คุณ : Guest User
 
Total : 00000.00 Baht.
www.facebook.com/sheetram twitter.com/sheetram www.youtube.com/sheetram

หมวดสินค้า

รางวัลเว็ปไซด์ยอดนิยม
Advertising
คอร์สติวทางไปรษณีย์  ปลีดอำเภอ ปี 2555
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย ราคาถูกสุดๆ
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย  เน้นเมืองท่องเที่ยว
คู่มือสอบครู สพฐ. กทม. และผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.จีระ งอกศิลป์
 
PaySbuy บริการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตที่เชื่อถือได้ในความปลอดภัย
www.sheetram.com จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า...click ดูรายละเอียด
Sheetram.com
ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
สำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่หน้า ม.ราม 1
ศูนย์รวมคู่มือสอบเข้า
ทุกหน่วยงานราชการ
จดทะเบียนพาณิชย์
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ผลิตท่านใดต้องการให้
ทางเราเป็นตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อ
08-5967-9080
0-2723-0950

ทั้งหนังสือคู่มือเตรียมสอบ
vcd , กวดวิชาต่างๆ
ยินดีร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ

 

website statistics  
คู่มือเตรียมสอบ เจ้่าหน้าที่/เจ้าพนักงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ระดับ 1-2 องค์กรปกครองท้องถิ่น (ขงเบ้ง)
VVB026
เข้าชม 6,636 ครั้ง
 

ราคาพิเศษ 320 บาท

คู่มือเตรียมสอบ เจ้่าหน้าที่/เจ้าพนักงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ระดับ 1-2 องค์กรปกครองท้องถิ่น

สารบัญ

ความรู้พื้นฐานการปกครองท้องถิ่นไทย
นโยบายรัฐบาล
นโยบาย กระทรวงมหาดไทย นโยบายการปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปย่อ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
สรุปย่อ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
สรุปย่อ พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545
สรุปย่อ พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ.2496
สรุปย่อ พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
สรุปย่อ พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 2540
สรุปย่อ พ.ร.บ. เมืองพัทยา พ.ศ. 2542
สรุปย่อ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
สรุปย่อ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540
สรุปย่อ พระราชกฏีการบริหารบ้านเมืองที่ดี 2546
สรุปย่อ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 2526
สรุปย่อ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
สรุปย่อ ระเบียบสำนักนายกว่าด้วยความรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ 2552
สรุปย่อ พ.ร.บ. ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
สรุปย่อ พ.ร.บ. ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542
สรุปย่อ ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 2547
เจาะข้อสอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุดที่ 1
เจาะข้อสอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุดที่ 2
เจาะข้อสอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุดที่ 3
เจาะข้อสอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุดที่ 4
เจาะประเด็น เฉพาะตำแหน่ง เจ้าหน้าที่,เจ้าพนักงาน,นักวิชาการ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พศ.2555-2559
สรุปย่อ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พศ .2542
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พศ.2550
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ พศ.2538
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พศ.2553
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางสิ่งของสำรองจ่าย
เจาะข้อสอบ เฉพาะตำแหน่ง ชุดที่ 5
เจาะข้อสอบ เฉพาะตำแหน่ง ชุดที่ 6

จัดทำโดย... อ.วิรัตน์ ผดุงชีพ , อ.วาสนา จินดาสวัสดิ์

 
หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน้าที่ 1/14
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


CA585
เจาะข้อสอบพร้อมสรุป พนักงานธุรการปฏิบัตงาน กรมส่งเสริมการเกษตร (CA)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

HE450
คู่มือ การบริหารงานท้องถิ่น ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ (HE)
ราคาพิเศษ 145 บาท
 

SGB101
คู่มือเตรียมสอบ พนักงานบัญชี สถานธนานุบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ.เป้ ชลสิทธิ์)
ราคาพิเศษ 350 บาท
 

NVT419
E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบพนักงานบัญชี สถานธนาบุบาล องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (NVT)
ราคาพิเศษ 259 บาท
 
 

NVT418
E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบความรู้ความสามารถทั่วไป พนักงานบัญชี สถานธนาบุบาล องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (NVT)
ราคาพิเศษ 259 บาท
 

HE421
ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาค ก. (HE)
ราคาพิเศษ 95 บาท
 

HE309
ถาม-ตอบ อธิบายปัญหาเพื่อเตรียมสอบเข้าเป็น จนท./พนง./และรับราชการใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.เทศบาล.อบจ.เมืองพัทยาและกทม. (HE)
ราคาพิเศษ 115 บาท
 

CW106
รวมข้อสอบ 814 ข้ออธิบายคำตอบ ภาค ข. นักพัฒนาชุมชน 3 (อ.ชวิศ)
ราคาพิเศษ 220 บาท
 
 

KRK004
โค้งสุดท้ายพิชิตข้อสอบท้องถิ่นใน 7 วัน ตำแหน่งบุคคลากรท้องถิ่น ก+ข ข้อสอบ 900 ข้อ เฉลยละเอียด ปี 2557 (KRK)
ราคาพิเศษ 300 บาท
 

SGB058
คู่มือเตรียมสอบ ภาค.ข พัฒนาชุมชน กรมปกครองท้องถิ่น ระดับ1-2-3 (อ.ชลสิทธิ์)
ราคาพิเศษ 300 บาท
! สินค้าหมด

SGB057
คู่มือเตรียมสอบ ภาค.ข บุคลากร กรมปกครองท้องถิ่น (อ.ชลสิทธิ์)
ราคาพิเศษ 300 บาท
 

SGB056
สรุปสูตรย่อท่องจำ ภาค ก.ท้องถิ่น ระดับ1-2-3 (อ.ชลสิทธิ์)
ราคาพิเศษ 330 บาท
 
 

CW098
รวมข้อสอบ 962 ข้ออธิบายคำตอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 3 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ.ชวิต)
ราคาพิเศษ 220 บาท
 

NVT145
E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร 3 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 57 (NVT)
ราคาพิเศษ 249 บาท
 

NVT144
E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 57 (NVT)
ราคาพิเศษ 249 บาท
 

CA227
คู่มือเตรียมสอบ+เจาะข้อสอบ นักวิชาการสาธารณะสุข 3 กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น (CA)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 
 

TBC078
คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการประชาสัมพันธ์ 3 ส่วนท้องถิ่น (TBC)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

NVT143
E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบนักพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 57 (NVT)
ราคาพิเศษ 249 บาท
 

CW093
รวมข้อสอบ (ภาค ข.) 962 ข้อ พัสดุ 2 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (อ.ชวิศ)
ราคาพิเศษ 220 บาท
 

NVT507
File เสียง MP 3 Download ภาค ก กฏหมายท้องถิ่น (ทุกตำแหน่งต้องใช้สอบ) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (NVT)
ราคาพิเศษ 299 บาท
 
 
 
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


©Copy Right 2009-2012 Sheetram.com