หมวดสินค้าหลัก

LAW4004 / LA404 / LW401 สรุปเนื้อหา+ข้อสอบกฎหมายแรงงาน (UG)

ผู้เข้าชม 11,040 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : LAW4004SU
  • ราคาพิเศษ : 120 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

LAW4004 / LA404 / LW401 สรุปเนื้อหา+ข้อสอบกฎหมายแรงงาน (UG)

ประกอบด้วย สรุปและข้อสอบเก่า (แยกเป็นหมวดหมู่) คำพิพากษาฎีกา เนื้อหาประกอบด้วย ลักษณะเด่นาของเอกสารชุดนี้

 - อ่านเข้าใจง่าย ละเอียดทุกประเด็น

 - เน้นเฉพาะประเด็นที่น่าออกสอบ 

- เล่มเดียวสุดคุ้มทั้งสรุปและข้อสอบ

 - มีทั้งฎีกาใหม่ ๆ และข้อสอบภาคล่าสุด 

สารบัญ ส่วนที่ 1 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541การเรียกเงินประกันและหลักทั่วไปในการปฏิบัติต่อลูกจ้าง 

เนื้อหาประกอบด้วย 

สารบัญ 

ส่วนที่ 1 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 การเรียกเงินประกันและหลักทั่วไปในการปฏิบัติต่อลูกจ้าง การคุ้มครองการใช้แรงงานลูกจ้างประเภทต่าง ๆ บทคุ้มครองการใช้แรงงานหญิงมาตรา 38 - 43 การใช้แรงงานเด็กมาตรา 44 - 52 บทคุ้มครองการทำงานทั่วไป ค่าตอบแทนในการทำงาน การลาประเภทต่าง ๆ ตารางสรุปความสัมพันธ์ของตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกัน การสิ้นสุดการจ้าง การเลิกจ้างและคำชดเชย - ค่าชดเชยมาตรา 118

- ตารางสรุปอัตราค่าชดเชย 

- การเลิกจ้างโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยมาตรา 119 

- ค่าชดเชยกรณีพิเศษมาตรา 120 - 122 

ส่วนที่ 2 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 บทนิยามศัพท์ มาตรา 5 เงินทดแทนประเภทต่าง ๆ ข้อยกเว้นในการจ่ายหรือได้รับเงินทดแทน มาตรา 22 อัตราการจ่ายเงินทดแทน มาตรา 13 - 18 ตารางสรุปอัตราค่าทดแทน ผู้มีสิทธิได้รับเงินทดแทน มาตรา 19 - 21 

ส่วนที่ 3 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2534) บทนิยามศัพท์ มาตรา 5 ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง มาตรา 10 - 20 การยื่นข้อเรียกร้องเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ข้อห้ามบางประการเกี่ยวกับการยื่นข้อเรียกร้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาของนายจ้างหรือลูกจ้าง และการเลือกตั้งผู้แทนลูกจ้าง วิธีระงับข้อพิพาทแรงงาน มาตรา 21 - 33 

- การไกล่เกลี่ย 

- การชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน การปิดงานและงานนัดหยุดงาน มาตรา 34 - 36 การกระทำอันไม่เป็นธรรม มาตรา 121 - 127 

UPDATE GROUP

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด LAW4004 / LA404 / LW401

Close หน้าต่างนี้
Go Top