หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบ เทศกิจ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 57 (NVT)

ผู้เข้าชม 9,512 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT137
  • ราคาพิเศษ : 249 บาท
  • Share รายการสินค้านี้
E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบ เทศกิจ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 57
จัดทำ     :  ธันวาคม 2556 
จำนวน   :  243 หน้า
รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download *** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 
สารบัญ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประวัติความเป็นมา                                                                                                     
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                                                                                     
อำนาจหน้าที่                                                                                                            
วิสัยทัศน์และพันธกิจ                                                                                                  
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)                                                                          
ความรู้เกี่ยวกับเทศกิจ
ความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข                                                                                     
          คณะกรรมการสาธารณสุข                                                                                 
          การจัดการสิ่งปฎิกูลและมูลฝอย                                                                          
          สุขลักษณะของอาคาร                                                                                     
          เหตุรำคาญ                                                                                                   
          กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                                                                         
          การจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ                                                                         
          อำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงาน                                                                            
          ใบอนุญาต                                                                                                    
          บทกำหนดโทษ                                                                                              
ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง                 
          การรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ                                                                
          การดูแลรักษาสนามหญ้าและต้นไม้                                                                  
          การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย                                                                 
กฎหมายเกี่ยวกับตำแหน่งเทศกิจ
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ                                                                                
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                                
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                       
พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                           พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                  
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546         
สรุปสาระสำคัญ ข้อมูลข่าวสารของราชการ                                                            
สรุปสาระสำคัญ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                         
สรุปสาระสำคัญ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                
สรุปสาระสำคัญ จัดระเบียบการจอดยานยนตร์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2503           
สรุปสาระสำคัญ มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                      
สรุปสาระสำคัญ หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                        
แนวข้อสอบ ข้อมูลข่าวสารของราชการ                                                                       
แนวข้อสอบ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                                    
แนวข้อสอบ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                           
แนวข้อสอบ มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                          
แนวข้อสอบ หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                            
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น
สรุปพ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติม                                
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด                                                                           
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด                                                                         
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด                                                          
การงบประมาณและการคลัง                                                                               
การกำกับดูแล                                                                                                
สรุป พรบ.เทศบาล 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552                        
การจัดตั้งเทศบาล                                                                                          
สภาเทศบาล                                                                                                 
อำนาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรี                                                                       
เทศบัญญัติ                                                                                                   
การคลังและทรัพย์สินของเทศบาล                                                                      
การควบคุมเทศบาล                                                                                        
คณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาล                                                                     
สรุปพ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552                           สภาตำบล                                                                                                     
การกำกับดูแลสภาตำบล                                                                                   
งบประมาณรายจ่ายประจำปี                                                                               
การกำกับดูแลองค์การบริหารส่วนตำบล                                                                
สรุปพรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551
การบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัด                                                   
การบริหารงานบุคคลในเทศบาล                                                                          
การบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล                                                     
การบริหารงานบุคคลในกรุงเทพมหานคร                                                                
การบริหารงานบุคคลในเมืองพัทยา                                                                       
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น                                            
สรุปสาระสำคัญพ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2549                                 
คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                           
สรุปสาระสำคัญ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                                 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี                                                                           
การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน                                          
การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ                                         
การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ              
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                            
การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ                                                                    
การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน                        
สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2552 และแก้ไขเพิ่มเติม                       การบริหารเมืองพัทยา                                                                                     
สภาเมืองพัทยา                                                                                             
นายกเมืองพัทยา                                                                                           
ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา                                                                      
ข้อบัญญัติเมืองพัทยา การกำกับดูแล 
 
 
จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
ต้องการดูตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้ (Click)
 
 

 

 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

   

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE TADLET ANDROID (ซัมซุง,เอเซอร์,TADLET จีน)

ให้หา 2 โปรแกรมนี้ใน APP STORE และ PLAY STORE มาลงก่อนจึงจะใช้งานได้

จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Close หน้าต่างนี้
Go Top