หมวดสินค้าหลัก

รวมข้อสอบ 800 ข้อ ภาค ก.ระดับปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อธิบายคำเฉลยละเอียดทุกข้อทุกข้อตรงตามหลักสูตรของคณะกรรมการกลางฯ(กสถ.) ใหม่ล่าสุดปี 62 (NV)

ผู้เข้าชม 508 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NV852
  • ราคาพิเศษ : 218 บาท
  • ราคาปกติ 230 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

รวมข้อสอบ 800 ข้อ ภาค ก.ระดับปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อธิบายคำเฉลยละเอียดทุกข้อทุกข้อตรงตามหลักสูตรของคณะกรรมการกลางฯ(กสถ.) ใหม่ล่าสุดปี 62 (NV)

พิมพ์     : ตุลาคม 2561 

จำนวน  : 228 หน้า

รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน

 

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

สารบัญ

ประกาศ คณะกรรมการกลางฯ เรื่อง รับสมัครสอบฯ
รวมข้อสอบ 800 ข้อ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ระดับปฏิบัติการ ประจำปี 2562


ส่วนที่ 1 วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล
1. ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุผลหรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม
1.1 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0
1.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
1.4 ความรู้ด้านการเมือง
2. ความสามารถในการสรุปความหรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว
3. ความสามารถในการหาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมุติฐาน
3.1 อนุกรม
3.2 โจทย์คณิตศาสตร์
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
4. ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่น
4.1 การสรุปความจากสัญลักษณ์
4.2 การสรุปความจากภาษา
4.3 อุปมาอุปไมย
ส่วนที่ 2 วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
2. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5. พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542
7. พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
8. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
9. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
10. พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
11. ระเบียบสำนักการรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ส่วนที่ 3 วิชาภาษาไทย
1. ความเข้าใจภาษา
1.1 ข้อความสั้นๆ
1.2 บทความ
2. การใช้ภาษา
2.1 การเลือกใช้คำที่ถูกต้องเติมลงในช่องว่าง
2.2 การเขียนประโยคให้ถูกต้อง
2.3 สะกดคำได้ถูกต้อง
2.4 เรียงลำดับข้อความให้ถูกต้อง
ส่วนที่ 4 วิชาภาษาอังกฤษ
1. Structure
2. Vocabulary
3. Reading Comprehension

จัดทำโดย... กลุ่มนักวิชาการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Close หน้าต่างนี้
Go Top