หมวดสินค้าหลัก

ตำราว่าความ ผู้จัดการมรดก (NBK)

ผู้เข้าชม 10,239 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NBK008
  • ราคาพิเศษ : 219 บาท
  • ราคาปกติ 230 บาท ลด 5 %
  • Share รายการสินค้านี้

ตำราว่าความ ผู้จัดการมรดก 

ผู้แต่ง: สุพร อิศรเสนา
ปีที่พิมพ์: กุมภาพันธ์ 2548
จำนวนหน้า: 289 หน้า
ISBN: 978974
ขนาด : มาตราฐาน 18.5 x 26
 
สารบัญ
 
บทที่ 1 ข้อความเบื้องต้น
ประวัติความเป็นมาของกฎหมายเรื่อง มรดก
ความหมายของคำว่ามรดก
ความหมายของคำว่า คดีมรดก
ความหมายของคำว่า ทายาท
ใครบ้างเป็นผู้มีสิทธิรับมรดก
การสละมรดก
วิธีการสละมรดก
ตัวอย่างหนังสือการสละมรดก
มรดกที่ไม่มีผู้รับตกแก่ผู้ใด
บทที่ 2 ผู้จัดการมรดก
ความหมายของคำว่าผู้จัดการมรดก
การเป็นผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม
การตั้งผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาล
เกี่ยวกับจำนวนบุคคลที่จะขอให้ศาลตั้งผู้จัดการมรดก
ความแตกต่างระหว่างการตั้งผู้จัดการมรดกหลายคน โดยพินัยกรรมกับโดยคำสั่งศาล
บุคคลผู้มีสิทธิร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก
สิทธิและหน้าที่ของผู้จัดการมรดก
ก. หน้าที่โดยทั่วไป
ข. หน้าที่ในลักษณะตัวแทน
ค. สิทธิและหน้าที่ในอันที่จะต้องกระทำให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย
ผู้จัดการมรดกมีสิทธิที่จะได้รับเงินบำเหน็จหรือไม่
การประชุมทายาท
ประโยชน์ของการนัดประชุมทายาท
ทายาทอาจขอให้ผู้จัดการมรดกนัดประชุมทายาทหรือชี้แจงก็ได้
แบบตัวอย่างเกี่ยวกับการนัดประชุมทายาท
ผู้อนุบาลจะขอเป็นผู้จัดการมรดกได้หรือไม่
การตายโดยสาบสูญ
คุณสมบัติของผู้ร้องในเรื่องอายุและความรู้ความสามารถ
ศาลที่จะเสนอคำร้องขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดก
เหตุการณ์ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก
เอกสารที่ใช้แนบท้ายคำร้องขอให้ศาลตั้งผู้จัดการมรดก
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการร้องขอให้ศาลมีคำสั่งแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดก
อายุความในการร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก
ตัวอย่างคำแถลงขอวางเงินค่าประกาศหนังสือพิมพ์,หมายประกาศ
บุคคลผู้ไม่อาจร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก
บทที่ 3 แบบตัวอย่างการเขียนคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกและเอกสารแนบท้ายคำร้อง บัญชีพยาน
แบบตัวอย่างการไม่ขอรับหน้าที่เป็นผู้จัดการมรดก
บทที่ 4 การคัดค้านคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก
ผู้ทีสิทธิร้องคัดค้านคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
กำหนดเวลาในการยื่นคำร้องคัดค้าน
ตัวอย่างคำร้องคัดค้าน
ประเด็นข้อพิพาทแห่งคดี
การยื่นบัญชีระบุพยานเมื่อใด
การอ้างส่งสำเนาเอกสารในคดี
การขอให้รับรองเอกสารที่คู่ความฝ่ายใดอ้างเป็นพยานหลักฐาน
ตัวอย่าง คำร้อง และคำแถลง อ้างส่งเอกสารเป็นพยาน
