หมวดสินค้าหลัก

รวมข้อสอบ 600 ข้อ นักวิชาการยุติธรรมฯ (ด้านคุ้มครองพยาน) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยอธิบายคำเฉลยอย่างละเอียดทุกข้อ ใหม่ล่าสุดปี 62 (NV)

ผู้เข้าชม 0 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NV892
  • ราคาพิเศษ : 228 บาท
  • ราคาปกติ 240 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

รวมข้อสอบ 600 ข้อ นักวิชาการยุติธรรมฯ (ด้านคุ้มครองพยาน) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  โดยอธิบายคำเฉลยอย่างละเอียดทุกข้อ ใหม่ล่าสุดปี 62 (NV)

พิมพ์     : กันยายน 2562 

จำนวน  : 236 หน้า

รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน

 

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

สารบัญ

ประกาศกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขัน ฯ
รวมข้อสอบ 600 ข้อ นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ (ด้านคุ้มครองพยาน) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประจำปี 2562
ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
ส่วนที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกระทรวงยุติธรรม 
ส่วนที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ 
ส่วนที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 
ส่วนที่ 5 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ. ศ. 2560 
ส่วนที่ 6 ความรู้เกี่ยวกับการเป็นข้าราชการที่ดี 
ส่วนที่ 7 หลักธรรมาภิบาล 
ส่วนที่ 8 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ส่วนที่ 9 พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ. ศ. 2546
ส่วนที่ 10 กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการคุ้มครองพยาน 
ส่วนที่ 11 ความสำคัญของพยานหลักฐาน 
ส่วนที่ 12 ความสำคัญของพยานบุคคลต่อกระบวนการพิจารณาคดีอาญา 
ส่วนที่ 13 แนวคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองพยาน ความมุ่งหมายของการคุ้มครองพยานตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญา 
ส่วนที่ 14 บุคคลที่ได้รับการคุ้มครอง สิทธิของพยาน ประเภทความผิดที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองพยานบุคคล 
ส่วนที่ 15 มาตรการคุ้มครองพยาน 
ส่วนที่ 16 การอนุมัติใช้มาตรการคุ้มครองพยาน หน่วยงานที่มีภารกิจในการคุ้มครองพยาน วิธีการคุ้มครองพยาน การปฏิบัติที่เหมาะสม 
ส่วนที่ 17 การประสานการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การสิ้นสุดการคุ้มครองพยาน การอุทธรณ์คำสั่งเกี่ยวกับการคุ้มครองพยาน
ส่วนที่ 18 ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยาน
ส่วนที่ 19 อำนาจหน้าที่ของสำนักงานคุ้มครองพยาน

จัดทำโดย... กลุ่มนักวิชาการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

Close หน้าต่างนี้
Go Top