คุณ : Guest User
 
Total : 00000.00 Baht.
www.facebook.com/sheetram twitter.com/sheetram www.youtube.com/sheetram

หมวดสินค้า

รางวัลเว็ปไซด์ยอดนิยม
Advertising
คอร์สติวทางไปรษณีย์  ปลีดอำเภอ ปี 2555
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย ราคาถูกสุดๆ
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย  เน้นเมืองท่องเที่ยว
คู่มือสอบครู สพฐ. กทม. และผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.จีระ งอกศิลป์
 
PaySbuy บริการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตที่เชื่อถือได้ในความปลอดภัย
www.sheetram.com จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า...click ดูรายละเอียด
Sheetram.com
ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
สำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่หน้า ม.ราม 1
ศูนย์รวมคู่มือสอบเข้า
ทุกหน่วยงานราชการ
จดทะเบียนพาณิชย์
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ผลิตท่านใดต้องการให้
ทางเราเป็นตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อ
08-5967-9080
0-2723-0950

ทั้งหนังสือคู่มือเตรียมสอบ
vcd , กวดวิชาต่างๆ
ยินดีร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ

 

website statistics  
E-BOOK Download คู่มือ+ข้อสอบ ภาค ก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น วุฒิ ปวช. ระดับ 1 (NVT)
NVT053
เข้าชม 9,534 ครั้ง
 

ราคาพิเศษ 249 บาท

E-BOOK Download คู่มือ+ข้อสอบ ภาค ก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น วุฒิ ปวช. ระดับ 1
 
เป็น File E-BOOK สั่งซื้อแล้ว แจ้งโอนเงิน เปิดดูได้เลย !! 
**สินค้าไม่จัดพิมพ์เป็นหนังสือ**
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
กรณีโทร หรือ FAX มาสั่งจะส่งให้ทาง E-mail
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 
สารบัญ
+ส่วนที่ 1 วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)
1) อนุกรมหรือเลขเรียงลำดับ                                                                                   
2) เงื่อนไขภาษา                                                                                            
3) อุปมาอุปไมย                                                                                    
4) เงื่อนไขสัญลักษณ์                                                                                      
5) แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์                                                                      
6) แนวข้อสอบ เรื่องอนุกรม                                                                              
7) แนวข้อสอบ เรื่องอุปมาอุปไมย                                                                       
8) คณิตศาสตร์ทั่วไป                                                                                       
+ ส่วนที่ 2 วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)
1) การใช้คำ                                                                                                  
2) การใช้คำราชาศัพท์                                                                                           
3) การสรุปใจความ                                                                                         
4) สำนวน สุภาษิต คำพังเพย                                                                                   
5) การเขียนสะกดการันต์                                                                                  
6) ประโยค                                                                                                          
7) ลักษณะภาษา                                                                                            
8) การใช้ภาษา                                                                                                     
9) แนวข้อสอบภาษาไทย                                                                                 
+ ส่วนที่ 3 วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
1) ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม                        
- การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง                                 
- การบริหารราชการในต่างประเทศ                                         
- การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค                               
- การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น                               
- คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ                                        
2) สรุปพ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติม 
- สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด                                            
- นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด                                          
- อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด                                    
- การงบประมาณและการคลัง                                               
- การกำกับดูแล                                                                          
3) สรุป พรบ.เทศบาล 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 
-การจัดตั้งเทศบาล                                                             
- สภาเทศบาล                                                                                      
- อำนาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรี                                                            
- เทศบัญญัติ                                                                                        
- การคลังและทรัพย์สินของเทศบาล                                                          
- การควบคุมเทศบาล                                                                             
 -คณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาล                                                         
4) สรุปพ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552                                                                                  
- สภาตำบล                                                                                         
- การกำกับดูแลสภาตำบล                                                                       
- งบประมาณรายจ่ายประจำปี                                                                   
- การกำกับดูแลองค์การบริหารส่วนตำบล                                                   
5) พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551
- การบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัด                             
- การบริหารงานบุคคลในเทศบาล                                                    
- การบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล                              
- การบริหารงานบุคคลในกรุงเทพมหานคร                                         
- การบริหารงานบุคคลในเมืองพัทยา                                                                    
- คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น                              
6) พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2549                                           
- คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                           
- แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                              
7) ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548                             
- ความหมาย                                                                                        
- ชนิดของหนังสือ                                                                                 
- หนังสือภายนอก                                                                                 
- หนังสือภายใน                                                                                             
- หนังสือประทับตรา                                                                               
- หนังสือสั่งการ                                                                                             
- หนังสือประชาสัมพันธ์                                                                                    
- การรับและส่งหนังสือ                                                                                     
- การส่งหนังสือ                                                                                              
- การเก็บรักษา ยืม และทำลายหนังสือ                                                                
- มาตรฐานตรา แบบพิมพ์ และซอง                                                           
8) สรุปสาระสำคัญ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี                                                                         
- การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน                               
- การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ                              
- การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  
- การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                           
- การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ                                                         
- การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน            
- การประเมินผลการปฏิบัติราชการ                                                             
9) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2552 และแก้ไขเพิ่มเติม          
- การบริหารเมืองพัทยา                                                                                    
- สภาเมืองพัทยา                                                                                  
- นายกเมืองพัทยา                                                                                 
- ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา                                                            
- ข้อบัญญัติเมืองพัทยา                                                                                    
- การกำกับดูแล                                                                                             
10) แนวข้อสอบ ภาค ก (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)             
 
