หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ โจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ 1,738 ข้อ เจ้าพนักงานเทศกิจ ปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ.ชวิศ)

ผู้เข้าชม 470 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : CWE034
  • ราคาพิเศษ : 216 บาท
  • ราคาปกติ 240 บาท ลด 10 %
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ โจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ 1,738 ข้อ เจ้าพนักงานเทศกิจ ปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ.ชวิศ)

จัดทำ     : กันยายน 2560

จำนวน   : 382 หน้า
รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 

สารบัญ

เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

โจทย์ข้อสอบปรนัยพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ  จำนวน 1,738 ข้อ

1. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 จำนวน 131 ข้อ

2..พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 จำนวน 92 ข้อ

3...พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2503 แก้ไขเพิ่มเติมถึง

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 จำนวน 18 ข้อ

4.พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ. 2535 จำนวน 107 ข้อ

5. พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2550 จำนวน 139 ข้อ

6. พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 จำนวน 20 ข้อ

7.พระราชบัญญัติ มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2557 จำนวน 181 ข้อ

8. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558

(ในส่วนของการห้ามเข้าห้ามใช้อาคารผิดกฎหมาย) จำนวน 8 ข้อ

9.ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบ การจัดระเบียบตลาด หาบเร่ แผงลอย จุดผ่อนผัน จุดทบทวน จุดกวดขันพิเศษ

จุดห้ามขายเด็ดขาด จำนวน 54 ข้อ

10.ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ

-พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพ.ศ. 2535 จำนวน 92 ข้อ

- พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551 จำนวน 153 ข้อ

- พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานพ.ศ. 2554 จำนวน 92 ข้อ

- กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน 57 ข้อ

-พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542

และไก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 จำนวน 62 ข้อ

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 จำนวน 531ข้อ

               

จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์

   

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE TADLET ANDROID (ซัมซุง,เอเซอร์,TADLET จีน)

ให้หา 2 โปรแกรมนี้ใน 

จัดทำโดย...อ.ชวิศ ใจทิพย์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Close หน้าต่างนี้
Go Top