หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ โจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ 1,531 ข้อ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรมบังคับคดี ปี 62 (อ.ชวิศ)

ผู้เข้าชม 22 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : CWE221
  • ราคาพิเศษ : 204 บาท
  • ราคาปกติ 240 บาท ลด 15 %
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ โจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ 1,531 ข้อ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรมบังคับคดี ปี 62 (อ.ชวิศ)

จัดทำ     : สิงหาคม 2562 

จำนวน   : 333 หน้า
รูปแบบ   :  E-BOOk  File PDF Download  (ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม)
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 

สารบัญ

เจ้าหน้าที่ธุรการ กรมบังคับคดี  จำนวน 1,531 ข้อ
โจทย์ข้อสอบปรนัย พร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ                                                           
1.ความรู้ด้านการงานธุรการ งานสารบรรณ    จำนวน 195 ข้อ 
-ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560   
  จำนวน 134 ข้อ   
3.ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จำนวน 95 ข้อ 
-พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560  จำนวน 221 ข้อ 
4.ความรู้สังคมเศรษฐกิจ การบริหารราชการ และแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (ความรู้ความเข้าใจกับศาสตร์พระราชา(หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  2/1)จำนวน 283 ข้อ  
4.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการพ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน 73 ข้อ
5. พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 จำนวน 193 ข้อ 
6.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  แก้ไขถึง    (ฉบับที่ 8 ) พ.ศ. 2553  จำนวน 215 ข้อ
7.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540  จำนวน 78 ข้อ
-กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2561 จำนวน 18 ข้อ 
-ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
 จำนวน 70 ข้อ
-ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่องแนวทางดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ.2559
 จำนวน 22 ข้อ
-ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 จำนวน 29 ข้อ

จัดทำโดย...อ.ชวิศ ใจทิพย์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมบังคับคดี

Close หน้าต่างนี้
Go Top