหน้าที่ของ สศช.                                
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ                
อำนาจหน้าที่คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ        
สำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งขาติ                
วิสัยทัศน์                                
วัฒนธรรมองค์กร                            
ค่านิยม สศช.                            
โครงสร้างและการจัดองค์กร                        
เลขาธิ การจากอดีตถึงปัจจุบัน                        
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                        
แผนกลยุทธ์ สศช.ประจำปี พ.ศ.2556-2560                
การดำเนินงานขององค์กร                        
การประเมินสถานภาพและศักยภาพของ สศช.                
เป้าหมาย                                
พันธกิจ                                
กลยุทธ์                                
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรของ สศช.                

ส่วนที่ 2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2521                
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2550            
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2521        
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2550    
พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542                

ส่วนที่ 3 ความรู้เฉพาะตำแหน่ง
นโยบาย                                
แผน (Plan)                            
โครงการ (Program)                            
การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์                        
กระบวนการของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์                
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ตามแนวทางของสำนักงาน ก.พ.ร.               
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์                        
แนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ                
ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์                
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการงบประมาณ                
งบประมาณแผ่นดิน                            
แนวความคิดในการจัดทำงบประมาณแผ่นดิน                
เทคนิคในการวิเคราะห์งบประมาณแผ่นดิน                    
งบประมาณแบบวางแผนวางโครงการ                    
การติดตามประเมินผลโครงการ (Program Evaluation)            
การวิจัยและการพัฒนาระบบงาน                    
การวิจัย                                 
การบริหารการพัฒนา                         

ส่วนที่ 4 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 11                      
สรุประเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548            
แนวข้อสอบ ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548        
ระเบียบสำนักนายสรุปพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540        
สรุประเบียบว่าด้วยรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544            
แนวข้อสอพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540            
แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน    
        

 
จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
ต้องการดูตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้ (Click)
 
 

 

 
 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

   

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE TADLET ANDROID (ซัมซุง,เอเซอร์,TADLET จีน)

ให้หา 2 โปรแกรมนี้ใน APP STORE และ PLAY STORE มาลงก่อนจึงจะใช้งานได้

จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Close หน้าต่างนี้
Go Top