การไต่สวนคำร้อง
การซักถามพยานผู้ร้อง และพยานผู้ร้อง
ตัวอย่างรายงานกระบวนพิจารณาของศาลเมื่อไต่สวนคำร้องแล้วเสร็จ
ตัวอย่างคำแถลงขอคัดคำสั่ง ตามบัญชีตารางท้าย ป.วิ.พ.
แบบตัวอย่าง คำสั่งศาล ตั้งผู้จัดการมรดก
ตัวอย่างคำขอให้ศาลออกหนังสือสำคัญว่าคดีถึงที่สุด
ตัวอย่างหนังสือสำคัญแสดงว่าคดีถึงที่สุด
การสิ้นสุดของการเป็นผู้จัดการมรดก
บทที่ 5 การรวบรวมทรัพย์มรดกและการทำบัญชีทรัพย์มรดก
การจัดทำบัญชีทรัพย์มรดก
คำแถลงขออ้างส่งบัญชีทรัพย์
คำร้องขอขยายเวลาต่อไปในการจัดทำบัญชีทรัพย์มรดก
แบบตัวอย่างการทำบัญชีทรัพย์มรดกอ้างส่งศาล
การจัดทำบัญชีทรัพย์รายจ่าย
บทที่ 6 กองมรดกที่เป็นทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ที่ผู้จัดการมรดกจะต้องดำเนินการ
การดำเนินคดีทางศาล
การร้องสอดเข้ามาในคดี
บทที่ 7 การจัดการมรดกและแบ่งปันทรัพย์มรดก
การแบ่งสินสมรส
ความหมายของ กรรมสิทธิ์รวม
กรรมสิทธิ์รวมระหว่างสามีภริยา
บทที่ 8 มรดกสงฆ์
บทที่ 9 การรับมรดกแทนที่ การถูกกำจัดมิให้รับมรดก การตัดทายาทมิให้รับมรดกและการถอนการตัดมิให้รับ
มรดก
การรับมรดกแทนที่กัน
การถูกกำจัดมิให้รับมรดก
ตัวอย่างคำร้องขอทำพินัยกรรม ขอตัดทายาทโดยธรรมมิให้รับมรดก หรือถอนการตัดทายาทโดยธรรมมิให้รับมรดก หรือการสละมรดก
บทที่ 10 การชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ในกองมรดกนั้น
การแบ่งมรดก
การขายทอดตลาด
บทที่ 11 การขอถอดถอนผู้จัดการมรดก
การร้องขอถอนผู้จัดการมรดก
กรณีที่ไม่อาจร้องขอถอดถอนผู้จัดการมรดก
ตัวอย่างคำร้องขอถอดถอนผู้จัดการมรดก
ตัวอย่างคำแถลงอ้างส่งบัญชีการจัดการและแบ่งปันมรดก ร้องเข้าไปในคดีเดิมที่ศาลตั้งผู้จัดการมรดก
บัญชีการจัดการและแบ่งปันมรดก
บทที่ 12 พินัยกรรมและแบบของพินัยกรรม
ความหมายของคำว่า พินัยกรรม
แบบของพินัยกรรม
พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ
ตัวอย่างพินัยกรรมตามกฎหมายแบบทั่วไป
ตัวอย่างพินัยกรรมแบบเขียนด้วยมือตัวเอง
การทำพินัยกรรมต่อทางราชการ
ตัวอย่างพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง
การทำพินัยกรรมลับ
ตัวอย่างการบันทึกบนซองพินัยกรรมแบบเอกสารลับ
ตัวอย่างการบันทึกบนซองพินัยกรรมแบบเอกสารลับของผู้ที่ที่เป็นใบ้และหูหนวกหรือผู้ที่พูดไม่ได้
ตัวอย่างพินัยกรรมทำด้วยวาจา
กรณีที่พินัยกรรมตกเป็นโมฆะ
ตัวอย่างคำฟ้องขอเพิกถอนพินัยกรรม และกำจัดมิให้รับมรดก
บทที่ 13 อายุความ
อายุความคดีมรดก
อายุความฟ้องขอให้เพิกถอนพินัยกรรม
อายุความเกี่ยวกับการจัดการมรดก
อายุความเกี่ยวกับการรอนสิทธิ
บทสุดท้าย ภาษีกองมรดก
ภาษีที่ผู้จัดการมรดกจะต้องดำเนินการเสียภาษี
ภาระการสิ้นไปของการเสียภาษีต่างๆ แห่งกองมรดก
คำพิพากษาฎีกา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 ถึง พ.ศ. 2546

 

จัดทำโดย... หม่อมหลวงสุพร อิสรเสนา

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ทนายความ/ใบอนุญาว่าความ/ตั๋วทนาย

Close หน้าต่างนี้
Go Top