หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ โจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ 1,858 ข้อ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กรมบังคับคดี ปี 62 (อ.ชวิศ)

ผู้เข้าชม 14 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : CWE223
  • ราคาพิเศษ : 204 บาท
  • ราคาปกติ 240 บาท ลด 15 %
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ โจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ 1,858 ข้อ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กรมบังคับคดี ปี 62 (อ.ชวิศ)

จัดทำ     : สิงหาคม 2562 

จำนวน   : 416 หน้า
รูปแบบ   :  E-BOOk  File PDF Download  (ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม)
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 

สารบัญ

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กรมบังคับคดี  จำนวน 1,858 ข้อ
โจทย์ข้อสอบปรนัย พร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ                                                           
1.ความรู้เกี่ยวกับการเงิน บัญชี และงบประมาณ หลักการบัญชีเบื้องต้น จำนวน 247 ข้อ   
2.การบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS จำนวน 42 ข้อ   
3.ความรู้สังคมเศรษฐกิจ การบริหารราชการ และแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (ความรู้ความเข้าใจกับศาสตร์พระราชา(หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  2/1)จำนวน 283 ข้อ  
4. พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 จำนวน 193 ข้อ 
5.พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 87 ข้อ  
6.พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 จำนวน 144 ข้อ
7.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560  จำนวน 221 ข้อ
8.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จำนวน 342 ข้อ
9.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 จำนวน 161 ข้อ
10.ระเบียบเกี่ยวกับการเงินการคลัง 
-มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 (เนื้อหา)
-กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2561 จำนวน 18 ข้อ 
-ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
 จำนวน 70 ข้อ
-ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่องแนวทางดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ.2559
 จำนวน 22 ข้อ
-ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 จำนวน 29 ข้อ

 

จัดทำโดย...อ.ชวิศ ใจทิพย์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมบังคับคดี

Close หน้าต่างนี้
Go Top