หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ โจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ 1,353 ข้อ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 61 (อ.ชวิศ)

ผู้เข้าชม 292 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : CWE157
  • ราคาพิเศษ : 204 บาท
  • ราคาปกติ 240 บาท ลด 15 %
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ โจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ 1,353 ข้อ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปี 61 (อ.ชวิศ)

จัดทำ     : กรกฎาคม 2561 

จำนวน   : 341 หน้า
รูปแบบ   :  E-BOOk  File PDF Download  (ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม)
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 

สารบัญ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวน  1,353 ข้อ  
วิชาที่ 1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงาน  
1.พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558   จำนวน 193 ข้อ
2.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2553   จำนวน  136 ข้อ 
3.พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546                    จำนวน  93 ข้อ  
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจ  และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-พ.ศ.2564)   จำนวน  31 ข้อ  
5.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540   จำนวน 78 ข้อ
6.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการพ.ศ. 2555   จำนวน 73 ข้อ  
7.ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบาย และยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ (เนื้อหา)
-กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 จำนวน 14 ข้อ  
-ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพ.ศ.2560  จำนวน 16 ข้อ  
8.ความรู้เกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล     จำนวน 26 ข้อ 
9.ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน   จำนวน 43 ข้อ
วิชาที่ 2
1.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560  จำนวน 134 ข้อ
2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการพ.ศ. 2544  จำนวน 89 ข้อ
3.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่๒) พ.ศ.2554  จำนวน 72 ข้อ
4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2552  จำนวน 196 ข้อ
5.การใช้วัสดุสำนักงาน การจัดสำนักงาน และการใช้คอมพิวเตอร์ จำนวน 231 ข้อ

 

 
 
 
จัดทำโดย...อ.ชวิศ ใจทิพย์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Close หน้าต่างนี้
Go Top