หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการศึกษา กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 57 (NVT)

ผู้เข้าชม 9,500 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT125
  • ราคาพิเศษ : 249 บาท
  • Share รายการสินค้านี้
E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการศึกษา กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ปี 57
จัดทำ     :  ธันวาคม 2556 
จำนวน   :  336 หน้า
รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download **ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ** 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 
สารบัญ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประวัติความเป็นมา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                                                 
อำนาจหน้าที่                                                                                                  
วิสัยทัศน์และพันธกิจ                                                                                        
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)                                                                
สังคม  เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11                                          
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559)                      
เศรษฐกิจพอเพียง                                                                                          
สังคม                                                                                                         
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน                                                                                   
การเมือง                                                                                                     
วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย                                                    
ประเพณี                                                                                                      
ความสำคัญของขนบธรรมเนียมประเพณีไทย                                                        
วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น                                                                      
ความรู้เกี่ยวกับการศึกษา
นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา                                                         
แผนการศึกษาแห่งชาติ (2552-2559)                                                                
แนวนโยบาย เป้าหมาย และกรอบดำเนินการ                                                        
การประกันคุณภาพการศึกษา                                                                           
มาตรฐานและตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา                                                              
ตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา                                                                                
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551                                                      
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้                                                                        
เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้                                                                
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                        
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546และที่แก้ไขเพิ่มเติม           
พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546                                               
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม    
พ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551                                                
สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการครู พ.ศ. 2523                           
สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2546            
สรุปสาระสำคัญ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                     
แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                         
สรุปสาระสำคัญ พรบ. ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 
ตัวอย่างแนวข้อสอบ
 
 
จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
ต้องการดูตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้ (Click)
 
 

 

 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

   

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE TADLET ANDROID (ซัมซุง,เอเซอร์,TADLET จีน)

ให้หา 2 โปรแกรมนี้ใน APP STORE และ PLAY STORE มาลงก่อนจึงจะใช้งานได้

จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Close หน้าต่างนี้
Go Top