คุณ : Guest User
 
Total : 00000.00 Baht.
www.facebook.com/sheetram twitter.com/sheetram www.youtube.com/sheetram

หมวดสินค้า

รางวัลเว็ปไซด์ยอดนิยม
Advertising
คอร์สติวทางไปรษณีย์  ปลีดอำเภอ ปี 2555
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย ราคาถูกสุดๆ
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย  เน้นเมืองท่องเที่ยว
คู่มือสอบครู สพฐ. กทม. และผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.จีระ งอกศิลป์
 
PaySbuy บริการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตที่เชื่อถือได้ในความปลอดภัย
www.sheetram.com จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า...click ดูรายละเอียด
Sheetram.com
ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
สำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่หน้า ม.ราม 1
ศูนย์รวมคู่มือสอบเข้า
ทุกหน่วยงานราชการ
จดทะเบียนพาณิชย์
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ผลิตท่านใดต้องการให้
ทางเราเป็นตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อ
08-5967-9080
0-2723-0950

ทั้งหนังสือคู่มือเตรียมสอบ
vcd , กวดวิชาต่างๆ
ยินดีร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ

 

website statistics  
E-BOOK Download คู่มือ+ข้อสอบ ภาค ก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น วุฒิ ปวช. ระดับ 1 (NVT)
NVT053
เข้าชม 9,613 ครั้ง
 

ราคาพิเศษ 249 บาท

E-BOOK Download คู่มือ+ข้อสอบ ภาค ก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น วุฒิ ปวช. ระดับ 1
 
เป็น File E-BOOK สั่งซื้อแล้ว แจ้งโอนเงิน เปิดดูได้เลย !! 
**สินค้าไม่จัดพิมพ์เป็นหนังสือ**
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
กรณีโทร หรือ FAX มาสั่งจะส่งให้ทาง E-mail
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 
สารบัญ
+ส่วนที่ 1 วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)
1) อนุกรมหรือเลขเรียงลำดับ                                                                                   
2) เงื่อนไขภาษา                                                                                            
3) อุปมาอุปไมย                                                                                    
4) เงื่อนไขสัญลักษณ์                                                                                      
5) แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์                                                                      
6) แนวข้อสอบ เรื่องอนุกรม                                                                              
7) แนวข้อสอบ เรื่องอุปมาอุปไมย                                                                       
8) คณิตศาสตร์ทั่วไป                                                                                       
+ ส่วนที่ 2 วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)
1) การใช้คำ                                                                                                  
2) การใช้คำราชาศัพท์                                                                                           
3) การสรุปใจความ                                                                                         
4) สำนวน สุภาษิต คำพังเพย                                                                                   
5) การเขียนสะกดการันต์                                                                                  
6) ประโยค                                                                                                          
7) ลักษณะภาษา                                                                                            
8) การใช้ภาษา                                                                                                     
9) แนวข้อสอบภาษาไทย                                                                                 
+ ส่วนที่ 3 วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
1) ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม                        
- การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง                                 
- การบริหารราชการในต่างประเทศ                                         
- การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค                               
- การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น                               
- คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ                                        
2) สรุปพ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติม 
- สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด                                            
- นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด                                          
- อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด                                    
- การงบประมาณและการคลัง                                               
- การกำกับดูแล                                                                          
3) สรุป พรบ.เทศบาล 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 
-การจัดตั้งเทศบาล                                                             
- สภาเทศบาล                                                                                      
- อำนาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรี                                                            
- เทศบัญญัติ                                                                                        
- การคลังและทรัพย์สินของเทศบาล                                                          
- การควบคุมเทศบาล                                                                             
 -คณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาล                                                         
4) สรุปพ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552                                                                                  
- สภาตำบล                                                                                         
- การกำกับดูแลสภาตำบล                                                                       
- งบประมาณรายจ่ายประจำปี                                                                   
- การกำกับดูแลองค์การบริหารส่วนตำบล                                                   
5) พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551
- การบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัด                             
- การบริหารงานบุคคลในเทศบาล                                                    
- การบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล                              
- การบริหารงานบุคคลในกรุงเทพมหานคร                                         
- การบริหารงานบุคคลในเมืองพัทยา                                                                    
- คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น                              
6) พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2549                                           
- คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                           
- แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                              
7) ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548                             
- ความหมาย                                                                                        
- ชนิดของหนังสือ                                                                                 
- หนังสือภายนอก                                                                                 
- หนังสือภายใน                                                                                             
- หนังสือประทับตรา                                                                               
- หนังสือสั่งการ                                                                                             
- หนังสือประชาสัมพันธ์                                                                                    
- การรับและส่งหนังสือ                                                                                     
- การส่งหนังสือ                                                                                              
- การเก็บรักษา ยืม และทำลายหนังสือ                                                                
- มาตรฐานตรา แบบพิมพ์ และซอง                                                           
8) สรุปสาระสำคัญ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี                                                                         
- การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน                               
- การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ                              
- การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  
- การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                           
- การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ                                                         
- การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน            
- การประเมินผลการปฏิบัติราชการ                                                             
9) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2552 และแก้ไขเพิ่มเติม          
- การบริหารเมืองพัทยา                                                                                    
- สภาเมืองพัทยา                                                                                  
- นายกเมืองพัทยา                                                                                 
- ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา                                                            
- ข้อบัญญัติเมืองพัทยา                                                                                    
- การกำกับดูแล                                                                                             
10) แนวข้อสอบ ภาค ก (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)             
 
