หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สนง.นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (NVT)

ผู้เข้าชม 9,462 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT433
  • ราคาพิเศษ : 233 บาท
  • ราคาปกติ 259 บาท ลด10%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สนง.นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (NVT)

 
จัดทำ     : พฤษภาคม 2558
จำนวน   :  401 หน้า
รูปแบบ  :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download 
 
** อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช่หนังสือ เป็น PDF Flie ไม่มีหนังสือส่งให้ทางไปรษณีย์ DOWNLOAD อย่างเดียว **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 
 
สารบัญ 

ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สัญลักษณ์                        
วิสัยทัศน์                            
พันธกิจ                            
ค่านิยมหลักขององค์กร                    
ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ     
แผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2540 - 2559
นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2540 - 2559
นโยบายหลัก                            
แผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม                    
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559                
ยุทธศาสตร์แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559            

ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ดินและการใช้ที่ดิน                        
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอากาศ                    
ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมน้ำ                    
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องพลังงาน                    
ความรู้เกี่ยวกับแร่ธาตุ                     
ความรู้เกี่ยวกับสารพิษและขยะมูลฝอย                 
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะและน้ำเสีย                 
ความรู้เกี่ยวกับสารพิษที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม             

ส่วนที่ 3 กฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535    
แนวข้อสอบ พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

ส่วนที่ 4 ความรู้เฉพาะตำแหน่ง
นโยบาย                                    
แผน (Plan)                                
โครงการ (Program)                                
การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์                            
กระบวนการของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์                    
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ตามแนวทางของสำนักงาน ก.พ.ร.                   
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์                            
แนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ                    
ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์                    
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการงบประมาณ                    
งบประมาณแผ่นดิน                                
แนวความคิดในการจัดทำงบประมาณแผ่นดิน                    
เทคนิคในการวิเคราะห์งบประมาณแผ่นดิน                    
งบประมาณแบบวางแผนวางโครงการ                    
การติดตามประเมินผลโครงการ (Program Evaluation)            
การวิจัยและการพัฒนาระบบงาน                    
การวิจัย                                 
การบริหารการพัฒนา                         

ส่วนที่ 5 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 11                  
ระเบียบสำนักนายสรุปพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540    
สรุประเบียบว่าด้วยรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544        
กฎหมายเกี่ยวกับ พนักงานราชการ                
แนวข้อสอบ กฎหมายพนักงานราชการ                
แนวข้อสอพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540        
แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 11        
แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน
                

 
จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

   

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE TADLET ANDROID (ซัมซุง,เอเซอร์,TADLET จีน)

ให้หา 2 โปรแกรมนี้ใน APP STORE และ PLAY STORE มาลงก่อนจึงจะใช้งานได้

   

จัดทำโดย... นักวิชารเตรียมสอบราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Close หน้าต่างนี้
Go Top