หมวดสินค้าหลัก

รวมข้อสอบ 1000 ข้อ นักวิชาการพัฒนาชุมชนฯ กรมการพัฒนาชุมชน ภาค ข. โดยอธิบายคำเฉลยอย่างละเอียดทุกข้อ ใหม่ล่าสุดปี 62 (NV)

ผู้เข้าชม 49 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NV891
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

รวมข้อสอบ 1000 ข้อ นักวิชาการพัฒนาชุมชนฯ กรมการพัฒนาชุมชน ภาค ข. โดยอธิบายคำเฉลยอย่างละเอียดทุกข้อ ใหม่ล่าสุดปี 62 (NV)

พิมพ์     : สิงหาคม 2562 

จำนวน  : 270 หน้า

รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน

 

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

สารบัญ

ประกาศ กรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันฯ
รวมข้อสอบ 1000 ข้อ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2562 
ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับแนวความคิด ปรัชญา หลักการ กระบวนการ และวิธีการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน 
ส่วนที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน เช่น ประวัติความเป็นมา ภารกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร 
ส่วนที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ. ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
3. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ. ศ. 2540 
4. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ. ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ. ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ. ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
7. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ. ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
8. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
9. ข้อบังคับกรมการพัฒนาชุมชนบ้านด้วยจริยธรรมและจรรยาข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ. ศ. 2559 
10. ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน
ส่วนที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และโครงการ/กิจกรรม สำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน
ส่วนที่ 5 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน

จัดทำโดย... กลุ่มนักวิชาการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมการพัฒนาชุมชน

Close หน้าต่างนี้
Go Top