หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK Download คู่มือ+ข้อสอบ พัสดุ กรมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ ปี 56 (NVT)

ผู้เข้าชม 9,474 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT100
  • ราคาพิเศษ : 249 บาท
  • Share รายการสินค้านี้
E-BOOK Download คู่มือ+ข้อสอบ พัสดุ กรมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ ปี 56
 
เป็น File E-BOOK ไม่ใช่หนังสือ สั่งซื้อแล้ว แจ้งโอนเงิน เปิดดูได้เลย !! 
(ไม่มีพิมพ์รูปแบบเล่มกระดาษ)
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
กรณีโทร หรือ FAX มาสั่งจะส่งให้ทาง E-mail
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 
สารบัญ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประวัติความเป็นมา                                                                                             
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                                                                             
อำนาจหน้าที่                                                                                                    
วิสัยทัศน์และพันธกิจ                                                                                          
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)                                                                     
ความรู้เฉพาะตำแหน่งพัสดุ
ความสำคัญของการบริหารงานพัสดุ                                                                          
ความหมายของการบริหารงานพัสดุ                                                                          
ขอบเขตของการบริหารงานพัสดุ                                                                             
กลยุทธ์การบริหารงานพัสดุ                                                                                   
การจัดมาตรฐานพัสดุ                                                                                          
การจัดหา                                                                                                       
การบริหารพัสดุคงเหลือ                                                                                       
การจัดการคลังพัสดุ                                                                                            
การขนส่ง                                                                                                        
การบำรุงรักษา                                                                                                  
การจำหน่ายพัสดุออกจากบัญชี                                                                              
การบริหารงานพัสดุและการจัดหาของส่วนราชการ                                                         
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ
ระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ.2553                                                              
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2552                                                          
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549                 
ทักษะการรวบรวมและการจัดการข้อมูล                                                                      
ระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
พรบ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542     
จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ                                                 
ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศคอมพิวเตอร์                                               
สรุประเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526  และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2548          
ชนิดของหนังสือ                                                                         
หนังสือภายนอก                                                                         
หนังสือภายใน                                                                           
หนังสือประทับตรา                                                                      
หนังสือสั่งการ                                                                           
หนังสือประชาสัมพันธ์                                                                  
การเก็บรักษา ยืม และทำลายหนังสือ                                                
มาตรฐานตรา แบบพิมพ์ และซอง                                                    
สรุปพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540                         
การร่างหนังสือราชการ                                                                 
สรุประเบียบว่าด้วยรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544                     
สรุป ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม               
การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง                                               
การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค                                             
การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น                                             
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ                                                     
สรุปพ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่มเติม          
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด                                                         
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด                                                       
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด                                                       
การงบประมาณและการคลัง                                                                         
การกำกับดูแล                                                                                         
สรุป พรบ.เทศบาล 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552                      
การจัดตั้งเทศบาล                                                                                     
สภาเทศบาล                                                                                           
อำนาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรี                                                                   
เทศบัญญัติ                                                                                            
การคลังและทรัพย์สินของเทศบาล                                                                 
การควบคุมเทศบาล                                                                                  
คณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาล                                                                
สรุปพ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552                                                                      
สภาตำบล                                                                                              
การกำกับดูแลสภาตำบล                                                                             
งบประมาณรายจ่ายประจำปี                                                                          
การกำกับดูแลองค์การบริหารส่วนตำบล                                                            
สรุปพรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2551
การบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัด                                       
การบริหารงานบุคคลในเทศบาล                                                                    
การบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล                                                 
การบริหารงานบุคคลในกรุงเทพมหานคร                                                          
การบริหารงานบุคคลในเมืองพัทยา                                                                
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น                                        
สรุปสาระสำคัญพ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2549                                     
คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                             
แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                        
สรุปสาระสำคัญ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546                                                                                           
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี                                                                       
การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน                                       
การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ                                      
การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ              
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                       
การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ                                                                
การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน                       
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ                                                                  
สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2552 และแก้ไขเพิ่มเติม    
การบริหารเมืองพัทยา                                                                               
สภาเมืองพัทยา                                                                                      
นายกเมืองพัทยา                                                                                    
ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา                                                                 
ข้อบัญญัติเมืองพัทยา                                                                              
การกำกับดูแล                                                                                       
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550                    
 
 
จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
จำนวนหน้า 478 หน้า
 
ต้องการดูตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้ (Click)
 
 

 

 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

   

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE TADLET ANDROID (ซัมซุง,เอเซอร์,TADLET จีน)

ให้หา 2 โปรแกรมนี้ใน APP STORE และ PLAY STORE มาลงก่อนจึงจะใช้งานได้

จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Close หน้าต่างนี้
Go Top