หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK Download คู่มือ+ข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ใหม่ ปี 57 (NVT)

ผู้เข้าชม 9,462 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT116
  • ราคาพิเศษ : 249 บาท
  • Share รายการสินค้านี้
E-BOOK Download คู่มือ+ข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ใหม่ ปี 57
จัดทำ     :  ธันวาคม 2556 
จำนวน   :  362 หน้า
รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ 
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 
สารบัญ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประวัติความเป็นมา                                        
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                                  
อำนาจหน้าที่                                            
วิสัยทัศน์และพันธกิจ                                
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)     
ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
การบัญชีเกี่ยวกับเงินสด                           
โจทย์ทดสอบเกี่ยวกับระบบเงินสดย่อย    
โจทย์งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร        
ระบบใบสำคัญจ่าย (Voucher System)  
โจทย์ใบสำคัญจ่าย                              
ตั๋วเงิน                                                
การจัดทำกระดาษทำการงบการเงิน  
บัญชีเดี่ยว                                         
การวิเคราะห์รายการค้า                         
ผังบัญชี                                                
สมุดรายวันทั่วไป                                 
การปรับปรุงรายการบัญชี                     
กระดาษทำการ                                    
สมุดรายวันเฉพาะ                                
การเงิน                                                
งบประมาณ                                         
ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS                     
แนวข้อสอบ พนักงานการเงินและบัญชี                                  
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สรุประเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548              
ความหมาย                                        
ชนิดของหนังสือ                                
หนังสือภายนอก                                
หนังสือภายใน                                   
หนังสือประทับตรา                            
หนังสือสั่งการ                                   
หนังสือประชาสัมพันธ์                      
การเก็บรักษา ยืม และทำลายหนังสือ
มาตรฐานตรา แบบพิมพ์ และซอง     
สรุปพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540                        
การร่างหนังสือราชการ                                        
สรุประเบียบว่าด้วยรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544                        
สรุป ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม                  
การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง                            
การบริหารราชการในต่างประเทศ                                
การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค                   
การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น                   
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ                              
สรุปพ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติม                    
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด                                
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด                              
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด           
การงบประมาณและการคลัง                               
การกำกับดูแล                                        
สรุป พรบ.เทศบาล 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552                   
การจัดตั้งเทศบาล                                        
สภาเทศบาล                                        
อำนาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรี        
เทศบัญญัติ                                       
การคลังและทรัพย์สินของเทศบาล  
การควบคุมเทศบาล                         
คณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาล 
สรุปพ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552        
สภาตำบล                                        
การกำกับดูแลสภาตำบล                  
งบประมาณรายจ่ายประจำปี             
การกำกับดูแลองค์การบริหารส่วนตำบล
สรุปพรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3  พ.ศ. 2551                    
การบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัด                        
การบริหารงานบุคคลในเทศบาล                                
การบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล                        
การบริหารงานบุคคลในกรุงเทพมหานคร                            
การบริหารงานบุคคลในเมืองพัทยา                                 
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
สรุปสาระสำคัญพ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2549 
คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                
สรุปสาระสำคัญ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   พ.ศ. 2546                    
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี                                    
การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ            
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                
การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ                      
การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน                
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ                                
สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2552 และแก้ไขเพิ่มเติม                        
การบริหารเมืองพัทยา        
สภาเมืองพัทยา                 
นายกเมืองพัทยา               
ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา 
ข้อบัญญัติเมืองพัทยา                   
การกำกับดูแล                               
ระเบียบฯว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2554             
พรฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553         
ระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543   
 
 
จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
ต้องการดูตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้ (Click)
 
 

 

 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

   

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE TADLET ANDROID (ซัมซุง,เอเซอร์,TADLET จีน)

ให้หา 2 โปรแกรมนี้ใน APP STORE และ PLAY STORE มาลงก่อนจึงจะใช้งานได้

จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Close หน้าต่างนี้
Go Top