หมวดสินค้าหลัก

File เสียง MP 3 Download เจ้าหน้าที่ปกครองปฎิบัติการ กรมการปกครอง (NVT)

ผู้เข้าชม 9,690 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT503
  • ราคาพิเศษ : 299 บาท
  • Share รายการสินค้านี้
File เสียง MP 3 Download เจ้าหน้าที่ปกครองปฎิบัติการ กรมการปกครอง
 
เป็น File เสียง MP3 ความยาวรวมประมาณ 13 ชั่วโมง
ไฟท์แยกเป็นหัวข้อในแต่ละเรื่อง สามารถเปิด กับ คอมพิวเตอร์
โทรศัพท์มือถือ IPAD IPONE TABLEเครื่องเล่น MP3 พกพา
เครื่องเล่น DVD สะดวกพกเอาไปฟังได้ทุกที่ ทุกเวลา
ฟังในรถยนต์ รถไฟฟ้า รถเมล์ ช่วงพักงาน ช่วงว่างโดยไม่ต้องยกหนังสืออ่าน
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้ฟังเลย ใช้เวลา Download 3-10 นาที
แล้วแต่ความเร็วอินเตอร์เนท์ File มีขนาดประมาณ 150-200 MB
 
เข้ามา Download File MP3 ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
กรณีโทร หรือ FAX มาสั่งจะส่งให้ทาง E-mail
 
<< Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่ง File MP3 ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>>
 
File เสียง MP3 ตำแหน่งธุรการ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
MP3 ส่วนที่ 1 “วิสัยทัศน์  พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และภารกิจของระทรวงมหาดไทย”
วิสัยทัศน์                                                                                                       
พันธกิจ                                                                                                        
โครงสร้าง อำนาจหน้าที่                                                                                   
ภารกิจของกระทรวงมหาดไทย                                                                           
MP3 ส่วนที่ 2 “ความรู้เกี่ยวกับการอำนวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน การรักษาความสงบเรียบร้อย”
การอาสารักษาดินแดน                                                                                     
การอำนวยความเป็นธรรมในอำนาจหน้าที่ของฝ่ายปกครอง                             
หน้าที่ของกองอาสารักษาดินแดน                                                                      
สิทธิสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน                                                                    
การคุ้มครองพยานในคดีอาญา                                                                           
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท                                                                                     
MP3 ส่วนที่ 3 “การปกครองท้องที่”
สรุปสาระสำคัญ         พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2547  และแก้ไขเพิ่มเติม        
สรุปสาระสำคัญ         พ.ร.บ. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และการได้มาซึ่ง ส.ว.
                             พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554                 
สรุปสาระสำคัญ         กฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล                                                     
สรุปสาระสำคัญ         กฎหมายเกี่ยวกับสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล            
สรุปสาระสำคัญ         กฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกำนัน
                             ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และคณะกรรมการหมู่บ้าน                               
MP3 ส่วนที่ 4 “ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย”
สรุปสาระสำคัญ         พ.ร.บ. ทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534  และแก้ไขเพิ่มเติม                 
สรุปสาระสำคัญ         พ.ร.บ. บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2526 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2554                                                        
สรุปสาระสำคัญ         พ.ร.บ. จดทะเบียนครอบครัว พ.ศ.2478 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2533                                                 
สรุปสาระสำคัญ         พ.ร.บ. ชื่อบุคคล พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง
                             ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2548 
สรุปสาระสำคัญ         คำนำหน้านามหญิง พ.ศ. 2551
MP3 ส่วนที่ 5 “ความรู้พื้นฐาน” ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมการปกครอง                        
ความรู้เกี่ยวกับกรมการปกครอง                                                                          
วิสัยทัศน์  กรมการปกครอง                                                                               
ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง                                                              
แนวความคิดเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง                                                           
แนวความคิดเกี่ยวกับระบบราชการ                                                                      
การบริหารราชการแผ่นดิน                                                                                 
การจัดระบบการบริหารและการใช้อำนาจปกครองโดยรวม                                         
การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินไทย                                                              
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกครอง                                                                
การบริหารราชการแผ่นดิน                                                                                 
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี                                                                           
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ                                                                 
การรักษาความลับของทางราชการ                                                            
งานสารบรรณ                                                                                       
แนวข้อสอบ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง                                                  
แนวข้อสอบ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน                                                  
แนวข้อสอบ ข้อมูลข่าวสารราชการ                                                            
แนวข้อสอบ การรักษาความลับทางราชการ                                                 
แนวข้อสอบ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี                                                 
แนวข้อสอบ งานสารบรรณ                                                                      
จรรยาบรรณข้าราชการกรมการปกครอง  
 
 
จะได้รับไฟท์เสียง MP3 ภายใน 3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
วิธีการ Download MP3 หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. หลังจากนั้นท่านก็แตก RAR File แล้วเปิด MP3 ได้เลย
 

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. winAMP (โปรแกรมสำหรับเปิดไฟท์เสียง MP3) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE ทำการแปลงไฟท์ที่ได้มาผ่านทาง iTunes

 

ตัวอย่าง Fiile เสียง MP3 ชุดนี้ CLICK ฟังได้เลยครับ !!

 

กด Click ฟังได้เลย !!    

จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมการปกครอง

Close หน้าต่างนี้
Go Top