หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ สนง.คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสั่งคมแห่งชาติ (สคช.) ใช้ได้ทั้งป.ตรี+ป.โท (TBC)

ผู้เข้าชม 966 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBCE1153
  • ราคาพิเศษ : 225 บาท
  • ราคาปกติ 250 บาท ลด10%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ สนง.คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสั่งคมแห่งชาติ (สคช.) ใช้ได้ทั้งป.ตรี+ป.โท (TBC)

ISBN .978-616-246674-3-1

พิมพ์เมื่อ : เมษายน 2560

จำนวน: 237 หน้า

รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone

สารบัญ

ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  บทบาทภารกิจ อำนาจหน้าที่ โครงสร้าง
แผนกลยุทธ์ สศช.ประจำปี พ.ศ. 2556 – 2560                                                              
พระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2521                                        
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์                                                                                        
การจัดทำแผนงาน/โครงการ                                                                                       
การเขียนแผนงาน/โครงการ                                                                                      
การวิเคราะห์โครงการ (Project Analysis)                                                                        
ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ                                                                              
การติดตามและประเมินผล                                                                                         
เจาะข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   350 ข้อ                                              
สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)             
ความรู้ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม                                                                       
เจาะข้อสอบ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม                                                      
การสรุปและวิเคราะห์บทความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย พร้อมแนวข้อสอบ  

 
จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Close หน้าต่างนี้
Go Top