หมวดสินค้าหลัก

รวมข้อสอบ 700 ข้อ นิติกร สำนักงานกระทรวงยุติธรรม พร้อมเฉลยทุกข้อ ใหม่ล่าสุดปี 62 (NV)

ผู้เข้าชม 17 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NV893
  • ราคาพิเศษ : 190 บาท
  • ราคาปกติ 200 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

รวมข้อสอบ 700 ข้อ นิติกร สำนักงานกระทรวงยุติธรรม พร้อมเฉลยทุกข้อ ใหม่ล่าสุดปี 62 (NV)

พิมพ์     : กันยายน 2562 

จำนวน  : 236 หน้า

รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน

 

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

สารบัญ

ประกาศสำนักปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลฯ
รวมข้อสอบ 700 ข้อ นิติกรสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2558 
ส่วนที่ 1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ส่วนที่ 2 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ. ศ. 2551 
ส่วนที่ 3 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ. ศ. 2539 
ส่วนที่ 4 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที ่พ. ศ. 2539
ส่วนที่ 5 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
ส่วนที่ 6 พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ. ศ. 2544
ส่วนที่ 7 พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ 2546
ส่วนที่ 8 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ. ศ. 2546
ส่วนที่ 9 ประมวลกฎหมายอาญา 
ส่วนที่ 10 ประมวลกฎหมายแพ่ง 
ส่วนที่ 11 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ส่วนที่ 12 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
ส่วนที่ 13 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

จัดทำโดย... กลุ่มนักวิชาการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

Close หน้าต่างนี้
Go Top