หมวดสินค้าหลัก

LAW2003 / LA203 / LW208 สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด (UG)

ผู้เข้าชม 10,119 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : LAW2003SU
  • ราคาพิเศษ : 135 บาท
  • Share รายการสินค้านี้
LAW2003 / LA203 / LW208 สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด (UG)
 
สรุปเนื้อหาและข้อสอบ(แยกเป็นหมาดหมู่) และคำพิพากษาฎีกา
วิชา LW208 กฎหมายแพ่งฯว่าด้วยละเมิด
ส่วนที่ 1 ความรับผิดเพื่อละเมิด
- มาตรา 420 ละเมิด
- มาตรา 421 ใช้สิทธิเกินส่วน
– มาตรา 423 หมิ่นประมาท

เนื้อหาประกอบด้วย
- มาตรา 420 ละเมิด
- มาตรา 421 ใช้สิทธิเกินส่วน
– มาตรา 423 หมิ่นประมาท
- มาตรา 425, 426 นายจ้าง
- มาตรา 428 ผู้ว่าจ้างทำของ
- มาตรา 427 ตัวการ
- มาตรา 429 บิดามารดาหรือผู้อนุบาล
- มาตรา 430 ครูบาอาจารย์ นายจ้างหรือบุคคลผู้ดูแลผู้ไร้ความสามารถ
- มาตรา 432 ร่วมกันทำละเมิด
- มาตรา 433 ความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสัตว์
- มาตรา 434 โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น
- มาตรา 436 ของตกหล่น- มาตรา 437 เครื่องจักรกล / ทรัพย์อันตราย
ส่วนที่ 2 ค่าสินไหมทดแทน
จำแนกประเภทสิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทน
การเรียกค่าสินไหมทดแทนในแต่ละประเภท - ทรัพย์ – ชีวิต – ร่างกายหรืออนามัย – ชื่อเสียงเสรีภาพ
หลักทั่วไปในการเรียกค่าสินไหมทดแทน
ส่วนที่ 3 นิรโทษกรรม
- มาตรา 449 ป้องกัน / ทำตามคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมาย
– มาตรา 450 ทำลาย หรือทำบุบสลายทรัพย์
- มาตรา 451 ป้องกันให้สมดั่งสิทธิ
– มาตรา 452 จับสัตว์ที่เข้ามาทำความเสียหายในอสังฯ
ภาคผนวก
- วิเคราะห์เจาะลึกเฉพาะเรื่อง
- การกระทำโดยงดเว้นที่เป็นละเมิด
- ข้ออ้างว่ามีอำนาจทำได้ตามกฎหมายและเรื่องความยินยอมที่ไม่เป็นละเมิด - ผู้เสียหายในความผิดฐานละเมิด
เปรียบเทียบความรับผิดละเมิด
- มาตรา 420 กับ 421- สัญญาจ้างแรงงานกับสัญญาจ้างทำของ
- มาตรา 425 กับ 428 - นิรโทษกรรม
- มาตรา 449 กับมาตรา 450- ข้อแก้ตัวและการนำสืบความรับผิดละเมิดที่เกิดจากทรัพย์ - บุตรชอบด้วยกฎหมายกับบุตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเรียกอะไรได้ หรือไม่ได้บ้าง
ข้อบกพร่องในการตอบข้อสอบ
ข้อสอบที่มีหลายประเด็น (การอ้างถึง นำหน้าด้วย 4)
ผู้ผลิต: UPDATE GROUP

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด LAW2003 / LA203 / LW208

Close หน้าต่างนี้
Go Top