หมวดสินค้าหลัก

รวมข้อสอบ 600 ข้อ ตำรวจชั้นสัญญาบัตร สายบัญชี (บช.7) โดยอธิบายคำเฉลยอย่างละเอียดทุกข้อ ใหม่ล่าสุดปี 62 (NV)

ผู้เข้าชม 64 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NV894
  • ราคาพิเศษ : 218 บาท
  • ราคาปกติ 230 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

รวมข้อสอบ 600 ข้อ ตำรวจชั้นสัญญาบัตร สายบัญชี (บช.7) โดยอธิบายคำเฉลยอย่างละเอียดทุกข้อ ใหม่ล่าสุดปี 62 (NV)

พิมพ์     : กันยายน 2562 

จำนวน  : 237 หน้า

รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน

 

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

สารบัญ

ประกาศกองบัญชาการศึกษา เรื่อง รับสมัคร ฯ
รวมข้อสอบ 600 ข้อ นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร สายบัญชี (บช.7) ประจำปี พ.ศ. 2562 
1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
1.1 ความสามารถทั่วไป 
1.1.1 อนุกรม 
1.1.2 โจทย์คณิตศาสตร์ 
1.1.3 การวิเคราะห์ข้อมูลจากกราฟ ตาราง 
1.1.4 อุปมาอุปไมย 
1.1.5 เงื่อนไขภาษา 
1.1.6 เงื่อนไขสัญลักษณ์ 
1.2 ภาษาไทย 
1.2.1 ความเข้าใจภาษา 
- แบบที่ 1 ข้อความสั้นๆ 
- แบบที่ 2 บทความ 
1.2.2 การใช้ภาษา 
- แบบที่ 1 การเลือกใช้คำที่ถูกต้องเติมลงในช่องว่าง 
- แบบที่ 2 การเขียนประโยคให้ถูกต้อง 
- แบบที่ 3 การสะกดคำได้ถูกต้อง 
- แบบที่ 4 การเรียงลำดับข้อความให้ถูกต้อง 
2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
2.1 หลักการบัญชีทั่วไป 
2.2 หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ. ศ. 2561 
2.3 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ พ. ศ. 2561
2.4 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
2.4.1 การอ่านเพื่อจับใจความ (Reading Comprehension)
2.4.2 คำศัพท์ (Vocabulary)
2.4.3 โครงสร้างของประโยคต่างๆ (Structure)
2.4.4 หลักไวยากรณ์ (Grammar)
2.4.5 การสนทนา (Conversation)
2.5 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ. ศ. 2546

จัดทำโดย... กลุ่มนักวิชาการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ตำรวจชั้นประทวน (วุฒิ ป.ตรี)

Close หน้าต่างนี้
Go Top