หมวดสินค้าหลัก

LAW 3016 / LA 316/ LW 318 สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ กฎหมายปกครองนักรัฐศาสตร์

ผู้เข้าชม 9,892 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : LAW3016SU
  • ราคาพิเศษ : 135 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

LAW 3016 / LA 316/ LW 318 สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ กฎหมายปกครองนักรัฐศาสตร์

 

คำอธิบายกฎหมาย
พร้อมตัวอย่างข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

 
เนื้อหาประกอบด้วย
พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
สารบัญ
ส่วนที่ 1 พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และพ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม พ.ศ. 2545
การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
ภาคทฤษฎีเกี่ยวกับหลักการรวม / แบ่ง / กระจาย
อำนาจบังคับบัญชากับการกำกับดูแล
พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม พ.ศ. 2545***
หลักการปกครองท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญ
รูปแบบการปกครองท้องถิ่น
ตัวอย่างคำถามเกี่ยวกับเนื้อหาส่วนนี้
ตัวอย่างคำถามเรื่องการบริการสาธารณะ
ส่วนที่ 2 พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
ขอบเขตการบังคับใช้ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
"กฎ" กับ "คำสั่งทางปกครอง"
รูปแบบของคำสั่งทางปกครอง
การกำหนดเงื่อนไขในการออกคำสั่งทางปกครอง
การจัดให้มีเหตุผลในคำสั่งทางปกครอง
หลักการรับฟังและเคารพสิทธิโต้แย้งของคู่กรณี
"เจ้าหน้าที่" กับ "คู่กรณี"
การเยียวยาหรือแก้ไขคำสั่งทางปกครอง
ผลของคำสั่งทางปกครองและการเพิกถนอคำสั่งทางปกครอง
การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง
มาตรการบังคับทางปกครอง
ตัวอย่างคำถามเกี่ยวกับเนื้อหาส่วนนี้
ส่วนที่ 3 ทฤษฎีทางปกครองและศาลปกครอง
ทฤษฎีทางปกครอง
- การกระทำทางปกครอง
- หลักนิติรัฐ
- ศาลปกครอง (พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542)
- ความรู้เบื้อต้นเกี่ยวกับศาลปกครอง
- ข้อแตกต่างระหว่างศาลปกครองกับศาลยุติธรรม
- เขตอำนาจศาลปกครอง
- เงื่อนไขในการฟ้องคดีปกครอง
- วิธีพิจารณาคดีปกครอง
- ระบบถ่วงดุลหรือคานอำนาจตุลาการศาลปกครอง
- คำสั่งหรือคำพิพากษาคดีปกครอง
- ตัวอย่างคำถามเกี่ยวกับเนื้อหาส่วนนี้
- การวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
- กระบวนการพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครอง
- แผนภูมิกระบวนการพิจารณาคดีปกครอง
ส่วนที่ 4 พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่*****
แผนภูมิแสดงเนื้อหา
สรุปเนื้อหาและคำวินิจฉัยต่าง ๆ เกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้
ภาคผนวก
ย่อเนื้อหาส่วนที่ 1 เรื่อง "การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน"
ย่อเนื้อหาส่วนที่ 2 เรื่อง "พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539"
ย่อเนื้อหาส่วนที่ 3 เรื่อง "ศาลปกครอง"
ตัวบท พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

ผู้ผลิต: UPDATE GROUP

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด LAW3016 / LA316 / LW318

Close หน้าต่างนี้
Go Top