หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่การเกษตร (กรมป่าไม้) ปี 60 (NVT)

ผู้เข้าชม 698 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT723
  • ราคาพิเศษ : 233 บาท
  • ราคาปกติ 259 บาท ลด10%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่การเกษตร (กรมป่าไม้) ปี 60 (NVT)

จัดทำ     : พฤษภาคม 2560

จำนวน   : 239 หน้า
รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 

สารบัญ

ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ กรมป่าไม้

ประวัติความเป็นมา กรมป่าไม้                                    
วันสำคัญทางป่าไม้                                         
วิสัยทัศน์                                             
พันธกิจ                                             
อำนาจหน้าที่ของกรมป่าไม้                                    
ภารกิจ                                             
เป้าหมาย                                             
ยุทธศาสตร์กรมป่าไม้                                        
นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้                                 
นโยบาย รมว.ทส.                                         
ความรู้เกี่ยวกับการป่าไม้                                     
ชนิดของป่า                                             
การอนุรักษ์ป่าไม้                                         
การปลูกป่า                                             
ผลิตผลจากป่าไม้                                         
การจัดการลุ่มน้ำ                                         
การป้องกันป่าไม้                                         
การป้องกันไฟป่า                                         
การป้องกันแมลงและโรคป่าไม้                                 
การมีส่วนร่วมของประชาชน                                     
ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้                             
ป่าไม้กับโลกร้อน                                         
การวิจัยด้านป่าไม้                                         
สถาบันที่เกี่ยวข้องกับการป่าไม้                                 
โครงการพระราชดำริ                                         
การบริหารป่าชุมชน                                          
การปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้                                  

ส่วนที่ 2 ความรู้ด้านการเพาะชำกล้าไม้
การปลูกและบำรุงรักษากล้าไม้                                    
ขั้นตอนการปฏิบัติและการควบคุมกระบวนการ การผลิตกล้าไม้                
ขั้นตอนการทำงาน                                        
แนวทางการปฏิบัติในการเพาะชำกล้าไม้                            
การจัดเรือนเพาะชำกล้าไม้                                    
รูปแบบการจัดวางเพาะชำ                                    
ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการจ่ายกล้าไม้ พ.ศ.2552                        

ส่วนที่ 3 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
แก้ไขล่าสุด คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 31/2559 
เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยป่าไม้                        
พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558             
พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์พ.ศ. 2545                                
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายอาญา                                
กฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                     

ส่วนที่ 4 แนวข้อสอบ
แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547            
แนวข้อสอบ พรบ.สวนป่า พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558         
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์พ.ศ. 2545  
 

                                                                                                                                                

จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
ต้องการดูตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้ (Click)
 
 
 
 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

   

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE TADLET ANDROID (ซัมซุง,เอเซอร์,TADLET จีน)

ให้หา 2 โปรแกรมนี้ใน 

จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมป่าไม้

Close หน้าต่างนี้
Go Top