หมวดสินค้าหลัก

รวมข้อสอบ 1,300 ข้อ นิติกรปฏิบัติการ ภาค ก.+ ภาค ข. ตรงตามหลักสูตรสำนักงานศาลยุติธรรม ใหม่ล่าสุดปี 61 (NV)

ผู้เข้าชม 254 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NV857
  • ราคาพิเศษ : 247 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

รวมข้อสอบ 1,300 ข้อ นิติกรปฏิบัติการ ภาค ก.+ ภาค ข. ตรงตามหลักสูตรสำนักงานศาลยุติธรรม ใหม่ล่าสุดปี 61 (NV)

พิมพ์     : พฤศจิกายน 2561 

จำนวน  : 274 หน้า

รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน

 

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

สารบัญ

ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รับสมัครสอบฯ
รวมข้อสอบ 1300 ข้อ นิติกรปฏิบัติการสำนักงานศาลยุติธรรม ประจำปี 2561
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
ส่วนที่ 1 วิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)
1.1 วิชาความสามารถทั่วไป(100 คะแนน)
(ก) ด้านการคิดคำนวณ
⁃ แบบที่ 1 อนุกรม
⁃ แบบที่ 2 โจทย์คณิตศาสตร์
⁃ แบบที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูล
(ข) ด้านเหตุผล
⁃ แบบที่ 1 อุปมาอุปไมย
⁃ แบบที่ 2 การสรุปความจากภาษา
⁃ แบบที่ 3 การสรุปความจากสัญลักษณ์
⁃ แบบที่ 4 การสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ
1.2 วิชาภาษาไทย (50 คะแนน)
(ก) ด้านความเข้าใจภาษา
⁃ แบบที่ 1 ข้อความสั้นๆ
⁃ แบบที่ 2 บทความ
(ข) ด้านการใช้ภาษา
⁃ แบบที่ 1 การเลือกใช้คำที่ถูกต้องเติมลงในช่องว่าง
⁃ แบบที่ 2 การเขียนประโยคให้ถูกต้อง
⁃ แบบที่ 3 การสะกดคำได้ถูกต้อง
⁃ แบบที่ 4 การเรียงลำดับข้อความให้ถูกต้อง
ส่วนที่ 2 วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)
⁃ Structure
⁃ Vocabulary
⁃ Reading Comprehension
ส่วนที่ 3 วิชาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)
ส่วนที่ 4 วิชาความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ
⁃ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543
⁃ ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
⁃ กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับข้าราชการพลเรือน
⁃ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการการบริหารศาลยุติธรรม
⁃ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
ส่วนที่ 5 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติในตำแหน่งนิติกร
⁃ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
⁃ กฎหมายอาญา
⁃ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
⁃ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
⁃ พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
⁃ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติในตำแหน่งนิติกร

จัดทำโดย... กลุ่มนักวิชาการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สำนักงานศาลยุติธรรม

Close หน้าต่างนี้
Go Top