หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ สรุป &พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ) สูตรย่อ สูตรท่อง เทคนิคการจำ ภาค ก. ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกตำแหน่งต้อสอบ (ปลัดวีระชัย)

ผู้เข้าชม 1,259 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : VK047
  • ราคาพิเศษ : 332 บาท
  • ราคาปกติ 350 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือเตรียมสอบ สรุป &พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ) สูตรย่อ สูตรท่อง เทคนิคการจำ ภาค ก. ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกตำแหน่งต้อสอบ  (ปลัดวีระชัย)

พิมพ์เมื่อ: สิงหาคม 2560

จำนวน: 290 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบปกอ่อน


****สินค้าเป็นรูปเล่มไม่ใช่เป็นไฟล์****


สารบัญ

ภาควิชาความสามารถในการวิเคราะห์ และสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)
- การวิเคราะห์โจทย์ อุปมา - อุปมัย
- โจทย์เงื่อนไขทางภาษา
- โจทย์สัญลักษณ์ - เครื่องหมาย
- โจทย์อนุกรม
- สรุปสูตร คณิตศาสตร์ ทั่วไป
- การสรุปความหรือจับประเด็ดในข้อความหรือเรื่องราว
- หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- โมเดลเศรษฐกิจประเทษไทย 4.0
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
- เหตุการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 
- พระราชบัญญัติกำหนดและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- พระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ภาควิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)
- สาระสำคัญความรู้ทั่วเกี่ยวกับภาษาไทย
- ความหมายของคำ หรือกลุ่มคำ
- การใช้ลักษณะนาม
- การใช้คำให้ตรงตามความหมาย
- การอ่านคำในภาษาไทย
- หลักการอ่านคำและเครื่องหมายต่างๆ
- การเรียงคำเข้าประโยค
- การวิเคราะห์บทความ
- แนวข้อสอบภาษาไทย
4. ภาควิชาภาษาอังกฤษ (20 คะแนน)

จัดทำโดย... ปลัดวีระชัย คำล้าน ดร.ไท คำล้าน

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Close หน้าต่างนี้
Go Top