หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบพนักงานบัญชี สถานธนาบุบาล องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (NVT)

ผู้เข้าชม 9,507 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT419
  • ราคาพิเศษ : 259 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK Download  คู่มือเตรียมสอบพนักงานบัญชี สถานธนาบุบาล องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (NVT)

 
จัดทำ     : พฤษภาคม 2558
จำนวน   :  387 หน้า
รูปแบบ  :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download 
 
** อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช่หนังสือ เป็น PDF Flie ไม่มีหนังสือส่งให้ทางไปรษณีย์ DOWNLOAD อย่างเดียว **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 
 
สารบัญ 

ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประวัติความเป็นมา                
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย            
การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ        
โรงรับจำนำในปัจจุบัน            
โครงสร้างองค์กร                
ผู้บริหาร จ.ส.ท.                
ระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.บัตรประจำตัวพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ.2550    
หลักเกณฑ์วิธีการงบประมาณของสถานธนานุบาล                

ส่วนที่ 2 ความรู้เฉพาะตำแหน่งบัญชีและการเงิน
ความรู้เกี่ยวกับการบัญชีเบื้องต้น                
ข้อสมมติฐานทางการบัญชี                 
งบการเงิน                     
สมการบัญชี                     
การวิเคราะห์รายการค้า                 
ผังบัญชี                         
สมุดรายวันชั้นต้น                     
งบทดลอง                     
การปรับปรุงรายการบัญชี                 
กระดาษทำการ                     
สมุดรายวันเฉพาะ                     
การบริหารการเงิน                     
การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน             
การวิเคราะห์งบกระแสเงินทุนและงบประมาณ         
การวิเคราะห์การใช้สินทรัพย์และเงินทุนในการดำเนินงาน     
การบริหารการเงินทุนหมุนเวียน                 
การบริหารลูกหนี้                     
การบริหารสินค้าคงคลัง                 
งบประมาณการลงทุน                 
ตัวอย่างแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานบัญชี            

ส่วนที่ 3 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.โรงรับจำนำ                         
พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี         
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน                     
พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง                 
สรุป พรบ.เทศบาล 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม             
สรุปพ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม

พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม 
สรุประเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548             
แนวข้อสอบ พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540และแก้ไขเพิ่มเติม         
แนวข้อสอบ เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม                     
แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล                 
แนวข้อสอบ พรฎ.ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546      
แนวข้อสอบ  พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม     
แนวข้อสอบ ระเบียบฯ งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม         
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง          
แนวข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินฯ  
          

 

 
จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

   

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE TADLET ANDROID (ซัมซุง,เอเซอร์,TADLET จีน)

ให้หา 2 โปรแกรมนี้ใน APP STORE และ PLAY STORE มาลงก่อนจึงจะใช้งานได้

   

 

จัดทำโดย...นักวิชาการเตรียมสอบราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Close หน้าต่างนี้
Go Top