หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK Download คู่มือ+ข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน กรมการปกครอง ใหม่ ปี 57 (NVT)

ผู้เข้าชม 9,805 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT120
  • ราคาพิเศษ : 249 บาท
  • Share รายการสินค้านี้
E-BOOK Download คู่มือ+ข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน กรมการปกครอง ใหม่ ปี 57
จัดทำ     :  ธันวาคม 2556 
จำนวน   :  307 หน้า
รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download **ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ **
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 
สารบัญ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมการปกครอง
ความรู้เกี่ยวกับกรมการปกครอง                                                                          
วิสัยทัศน์  กรมการปกครอง                                                                               
ผู้บริหาร                                                                                                       
ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
แนวความคิดเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง                                                            
แนวความคิดเกี่ยวกับระบบราชการ                                                                      
การบริหารราชการแผ่นดิน                                                                                
การจัดระบบการบริหารและการใช้อำนาจปกครองโดยรวม                                         
การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินไทย                                                             
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกครอง
การบริหารราชการแผ่นดิน                                                                                
          การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง                                                      
          การจัดระเบียบบริหารราชการในต่างประเทศ                                                
          การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค                                                   
          การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น                                                   
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ                                                              
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี                                                                   
          การบริหารกิจการบ้านเมืงที่ดี                                                                 
          การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุของประชาชน                                
          การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ                             
          การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                
          การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ                                                        
          การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน            
          การประเมินผลปฏิบัติราชการ                                                                 
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ                                                                        
          การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร                                                                         
          ข้อมูลข่าวสารที่ไม่เปิดเผย                                                                        
          ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล                                                                          
          เอกสารประวัติศาสตร์                                                                              
          คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการ                                                           
          คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร                                             
การรักษาความลับของทางราชการ                                                                       
          องค์การรักษาความปลอดภัย                                                                    
          ผู้มีอำนาจกำหนดชั้นความลับ                                                                   
          การแสดงชั้นความลับ                                                                             
          การปรับชั้นความลับ                                                                               
          นายทะเบียน                                                                                         
          การตรวจสอบ                                                                                       
          การเก็บรักษา                                                                                          
งานสารบรรณ                                                                                                 
ความหมาย                                                                                           
ชนิดของหนังสือ                                                                                    
หนังสือภายนอก                                                                                    
หนังสือภายใน                                                                                      
หนังสือประทับตรา                                                                                 
หนังสือสั่งการ                                                                                       
หนังสือประชาสัมพันธ์                                                                             
การเก็บรักษา ยืม และทำลายหนังสือ                                                          
มาตรฐานตรา แบบพิมพ์ และซอง                                                              
ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
การบัญชีเกี่ยวกับเงินสด                                                                           
โจทย์ทดสอบเกี่ยวกับระบบเงินสดย่อย                                                        
โจทย์งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร                                                           
          ระบบใบสำคัญจ่าย (Voucher System)                                             
          โจทย์ใบสำคัญจ่าย                                                                      
          ตั๋วเงิน                                                                                      
          การจัดทำกระดาษทำการงบการเงิน                                                  
          บัญชีเดี่ยว                                                                                  
การวิเคราะห์รายการค้า                                                                            
ผังบัญชี                                                                                                  
สมุดรายวันทั่วไป                                                                                      
การปรับปรุงรายการบัญชี                                                                            
กระดาษทำการ                                                                                               
การเงิน                                                                                                         
งบประมาณ                                                                                                    
ตัวอย่างแนวข้อสอบ
แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี                                                                             
แนวข้อสอบ วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง                                                        
แนวข้อสอบ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน                                                            
แนวข้อสอบ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ                                                           
แนวข้อสอบ ความลับของทางราชการ                                                                  
แนวข้อสอบ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
 
 
จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
ต้องการดูตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้ (Click)
 
 

 

 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

   

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE TADLET ANDROID (ซัมซุง,เอเซอร์,TADLET จีน)

ให้หา 2 โปรแกรมนี้ใน APP STORE และ PLAY STORE มาลงก่อนจึงจะใช้งานได้

จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมการปกครอง

Close หน้าต่างนี้
Go Top