หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ โจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ 2,209 ข้อ ครูผู้ดูแลเด็ก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ.ชวิศ)

ผู้เข้าชม 505 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : CWE038
  • ราคาพิเศษ : 216 บาท
  • ราคาปกติ 240 บาท ลด 10 %
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ โจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ 2,209 ข้อ ครูผู้ดูแลเด็ก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ.ชวิศ)

จัดทำ     : กันยายน 2560

จำนวน   : 452 หน้า
รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 

สารบัญ

ครูผู้ดูแลเด็ก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

โจทย์ข้อสอบปรนัยพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ  จำนวน 2,209 ข้อ

1.ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา จำนวน 42 ข้อ

-พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2553 จำนวน 127 ข้อ

-พระราชบัญญัติ คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 จำนวน 136 ข้อ

-แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 2555-2559 จำนวน 32 ข้อ

-มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ (เนื้อหา)

-มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เนื้อหา)

-แผนการศึกษาแห่ง ชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 จำนวน 29 ข้อ

-หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร จำนวน 202 ข้อ

- หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จำนวน 127 ข้อ

- จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว จำนวน 156 ข้อ

- การพัฒนาผู้เรียน จำนวน 223 ข้อ

- การบริหารจัดการชั้นเรียน จำนวน 101 ข้อ

- การวิจัยทางการศึกษา จำนวน 213 ข้อ

- สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา จำนวน 272 ข้อ

- การวัดและประเมินผลการศึกษา จำนวน 150 ข้อ

2.ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา

และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-พระราชบัญญัติ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 จำนวน 141 ข้อ

- มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน

มาตรฐานการปฏิบัติตน แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 219 ข้อ

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ของตำแหน่งครูผู้ดูและเด็ก

ข้อสอบการสอนเด็กปฐมวัย จำนวน 207 ข้อ

               

จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์

   

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE TADLET ANDROID (ซัมซุง,เอเซอร์,TADLET จีน)

ให้หา 2 โปรแกรมนี้ใน 

จัดทำโดย...อ.ชวิศ ใจทิพย์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Close หน้าต่างนี้
Go Top