หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ โจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ 1,684 ข้อ จ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ.ชวิศ)

ผู้เข้าชม 525 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : CWE020
  • ราคาพิเศษ : 216 บาท
  • ราคาปกติ 240 บาท ลด 10 %
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ โจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ 1,684 ข้อ จ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ.ชวิศ)

จัดทำ     : สิงหาคม 2560

จำนวน   : 329 หน้า
รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 

สารบัญ

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

โจทย์ข้อสอบปรนัยพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ  จำนวน 1,684 ข้อ

1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540 . จำนวน 78 ข้อ

2. พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติพ.ศ. 2547 จำนวน 71 ข้อ

3.ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559) จำนวน 61 ข้อ

4. ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง จำนวน 61 ข้อ

5.ความรู้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 จำนวน 63 ข้อ

6. ความรู้และกระบวนการเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

-- แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน เช่น หลักการพัฒนาชุมชน หลักการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ข้อมูล ชุมชน วิธีการและกระบวนการพัฒนาชุมชน การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนและผู้นาชุมชน การจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านต่างๆ การวางแผน โครงการและติดตามประเมินผลเกี่ยวกับ การพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ เป็นต้น จำนวน 196 ข้อ

7.ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ

-พระราชบัญญัติผู้สูงอายุพ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 จำนวน 39 ข้อ

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรีพ.ศ. 2538 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555

จำนวน 25 ข้อ

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552

จำนวน 27 ข้อ

- ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(One Tambon One Product : OTOP ) จำนวน 21 ข้อ

- นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) จำนวน 26 ข้อ

- ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย ยุทธศาสตร์ และภารกิจ ของกรมพัฒนาชุมชน จำนวน 30 ข้อ

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง

(ฉบับ ที 2) พ.ศ.2554 จำนวน 208 ข้อ

-วิชาความรู้ด้านการงานธุรการ จำนวน 61 ข้อ -งานประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานฯ จำนวน 111 ข้อ

-ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 จำนวน 133 ข้อ

-วิชาความรู้ทางคอมพิวเตอร์ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 จำนวน 236 ข้อ

-พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542

และไก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2546 จำนวน 62 ข้อ

- พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จำนวน 42 ข้อ

- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 จำนวน 93 ข้อ

- พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558 จำนวน 40 ข้อ

                      

จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์

   

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE TADLET ANDROID (ซัมซุง,เอเซอร์,TADLET จีน)

ให้หา 2 โปรแกรมนี้ใน 

จัดทำโดย...อ.ชวิศ ใจทิพย์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Close หน้าต่างนี้
Go Top