หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ ตำรวจบุคคลภายใน เลื่อนสอบเป็นนายร้อย รอง สว.กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ปฏิบัติหน้าที่ด้านธุรการ ใหม่ล่าสุดปี 62 (TBC)

ผู้เข้าชม 38 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBCE1985
  • ราคาพิเศษ : 254 บาท
  • ราคาปกติ 299 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ ตำรวจบุคคลภายใน เลื่อนสอบเป็นนายร้อย รอง สว.กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ปฏิบัติหน้าที่ด้านธุรการ ใหม่ล่าสุดปี 62 (TBC)

ISBN .978-616-46300-9-3

พิมพ์เมื่อ : กรกฎาคม 2562

จำนวน: 229 หน้า

 
รูปแบบ   :  E-BOOk  File PDF  ไฟล์ดาวน์โหลด (ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม)
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วรอ 1-4 ชั่วโมง ไฟล์จะส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-17.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone

สารบัญ

**ทดสอบความรู้ความสามารถ (150 คะแนน)

*ทักษะงานอำนวยการ                                                                                                 

    «รวมแนวข้อสอบทักษะด้านอำนวยการ                                                                  

    «แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2557                                                                

    «แนวข้อสอบพ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561                                                   

    «แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549    

    «แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                      

   «แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560               

    «แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542                                                                         

    «แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                               

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526                                        

    «แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                 

    «แนวข้อสอบ Microsoft Word                                                                           

    «แนวข้อสอบ Microsoft Excel                                                                            


  «แนวข้อสอบ Microsoft PowerPoint                                                                     

    «แนวข้อสอบ Internet                                                                                    

    «แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1.                                                                         

    «แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2.                                                                           

    «แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 3.                                                                        

    «แนวข้อสอบความเข้าใจในการอ่านบทความ  (Reading Comprehension)                           

    «แนวข้อสอบ คำศัพท์ (Vocabulary)                                                                     

    «แนวข้อสอบ ไวยากรณ์ (Grammar) หรือโครงสร้าง (Structure)                                    

    «แนวข้อสอบการสนทนา (Conversation )                                                               

    «แนวข้อสอบ ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน ชุดที่ 1.                                    

    «แนวข้อสอบ ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน ชุดที่ 2.                                

    «แนวข้อสอบ ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน ชุดที่ 3.                                

    «แนวข้อสอบ ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน ชุดที่ 4.                                

*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546                  

*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562                                                                         

    «แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

พ.ศ. 2546 และทีแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด นายร้อยตำรวจ (บุคคลภายใน)

Close หน้าต่างนี้
Go Top