หมวดสินค้าหลัก

รวมข้อสอบ 800 ข้อ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมเฉลยทุกข้อ ใหม่ล่าสุดปี 62 (NV)

ผู้เข้าชม 262 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NV888
  • ราคาพิเศษ : 209 บาท
  • ราคาปกติ 220 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

รวมข้อสอบ 800 ข้อ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมเฉลยทุกข้อ ใหม่ล่าสุดปี 62 (NV)

พิมพ์     : พฤษภาคม 2562 

จำนวน  : 214 หน้า

รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน

 

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

สารบัญ

ประกาศ คณะกรรมการกลางฯ เรื่อง รับสมัครสอบฯ
รวมข้อสอบ 1000 ข้อ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ระดับปฏิบัติการ ประจำปี 2562


ส่วนที่ 1 วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล
1. ความสามารถในการสรุปความหรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว
2. ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุผลหรือการสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม
2.1 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0
2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
2.4 ความรู้ด้านการเมือง
3. ความสามารถในการหาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมุติฐาน
3.1 อนุกรม
3.2 โจทย์คณิตศาสตร์
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
4. ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่น
4.1 การสรุปความจากสัญลักษณ์
4.2 การสรุปความจากภาษา
4.3 อุปมาอุปไมย
ส่วนที่ 2 วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
2. พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5. พ.ร.บ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ. ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ. ศ. 2542
7. พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
8. พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
9. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ. ศ. 2546 
10. พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ. ศ. 2558
11. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ. ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ส่วนที่ 3 วิชาภาษาไทย
1. ความเข้าใจภาษา
1.1 ข้อความสั้นๆ
1.2 บทความ
2. การใช้ภาษา
2.1 การเลือกใช้คำที่ถูกต้องเติมลงในช่องว่าง
2.2 การเขียนประโยคให้ถูกต้อง
2.3 การสะกดคำได้ถูกต้อง
2.4 การเรียงลำดับข้อความให้ถูกต้อง
ส่วนที่ 4 วิชาภาษาอังกฤษ
เฉลยข้อสอบ 1000 ข้อ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปฏิบัติการ

จัดทำโดย... กลุ่มนักวิชาการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Close หน้าต่างนี้
Go Top