หมวดสินค้าหลัก

รวมข้อสอบ 900 ข้อ เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ กทม. ภาค ก.เเละภาค ข.ครั้งที่ 1/2561 พร้อมเฉลยทุกข้อทุกข้อตรงตามหลักสูตรกรุงเทพมหานคร ใหม่ล่าสุดปี 61 (NV)

ผู้เข้าชม 162 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NV861
  • ราคาพิเศษ : 218 บาท
  • ราคาปกติ 230 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

รวมข้อสอบ 900 ข้อ  เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ กทม. ภาค ก.เเละภาค ข.ครั้งที่ 1/2561 พร้อมเฉลยทุกข้อทุกข้อตรงตามหลักสูตรกรุงเทพมหานคร ใหม่ล่าสุดปี 61 (NV)

พิมพ์     : พฤศจิกายน 2561 

จำนวน  : 233 หน้า

รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน

 

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

สารบัญ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการฯ เรื่อง รับสมัครสอบฯ
รวมข้อสอบ 900 ข้อ เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 / 2561
ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
1. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)
ส่วนที่ 1 ด้านการคิดคำนวณ
⁃ แบบที่ 1 อนุกรม
⁃ แบบที่ 2 โจทย์คณิตศาสตร์
⁃ แบบที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูล
ส่วนที่ 2 ด้านเหตุผล
⁃ แบบที่ 1 อุปมาอุปไมย
⁃ แบบที่ 2 การสรุปความจากภาษา
⁃ แบบที่ 3 การสรุปความจากสัญลักษณ์
⁃ แบบที่ 4 การสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ
ส่วนที่ 3 ด้านภาษา
3.1 ความเข้าใจภาษา
⁃ แบบที่ 1 ข้อความสั้นๆ
⁃ แบบที่ 2 บทความ
3.2 การใช้ภาษา
⁃ แบบที่ 1 การเลือกใช้คำที่ถูกต้องเติมลงในช่องว่าง
⁃ แบบที่ 2 การเขียนประโยคให้ถูกต้อง
⁃ แบบที่ 3 การสะกดคำได้ถูกต้อง
⁃ แบบที่ 4 การเรียงลำดับข้อความให้ถูกต้อง
2. วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
1 Structure
2 Vocabulary
3 Reading Comprehension
ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ส่วนที่ 1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฎิบัติงานด้านการปกครอง
1. การเมืองการปกครองและการเลือกตั้งระดับชาติ การประชามติ การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร
2. กฎหมายปกครองท้องที่ การทะเบียนปกครอง
3. กฎหมายทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนทั่วไป
4. กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคง การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการรักษาความสงบเรียบร้อย และการดำเนินงานเกี่ยวกับมวลชน
5. การวางแผน การจัดทำโครงการ การฝึกอบรม และการประสานงาน
6. ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการประชาชนและการประชาสัมพันธ์งานในอำนาจหน้าที่
ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
เฉลยข้อสอบ 900 ข้อ เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร

จัดทำโดย... กลุ่มนักวิชาการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรุงเทพมหานคร (กทม.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top