หมวดสินค้าหลัก

รวมข้อสอบปรนัย 1200 ข้อ นิติกร กรมบังคับคดี พร้อมเฉลยทุกข้อ ใหม่ล่าสุดปี 62 (NV)

ผู้เข้าชม 41 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NV270
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

รวมข้อสอบปรนัย 1200 ข้อ นิติกร กรมบังคับคดี พร้อมเฉลยทุกข้อ ใหม่ล่าสุดปี 62 (NV)

พิมพ์     : กันยายน 2562 

จำนวน  : 273 หน้า

รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน

 

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

สารบัญ

ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง รับสมัครบุคคลฯ
รวมข้อสอบ 1200 ข้อ นิติกร กรมบังคับคดี ประจำปี 2562 
ส่วนที่ 1 กฎหมายว่าด้วยล้มละลาย 
ส่วนที่ 2 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
ส่วนที่ 3 กฎหมายลักษณะพยาน
ส่วนที่ 4 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ส่วนที่ 5 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ. ศ. 2539 
ส่วนที่ 6 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ. ศ. 2540 
ส่วนที่ 7 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ส่วนที่ 8 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ. ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ส่วนที่ 9 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ส่วนที่ 10 ความรู้เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การบริหารราชการและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
เฉลยข้อสอบ 1200 ข้อ นิติกร กรมบังคับคดี ประจำปี 2562

จัดทำโดย... กลุ่มนักวิชาการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมบังคับคดี

Close หน้าต่างนี้
Go Top