 
จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
จำนวนหน้า 343 หน้า
 
ต้องการดูตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้ (Click)
 
 

 

 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

 


จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

 
หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน้าที่ 1/9
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


CWE123
E-BOOK ไฟล์ โจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ 1,521 ข้อ เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เล่ม 2 ปี 61 (อ.ชวิศ)
ราคาพิเศษ 216 บาท
 

CWE122
E-BOOK ไฟล์ โจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ 2,570 ข้อ เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เล่ม 1 ปี 61 (อ.ชวิศ)
ราคาพิเศษ 216 บาท
 

TBC1113
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานห้องสมุด ปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ล่าสุดปี 61 (TBC)
ราคาพิเศษ 247 บาท
 

TBCE1549
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานห้องสมุด ปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ล่าสุดปี 61 (TBC)
ราคาพิเศษ 234 บาท
 
 

TBC1093
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ล่าสุดปี 61 (TBC)
ราคาพิเศษ 257 บาท
 

TBCE1523
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ล่าสุดปี 61 (TBC)
ราคาพิเศษ 243 บาท
 

PFB017
E-BOOK ไฟล์ แนวข้อสอบข้าราชการท้องถิ่น สายงานผู้บริหารงาน ปี 2561 (PFB)
ราคาพิเศษ 207 บาท
 

CWE088
E-BOOK ไฟล์ โจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ 1,991 ข้อ สายงานผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ.ชวิศ)
ราคาพิเศษ 234 บาท
 
 

TBCE1349
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ ผู้บริหารท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด (TBC)
ราคาพิเศษ 269 บาท
 

TBC930
คู่มือเตรียมสอบ ผู้บริหารท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด (TBC)
ราคาพิเศษ 284 บาท
 

SS001
สรุปเนื้อหาชี้ประเด็นสำคัญพร้อมเเนวข้อสอบ ข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น สายอำนวยการ/สายบริหาร (ส.เสือ)
ราคาพิเศษ 380 บาท
 

CWE042
E-BOOK ไฟล์ โจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ 1,968 ข้อ นักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ.ชวิศ)
ราคาพิเศษ 216 บาท
 
 

TBCE1266
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด ปี 60 (TBC)
ราคาพิเศษ 252 บาท
 

TBCE1265
E-BOOK ไฟล์ ดักเก็งข้อสอบก่อนสอบ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน/นักวิชาการพัฒนาชุมชน ประกอบด้วยข้อสอบมากกว่า 700 กว่าข้อ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด ปี 60 (TBC)
ราคาพิเศษ 225 บาท
 

TBCE1264
E-BOOK ไฟล์ ดักเก็งข้อสอบ เจ้าพนักงาน/นักวิชาการการเงินและบัญชี ข้อสอบมากกว่า 800 ข้อ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด ปี 60 (TBC)
ราคาพิเศษ 225 บาท
 

CWE041
E-BOOK ไฟล์ โจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ 1,871 ข้อ นักพัฒนาการท่องเที่ยว ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ.ชวิศ)
ราคาพิเศษ 216 บาท
 
 

CWE040
E-BOOK ไฟล์ โจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ 1,871 ข้อ เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ.ชวิศ)
ราคาพิเศษ 216 บาท
 

TBCE1260
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด ปี 60 (TBC)
ราคาพิเศษ 225 บาท
 

CWE039
E-BOOK ไฟล์ โจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ 1,499 ข้อ ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) กฎหมายในการปฏิบัติราชการ ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ.ชวิศ)
ราคาพิเศษ 216 บาท
 

CWE038
E-BOOK ไฟล์ โจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ 2,209 ข้อ ครูผู้ดูแลเด็ก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ.ชวิศ)
ราคาพิเศษ 216 บาท
 
 
 
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


©Copy Right 2009-2012 Sheetram.com