หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK Download คู่มือ+ข้อสอบ บุคคลากร ความรู้เฉพาะตำแหน่ง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (NVT)

ผู้เข้าชม 9,551 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT038
  • ราคาพิเศษ : 249 บาท
  • Share รายการสินค้านี้
E-BOOK Download คู่มือ+ข้อสอบ บุคคลากร ความรู้เฉพาะตำแหน่ง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 
เป็น File E-BOOK สั่งซื้อแล้ว แจ้งโอนเงิน เปิดดูได้เลย !! 
**สินค้าไม่จัดพิมพ์เป็นหนังสือ**
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
กรณีโทร หรือ FAX มาสั่งจะส่งให้ทาง E-mail
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 
สารบัญ
+ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล                        
1) ความหมายของการบริหารงานบุคคล                        
2) เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการบริหารงานบุคคล                
3) ขั้นตอนหรือกระบวนการในการบริหารงานบุคคล                    
4) วิวัฒนาการของการบริหารงานบุคคล                        
5) การปรับปรุงประสิทธิภาพในส่วนราชการ                        
6) ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการปรับปรุงประสิทธิภาพในส่วนราชการ            
7) ความหมายของการวางแผนกำลังคน                        
8) ขั้นตอน/กระบวนการในการวางแผนกำลังคน                    
9) การสรรหา การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้งและทดลองปฏิบัติงาน            
10) ค่าตอบแทน (Compensation)                            
11) การพัฒนาบุคคล (Personnel Development)                    
12) การฝึกอบรม (Training)                                 
13) คุณภาพชีวิตในการทำงาน (Quality of Work Life : QWL)             
14) แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต                            
15) จิตวิทยาในการบริหารงานบุคคล                            
16) การจูงใจ (Motivation)                                
17) การวัดและประเมินผลบุคคล (Personnel  Evaluation)            
18) รางวัลและการปรับเปลี่ยนชั้นตำแหน่ง                        
19) การร้องทุกข์และการวินัย                                
20) การออกจากราชการ                                    
21) องค์กรกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคล                
+ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548            
1) ความหมาย                                         
2) ชนิดของหนังสือ                                     
3) หนังสือสั่งการ                                     
4) การรับและส่งหนังสือ                                 
5) การเก็บรักษา ยืม และทำลายหนังสือ                         
6) การยืม                                         
7) การทำลาย                                         
8) มาตรฐานตรา แบบพิมพ์ และซอง                             
+พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551                                 
+แนวข้อสอบพรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551                                    
+ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
    ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548                     
+ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554                     
+ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543             
+ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541(ฉบับที่ 2-3) พ.ศ. 2543                 
+แนวข้อสอบบุคลากร  ชุดที่ 1                                  

+แนวข้อสอบบุคลากร  ชุดที่ 2                        
 
 
จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
จำนวนหน้า 249 หน้า
 
ต้องการดูตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้ (Click)
 
 

 

 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

 

จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Close หน้าต่างนี้
Go Top