หมวดสินค้าหลัก

สอบ 5 พ.ร.บ. ตัวบท-ฏีกา-คำถาม-คำตอบ สำหรับผู้เตรียมสอบทั้ง 3 สนาม

ผู้เข้าชม 9,654 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TJG429
  • ราคาพิเศษ : 170 บาท
  • ราคาปกติ 200 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

สอบ 5 พ.ร.บ. ตัวบท-ฏีกา-คำถาม-คำตอบ สำหรับผู้เตรียมสอบทั้ง 3 สนาม

ISBN   : 978-616-260-126-2
พิมพ์     : มีนาคม 2557
จำนวน  : 400 หน้า
รูปแบบ :  ปกอ่อน เข้าเล่ม สันกาว
 
สารบัญ
1.พระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543
-หมวด 1 บททั่วไป
-หมวด 2 เขตอำนาจศาล
-หมวด 3 องค์คณะผู้พิพากษา
-หมวด 4 การจ่าย การโอนและการเรียกคืนสำนวนคดี
2.พระราชบัญญัติจักตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.2499
-บทเฉพาะกาล
3.พระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ.2499
4.พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553
-หมวด 1 บททั่วไป
-หมวด 2 ศาลเยาวชนและครอบครัว
-หมวด 3 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
-หมวด 4 ศูนย์ฝึกและอบรม สถานศึกษา สถานฝึกและอบรม และสถานแนะนำทางจิต
-หมวด 5 การฝึกอบรม
-หมวด 6 การสอบสวนคดีอาญา
-หมวด 7 มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญา
-หมวด 8 อำนาจศาลเกี่ยวกับคดีอาญา
-หมวด 9 การฟ้องคดีอาญา
-หมวด 10 การพิจารณาคดีอาญา
-หมวด 11 การพิพากษาคดีอาญา
-หมวด 12 การเปลี่ยนโทษและการใช้วิธีการสำหรับเด็กและเยาวชน
-หมวด 13 การพิจารณาพิพากษาคดีครอบครัว
-หมวด 14 การพิจารณาพิพากษาคดีครอบครัวที่ผู้เยาว์มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย
-หมวด 15 การพิจารณาคดีคุ้มครองสวัสดิภาพ
-หมวด 16 อุธรณ์
-หมวด 17 ฎีกา
-หมวด 18 บทกำหนดโทษ
-บทเฉพาะกาล
5.ข้อบังของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีดำเนินคดีคุ้มครองสวัสดิภาพ พ.ศ.2554
6.ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการอบรมระเบียบปฏิบัติของที่ปรึกษากฏหมายการจดแจ้งและชื่อออกจากบัญชี พ.ศ.2556
7.พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553
-หมวด 1 องค์กรอัยการ
-หมวด 2 พนักงานอัยการ
-หมวด 3 องค์กรอัยการ
-บทเฉพาะกาล

 

THE JUSTICE GROUP

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด คู่มือ สรุป ธงคำตอบ เนติบัณฑิต อัยการ ผู้พิพากศาล

Close หน้าต่างนี้
Go Top