หมวดสินค้าหลัก

รวมข้อสอบ 1100 ข้อ ตำรวจชั้นประทวนอำนวยการและสนับสนุน (อก.1) พร้อมเฉลยทุกข้อ ใหม่ล่าสุดปี 62 (NV)

ผู้เข้าชม 158 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NV896
  • ราคาพิเศษ : 247 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

รวมข้อสอบ 1100 ข้อ ตำรวจชั้นประทวนอำนวยการและสนับสนุน (อก.1) พร้อมเฉลยทุกข้อ ใหม่ล่าสุดปี 62 (NV)

พิมพ์     : กันยายน 2562 

จำนวน  : 259 หน้า

รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน

 

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

สารบัญ

ประกาศกองบัญชาการศึกษา เรื่อง รับสมัครฯ 
รวมข้อสอบ 1100 ข้อ ตำรวจชั้นประทวน (ชาย/หญิง) กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน (อก.1) ประจำปี พ.ศ. 2562
1. ภาพความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 60 คะแนน)
1.1 ความสามารถทั่วไป 
1.1.1 อนุกรม
1.1.2 โจทย์คณิตศาสตร์ 
1.1.3 การวิเคราะห์ข้อมูลจากกราฟ ตาราง 
1.1.4 อุปมาอุปไมย 
1.1.5 เงื่อนไขภาษา 
1.1.6 เงื่อนไขสัญลักษณ์ 
1.2 ภาษาไทย
2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 90 คะแนน)
2.1 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสํานักงาน 
2.1.1 การใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด (Microsoft Word)
2.1.2 การใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กเซล (Microsoft Excel)
2.1.3 การใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์พาวเวอร์พ้อยท์ (Microsoft Powerpoint) 
2.1.4 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
2.1.5 การสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
2.2 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
2.2.1 การอ่านเพื่อจับใจความ (Reading Comprehension)
2.2.2 คำศัพท์ (Vocabulary)
2.2.3 โครงสร้างของประโยคต่างๆ (Structure)
2.2.4 หลักไวยากรณ์ (Grammar)
2.2.5 การสนทนา (Conversation)
2.3 สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม 
2.4 ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
2.5 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ. ศ. 2546 
เฉลยข้อสอบ 1100 ข้อ ตำรวจชั้นประทวน (ชาย/หญิง) กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน (อก.1)

จัดทำโดย... กลุ่มนักวิชาการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ตำรวจชั้นประทวน วุฒิ ม.6

Close หน้าต่างนี้
Go Top