หมวดสินค้าหลัก

รวมข้อสอบ 900 ข้อ นักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผนปฏิบัติการ กทม. ภาค ข.ครั้งที่ 1/2561 พร้อมเฉลยทุกข้อตรงตามหลักสูตรกรุงเทพมหานคร ใหม่ล่าสุดปี 61 (NV)

ผู้เข้าชม 162 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NV862
  • ราคาพิเศษ : 228 บาท
  • ราคาปกติ 240 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

รวมข้อสอบ 900 ข้อ  นักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผนปฏิบัติการ กทม. ภาค ข.ครั้งที่ 1/2561 พร้อมเฉลยทุกข้อตรงตามหลักสูตรกรุงเทพมหานคร ใหม่ล่าสุดปี 61 (NV)

พิมพ์     : พฤศจิกายน 2561 

จำนวน  : 201 หน้า

รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน

 

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

สารบัญ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการฯ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันฯ
รวมข้อสอบ 900 ข้อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กทม. ครั้งที่ 1 / 2561
ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร
1.1 สถานการณ์ทั่วไปของกรุงเทพมหานคร
1.2 บริบทการพัฒนาของกรุงเทพมหานคร ประเทศไทยและภูมิภาคอาเชียนในด้านเศรษฐกิจ สังคมการเมือง และสิ่งแวดล้อม
1.3 วิสัยทัศน์การพัฒนากรุงเทพมหานคร
1.4 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575)
1.5 นโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
ส่วนที่ 2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน
2.1 การวิเคราะห์นโยบายภาครัฐ และนโยบายสาธารณะ
2.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ขององค์กร
2.3 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
2.4 การกำหนดตัวชี้วัดระดับประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และโครงการ
2.5 การกำหนดแผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการพัฒนาองค์กร
2.6 การนำนโยบายและแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ
2.7 การติดตามประเมินผลนโยบาย แผนทุกระดับ โครงการ และกิจกรรม
2.8 การจัดทำรายงานผลการดำเนินการและการนำเสนอรายงาน
ส่วนที่ 3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์วิจัย
3.1 ระเบียบวิธีวิจัย และสถิติเบื้องต้น
3.2 หลักการและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง
3.3 การวิเคราะห์โครงการ
3.4 การบริหารจัดการงบประมาณ
ส่วนที่ 4 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
4.2 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
4.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
4.4 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4.5 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และฉบับแก้ไขปรับปรุง
4.6 กฎกระทรวงว่าด้วยผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
ส่วนที 5 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะในการทำงาน
5.1 ภาพลักษณ์องค์กร
5.2 หลักการและเทคนิคการคิดอย่างเป็นระบบ
5.3 มนุษย์สัมพันธ์ การประสานงาน การมีส่วนร่วม
5.4 การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์
5.5 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการข้อมูล
5.6 การถ่ายทอดความรู้และการให้คำปรึกษา

จัดทำโดย... กลุ่มนักวิชาการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรุงเทพมหานคร (กทม.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top