หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบนักประชาสัมพันธ์ การประปาส่วนภูมิภาค ปี 57 (NVT)

ผู้เข้าชม 9,638 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT193
  • ราคาพิเศษ : 249 บาท
  • Share รายการสินค้านี้
E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบนักประชาสัมพันธ์ การประปาส่วนภูมิภาค ปี 57 (NVT)
 
จัดทำ     :  เมษายน 2557
จำนวน   :  215 หน้า
รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download **ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ**
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 
สารบัญ

ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค    
ภารกิจ และหน้าที่                 
วิสัยทัศน์ของ กปภ./พันธกิจ            
วัตถุประสงค์หลักขององค์กร             
ค่านิยม (Values)                 
ประวัติ                     
การจัดตั้งการประปาส่วนภูมิภาคเป็นรัฐวิสาหกิจ     
ประวัติการก่อสร้างการประปาในส่วนภูมิภาค      

ส่วนที่ 2 กฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2522                         
แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค    
                
ส่วนที่ 3 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
หลักและทฤษฎีการสื่อสาร                 
ความเป็นมาของการสื่อสาร                 
ความหมายของการสื่อสาร                 
หลักการสื่อสารที่สำคัญ                 
ความหมายของคำว่า “มวลชน”             
ความหมายของคำว่า “การสื่อสาร”             
กระบวนการสื่อสารมวลชน                 
กระบวนการสื่อสารมวลชน (Mass Communication Process)     
ทฤษฎีการสื่อสารที่เกี่ยวข้อง                 
แนวคิดทฤษฎีผู้กรองสาร (Gatekeeper Theory)         
แนวคิดทฤษฎีการใช้สื่อเพื่อตอบสนองความพึงพอใจ         
แนวคิดทฤษฎีการเล่น                 
ระบบการสื่อสารมวลชน                 
ระบบสื่อมวลชนตามทฤษฎีเสรีนิยม             
ระบบสื่อมวลชนตามทฤษฎีโซเวียตคอมมิวนิสต์         
ระบบสื่อมวลชนตามทฤษฎีความรับผิดชอบต่อสังคม         
ความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ ชุมชนสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์ 
ความหมายของการประชาสัมพันธ์                             
ลักษณะสำคัญของการประชาสัมพันธ์                         
องค์ประกอบพื้นฐานของการประชาสัมพันธ์                     
กลุ่มมวลชน (Publics)                             
การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์                             
เอกสารประชาสัมพันธ์                             
การสื่อสารทางสื่อมวลชน                             
แนวคิดเกี่ยวกับสื่อมวลชน                         
การสื่อสารทางสื่อสิ่งพิมพ์                             
ระบบการพิมพ์                                 
การเขียนบรรยายภาพข่าว                                     
องค์ประกอบของเหตุการณ์ที่มีคุณค่าทางข่าว                     
ประเภทและชนิดของข่าว                                 
คุณสมบัติของข่าวที่ดี                                     
นโยบายด้านข่าวของหนังสือพิมพ์                                 
การรวบรวมข้อมูลข่าว                                     
เทคนิคการเขียน                                 
การจัดทำรายการวิทยุ                             
หลักการเขียนข่าววิทยุ                                 
การพาสื่อมวลชน/กลุ่มเป้าหมายเยี่ยมชมกิจการ                         
หลักสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่หน่วยงาน                 
การสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นหน้าที่ของสมาชิกทุกคน              
การให้ข่าวแก่สื่อมวลชน                         
การเขียนบทสัมภาษณ์และการสัมภาษณ์ผู้บริหาร                  
การรวบรวมข้อมูลข่าวจากการสัมภาษณ์                 
การใช้อุปกรณ์ในการรวบรวมข้อมูลข่าว                         
การจัดนิทรรศการ                                 
การจัดแผ่นป้าย                                     
ประเภทของแผ่นป้าย                             
เทคนิคการจัดทำแผ่นป้าย                             
การจัดป้ายนิเทศ                                 
การจัดป้ายนิเทศให้สอดคล้องกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์                 
การกำหนดบริเวณว่างในนิทรรศการ                         
การกำหนดทางเดินชมนิทรรศการ                         
การวางแผนเพื่อปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์                         
หลักการประชาสัมพันธ์                             
วัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์                             
หัวใจของการวางแผนงานประชาสัมพันธ์                          
การวางแผนให้บรรลุถึงจุดหมายปลายทาง                         
โครงสร้างการเขียนข่าวทุกประเภท                             
นักประชาสัมพันธ์และคุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์             

ส่วนที่ 4 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540                         
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540                 
พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550             
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์              
แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย                     
แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ การประปาส่วนภูมิภาค 

 

 
จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
ต้องการดูตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้ (Click)
 
 

 

 
 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

   

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE TADLET ANDROID (ซัมซุง,เอเซอร์,TADLET จีน)

ให้หา 2 โปรแกรมนี้ใน APP STORE และ PLAY STORE มาลงก่อนจึงจะใช้งานได้

จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top