หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK Download คู่มือ+ข้อสอบ เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติงาน กรมการปกครองใหม่ ปี 57 (NVT)

ผู้เข้าชม 9,922 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT121
  • ราคาพิเศษ : 249 บาท
  • Share รายการสินค้านี้
E-BOOK Download คู่มือ+ข้อสอบ เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติงาน กรมการปกครองใหม่ ปี 57
จัดทำ     :  ธันวาคม 2556 
จำนวน   :  246 หน้า
รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download **ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ** 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 
สารบัญ
เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติงาน กรมการปกครอง 
ส่วนที่ 1 “วิสัยทัศน์  พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และภารกิจของระทรวงมหาดไทย”
วิสัยทัศน์                                                                                             
พันธกิจ                                                                                                        
โครงสร้าง อำนาจหน้าที่                                                                                   
ภารกิจของกระทรวงมหาดไทย                                                                           
ส่วนที่ 2 “ความรู้เกี่ยวกับการอำนวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน การรักษาความสงบเรียบร้อย”
การอาสารักษาดินแดน                                                                                     
การอำนวยความเป็นธรรมในอำนาจหน้าที่ของฝ่ายปกครอง                             
หน้าที่ของกองอาสารักษาดินแดน                                                                      
สิทธิสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน                                                                    
การคุ้มครองพยานในคดีอาญา                                                                           
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท                                                                                     
ส่วนที่ 3 “การปกครองท้องที่”
สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2547  และแก้ไขเพิ่มเติม       
สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และการได้มาซึ่ง ส.ว. พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554                 
สรุปสาระสำคัญ กฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล                                                     
สรุปสาระสำคัญ กฎหมายเกี่ยวกับสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล            
สรุปสาระสำคัญ กฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และคณะกรรมการหมู่บ้าน                               
ส่วนที่ 4 “ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย”
สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. ทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534  และแก้ไขเพิ่มเติม                 
สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2526 แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2554                                                        
สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. จดทะเบียนครอบครัว พ.ศ.2478 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2533                                                         
สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. ชื่อบุคคล พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2548
สรุปสาระสำคัญ คำนำหน้านามหญิง พ.ศ. 2551                                             
ส่วนที่ 5 “ความรู้พื้นฐาน” 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมการปกครอง                                                             
ความรู้เกี่ยวกับกรมการปกครอง                                                                
วิสัยทัศน์  กรมการปกครอง                                                                               
ผู้บริหาร                                                                                                        
ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง                                                              
แนวความคิดเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง                                                           
แนวความคิดเกี่ยวกับระบบราชการ                                                                      
การบริหารราชการแผ่นดิน                                                                                 
การจัดระบบการบริหารและการใช้อำนาจปกครองโดยรวม                                         
การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินไทย                                                              
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกครอง                                                                
การบริหารราชการแผ่นดิน                                                                       
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี                                                                  
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ                                                                 
การรักษาความลับของทางราชการ                                                            
งานสารบรรณ                                                                             
แนวข้อสอบ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง                                                  
แนวข้อสอบ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน                                                  
แนวข้อสอบ ข้อมูลข่าวสารราชการ                                                            
แนวข้อสอบ การรักษาความลับทางราชการ                                                 
แนวข้อสอบ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี                                        
แนวข้อสอบ งานสารบรรณ                                                                      
จรรยาบรรณข้าราชการกรมการปกครอง                                            
 
 
จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
ต้องการดูตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้ (Click)
 
 

 

 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

   

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE TADLET ANDROID (ซัมซุง,เอเซอร์,TADLET จีน)

ให้หา 2 โปรแกรมนี้ใน APP STORE และ PLAY STORE มาลงก่อนจึงจะใช้งานได้

จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมการปกครอง

Close หน้าต่างนี้
Go Top