หมวดสินค้าหลัก

รวมข้อสอบ 1100 ข้อ ตำรวจชั้นสัญญาบัตร สายอำนวยการ (อก.2,อก.3และอก.4) พร้อมเฉลยทุกข้อ ใหม่ล่าสุดปี 62 (NV)

ผู้เข้าชม 100 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NV895
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 250 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

รวมข้อสอบ 1100 ข้อ ตำรวจชั้นสัญญาบัตร สายอำนวยการ (อก.2,อก.3และอก.4) พร้อมเฉลยทุกข้อ ใหม่ล่าสุดปี 62 (NV)

พิมพ์     : กันยายน 2562 

จำนวน  : 271 หน้า

รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน

 

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

สารบัญ

ประกาศกองบัญชาการศึกษา เรื่อง รับสมัครฯ
รวมข้อสอบ 1,100 ข้อ ตํารวจชั้นสัญญาบัตร สายอำนวยการ (อก.2,อก.3 และ อก.4) ประจำปี 2562 
ส่วนที่ 1 ทักษะงานอำนวยการ 
- ภารกิจของฝ่ายอำนวยการ 
- ความรู้พื้นฐานฝ่ายกำลังพล 
- ความรู้พื้นฐานฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ 
- ความรู้พื้นฐานฝ่ายส่งกำลังบำรุง 
- ความรู้พื้นฐานงานงบประมาณ 
- ความรู้พื้นฐานระเบียบพัสดุ 
- ความรู้เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
- ความรู้พื้นฐานของระเบียบการเงิน 
ส่วนที่ 2 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ. ศ. 2526
ส่วนที่ 3 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสํานักงาน 
ส่วนที่ 4 ภาษาไทย 
ส่วนที่ 5 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
1. การอ่านเพื่อจับใจความ (Reading Comprehension)
2. คำศัพท์ (Vocabulary)
3. โครงสร้างของประโยคต่างๆ (Structure Sentence)
4. หลักไวยากรณ์ (Grammar)
5. การสนทนา (Conversation)
ส่วนที่ 6 ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน
ความสามารถทางด้านการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน 
- แบบที่ 1 อนุกรม 
- แบบที่ 2 โจทย์คณิตศาสตร์ 
- แบบที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ความสามารถทางด้านเหตุผล 
- แบบที่ 1 อุปมาอุปไมย
- แบบที่ 2 การสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ 
ส่วนที่ 7 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ. ศ. 2546 
เฉลยข้อสอบ 1,100 ข้อ นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร สายอำนวยการ (อก.2,อก.3 และ อก.4) ประจำปี พ.ศ. 2562

จัดทำโดย... กลุ่มนักวิชาการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ตำรวจชั้นประทวน วุฒิ ม.6

Close หน้าต่างนี้
Go Top