หมวดสินค้าหลัก

รวมข้อสอบ 1,000 ข้อ นิติกรปฏิบัติการ ภาค ข. กรมการปกครอง ใหม่ล่าสุดปี 61 (NV)

ผู้เข้าชม 838 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NV846
  • ราคาพิเศษ : 247 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

รวมข้อสอบ 1,000 ข้อ นิติกรปฏิบัติการ ภาค ข. กรมการปกครอง ใหม่ล่าสุดปี 61 (NV)

พิมพ์     : มิถุนายน 2561 

จำนวน  : 266 หน้า

รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน

 

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

สารบัญ

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันฯ
รวมข้อสอบ 1000 ข้อ ภาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) นิติกรปฏิบัติการประจำปี 2561

 1. ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการในสังกัด กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย
ส่วนที่ 1 ความรู้ทางด้านวิชาการเมือง การปกครองและการบริหารราชการ
ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ
ส่วนที่ 3 วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และภารกิจของกรมการปกครอง และกระทรวงมหาดไทย
ส่วนที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ การบริหารเชิงกลยุทธ์และการบริหารจัดการ
ส่วนที่ 5 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ
⁃ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
⁃ กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
⁃ กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
⁃ กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
⁃ กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
⁃ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
⁃ ระเบียบเกี่ยวกับงานสารบรรณ
⁃ ระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับของทางราชการ
⁃ ระเบียบเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การคลัง และการพัสดุ
2. ความรู้ที่ใช้สำหรับการปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง นิติกร สังกัดกรมการปกครอง
ส่วนที่ 6 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป กฏหมายอาญา กฎหมายแพ่ง กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
⁃ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
⁃ กฎหมายอาญา
⁃ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
⁃ กฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
⁃ กฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ส่วนที่ 7 การปกครองท้องที่ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบลและคณะกรรมการหมู่บ้าน
ส่วนที่ 8 ความรู้เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจำตัวประชาชน งานทะเบียนทั่วไป
⁃ ความรู้เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร
⁃ งานบัตรประจำตัวประชาชน
⁃ งานทะเบียนทั่วไป
ส่วนที่ 9 ความรู้เกี่ยวกับงานอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน งานการพนัน งานควบคุมการเรี่ยไร งานควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า งานโรงรับจำนำ งานโรงแรม งานสถานบริการ และงานอื่นๆที่ฝ่ายปกครองรับผิดชอบ
⁃ ความรู้เกี่ยวกับงานอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
⁃ งานการพนัน
⁃ การควบคุมการเรี่ยไร
⁃ งานควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า
⁃ งานโรงรับจำนำ
⁃ งานโรงแรม
⁃ งานสถานบริการ
⁃ สนันอื่นๆที่ฝ่ายปกครองรับผิดชอบ
ส่วนที่ 10 ความรู้เกี่ยวกับการอำนวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน การสอบสวนคดีอาญาในความรับผิดชอบของฝ่ายปกครอง และการไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาทการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ และกฎหมายว่าด้วยการทวงถามหนี้
⁃ ความรู้เกี่ยวกับการอำนวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน
⁃ การสอบสวนคดีอาญาและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
⁃ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
⁃ กฎหมายว่าด้วยการทวงถามหนี้
ส่วนที่ 11 ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงภายในการจัดระเบียบสังคม ในหน้าที่ของกรมการปกครองและงานกิจการกองอาสารักษาดินแดน
3. ความรู้วิชาภาษาอังกฤษ

จัดทำโดย... กลุ่มนักวิชาการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมการปกครอง

Close หน้าต่างนี้
Go Top