หมวดสินค้าหลัก

หลักล้มละลาย และฟื้นฟูกิจการ : พร้องหลักพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (อ.สุจิต)

ผู้เข้าชม 9,809 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : SJP008
  • ราคาพิเศษ : 175 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

หลักล้มละลาย และฟื้นฟูกิจการ : พร้องหลักพระธรรมนูญศาลยุติธรรม โดย.. สุจิต ปัญญาพฤกษ์ ผู้พิพากษา

สารบัญ

ส่วนที่ ๑  กฎหมายล้มละลาย
ฟ้องคดีล้มละลาย ๘,๙,๑๐
พิจารณาคดีล้มละลาย ๑๑,๑๓,๑๔
พิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราว/พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ๑๔,๑๗.๑๙
จัดการทรัพย์สินและกิจการของลูกหนี้/อำนาจเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ๒๒-๒๗,๑๔๕-๑๔๖
ประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก/ครั้งอื่น/ไต่สวนลูกหนี้โดยเปิดเผย ๓๑-๓๖,๔๒,๕๑
ประนอมหนี้ก่อน/ภายหลังล้มละลาย/พิพากษาให้ล้มละลาย ๔๕-๖๓
ปลดจากล้มละลาย/ลูกหนี้ตาย ๖๗/๑,๖๘-๘๑,๘๒-๘๓
ขอรับชำระหนี้ มาตรา ๙๑-๑๐๐
เจ้าหนี้ไม่มีประกันขอรับชำระหนี้ ๙๔
เจ้าหนี้ไม่มีประกันขอรับชำระหนี้ ๙๕-๙๗
เจ้าหนี้อื่นขอรับชำระหนี้/หักกลบลบหนี้ ๙๒,๙๓,๑๐๐-๑๐๒,๑๒๔
ตรวจและสั่งคำขอรับชำระหนี้/ทรัพย์สินที่นำมาชำระหนี้ ๑๐๔-๑๐๙
ผลคดีล้มละลายกับการบังคับคดีแพ่ง/เพิกถอนการฉ้อฉล/เพิกถอนการให้เปรียบเจ้าหนี้บางราย ๑๑๐-๑๑๖
ปิดคดี/ยกเลิกล้มละลาย ๑๓๔-๑๓๗
ส่วนที่ ๒  ฟื้นฟูกิจการ
แผนผังฟื้นฟูกิจการ ๙๐/๒-๙๐/๕
สภาวะพักการชำระหนี้ ๙๐/๑๒-๙๐/๑๔
ผู้ทำแผน ๙๐/๑๒(๙) – ๙๐/๒๕
ขอรับชำระหนี้ มาตรา ๙๐/๒๖-๙๐/๓๓
หนี้ที่อาจขอรับชำระหนี้ได้ ๙๐/๒๖,๙๐/๒๗,๙๐/๒๘
พิจารณาคำขอรับชำระหนี้/ผลการไม่ยื่นคำขอ/หักกลบลบหนี้ ๙๐/๒๙-๙๐/๓๓
จัดการกิจการและทรัพย์สิน ๙๐/๓๘-๙๐/๔๑ ทวิ
แผนฟื้นฟูกิจการ
ประชุมเจ้าหนี้พิจารณาแผน ๙๐/๔๒-๙๐/๕๕
ศาลพิจารณาเห็นชอบแผน ๙๐/๖๐
คำสั่งฟื้นฟู/แก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการ ๙๐/๖๐-๙๐/๖๓
ยกเลิกคำสั่งฟื้นฟู/ยกเลิกการฟื้นฟู ๙๐/๗๖,๙๐/๗๐,๙๐/๗๕
ส่วนที่ ๓  พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
ผู้ทำการแทน ๘ วรรคสอง,๙ วรรคสอง,๑๐ วรรคสอง,๑๓,๒๘ วรรคท้าย
อำนาจหน้าที่ผู้บริหารศาล ๑๑,๑๒.๑๓.๑๔
อำนาจผู้พิพากษาคนเดียว/คดีศาลแขวง ๑๗,๒๔,๒๕ วรรคหนึ่ง
องค์คณะผู้พิพากษา/เหตุสุดวิสัย/เหตุจำเป็นอันอื่นมิอาจก้าวล่วงได้ ๒๖,๒๗,๒๘-๓๑
โอน/ขอคืนสำนวน ๓๓

จัดทำโดย.. สุจิต ปัญญาพฤกษ์ ผู้พิพากษา

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กฏหมายล้มละลาย ฟื้นฟู

Close หน้าต่างนี้
Go Top