หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ ตำรวจบุคคลภายใน เลื่อนสอบเป็นนายร้อย รอง สว.กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน ใหม่ล่าสุดปี 62 (TBC)

ผู้เข้าชม 0 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBCE1991
  • ราคาพิเศษ : 254 บาท
  • ราคาปกติ 299 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ ตำรวจบุคคลภายใน เลื่อนสอบเป็นนายร้อย รอง สว.กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน ใหม่ล่าสุดปี 62 (TBC)

ISBN .978-616-46300-9-3

พิมพ์เมื่อ : กรกฎาคม 2562

จำนวน: 229 หน้า

 
รูปแบบ   :  E-BOOk  File PDF  ไฟล์ดาวน์โหลด (ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม)
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วรอ 1-4 ชั่วโมง ไฟล์จะส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-17.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone

สารบัญ

*ทดสอบความรู้ความสามารถ (150 คะแนน)

*พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561                                                 

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561                               

*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน

การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                          

*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน

การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                           

*มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ                                                  

*แนวข้อสอบ การบัญชี                                                                                   

*แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2557                                                                

*พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561                                                           

*แนวข้อสอบพ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561                                                   

*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551                             

*หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ

หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561                                                                                  

*มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ

พ.ศ. 2555                                                                                                      

*แนวข้อสอบ การตรวจสอบภายใน                                                                      

*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1.                                                                         

*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2.                                                                           

*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 3.                                                                        

*แนวข้อสอบความเข้าใจในการอ่านบทความ  (Reading Comprehension)                           

*แนวข้อสอบ คำศัพท์ (Vocabulary)                                                                     

*แนวข้อสอบ ไวยากรณ์ (Grammar) หรือโครงสร้าง (Structure)                                    

*แนวข้อสอบการสนทนา (Conversation )                                                              

*แนวข้อสอบ ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน ชุดที่ 1.                                

*แนวข้อสอบ ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน ชุดที่ 2.                                

*แนวข้อสอบ ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน ชุดที่ 3.                                

*แนวข้อสอบ ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน ชุดที่ 4.                                

*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546                  

*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2)

พ.ศ. 2562                                                                                                     

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

พ.ศ. 2546 และทีแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด นายร้อยตำรวจ (บุคคลภายใน)

Close หน้าต่างนี้
Go Top