หมวดสินค้าหลัก

รวมข้อสอบ 500 ข้อ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ฯ ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น โดยอธิบายคำเฉลยอย่างละเอียดทุกข้อ ใหม่ล่าสุดปี 62 (NV)

ผู้เข้าชม 219 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NV884
  • ราคาพิเศษ : 171 บาท
  • ราคาปกติ 180 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

รวมข้อสอบ 500 ข้อ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ฯ ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น โดยอธิบายคำเฉลยอย่างละเอียดทุกข้อ ใหม่ล่าสุดปี 62 (NV)

พิมพ์     : พฤษภาคม 2562 

จำนวน  : 245 หน้า

รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน

 

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

สารบัญ

ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันฯ
รวมข้อสอบ 500 ข้อ ตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2562
ส่วนที่ 1 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ. ศ. 2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ส่วนที่ 2 พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ 2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ส่วนที่ 3 พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ. ศ. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ส่วนที่ 4 พระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ส่วนที่ 5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ. ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ส่วนที่ 6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ. ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ส่วนที่ 7 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543
ส่วนที่ 8 ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม "ลักษณะงานที่ปฏิบัติ" ของตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
1. ความรู้เกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
2. ความรู้เกี่ยวกับการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. การบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียน และรายงานการเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. การวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
5. การวิเคราะห ์ประมวลผลข้อมูล และตัวเลขทางบัญชี และจัดทำบัญชีทุกประเภทภาษี และจัดทำทะเบียนคุมทุกระบบต่างๆ
6. การวิเคราะห์และจัดทำงบการเงินประจำวัน ประจำเดือน/ประจำปี รายงานทางการเงิน และรายงานทางบัญชี
7. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 - 2579

จัดทำโดย... กลุ่มนักวิชาการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Close หน้าต่างนี้
Go Top