 
จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
จำนวนหน้า 343 หน้า
 
ต้องการดูตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้ (Click)
 
 

 

 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

 


จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

 
หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน้าที่ 1/17
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


TBC1113
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานห้องสมุด ปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ล่าสุดปี 61 (TBC)
ราคาพิเศษ 247 บาท
 

TBCE1549
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานห้องสมุด ปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ล่าสุดปี 61 (TBC)
ราคาพิเศษ 234 บาท
 

SP1146
สรุป+แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติงาน วุฒิปวส. ครบตามหลักสูตรใหม่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (SP)
ราคาพิเศษ 238 บาท
 

CA732
เจาะข้อสอบพร้อมเฉลย เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด ปี 61 (CA)
ราคาพิเศษ 238 บาท
 
 

TBC1093
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ล่าสุดปี 61 (TBC)
ราคาพิเศษ 257 บาท
 

TBCE1523
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ล่าสุดปี 61 (TBC)
ราคาพิเศษ 243 บาท
 

PFB017
E-BOOK ไฟล์ แนวข้อสอบข้าราชการท้องถิ่น สายงานผู้บริหารงาน ปี 2561 (PFB)
ราคาพิเศษ 207 บาท
 

CA709
สรุปเนื้อหาพร้อมเฉลยข้อสอบ สายงาน ผู้บริหารท้องถิ่น กรมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด (CA)
ราคาพิเศษ 285 บาท
 
 

CWE088
E-BOOK ไฟล์ โจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ 1,991 ข้อ สายงานผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ.ชวิศ)
ราคาพิเศษ 234 บาท
 

TT105
สรุป+ข้อสอบล่าสุด ผู้บริหารท้องถิ่น สายงานอำนวยการเเละผอ. รองผอ.สถานศึกษา ปรนัย+อัตนัย อบต.อบจ.เทศบาล (อ.ธนิต)
ราคาพิเศษ 361 บาท
 

TBCE1349
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ ผู้บริหารท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด (TBC)
ราคาพิเศษ 269 บาท
 

TBC930
คู่มือเตรียมสอบ ผู้บริหารท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด (TBC)
ราคาพิเศษ 284 บาท
 
 

SS001
สรุปเนื้อหาชี้ประเด็นสำคัญพร้อมเเนวข้อสอบ ข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น สายอำนวยการ/สายบริหาร (ส.เสือ)
ราคาพิเศษ 380 บาท
 

TBC862
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด ปี 60 (TBC)
ราคาพิเศษ 238 บาท
 

CWE042
E-BOOK ไฟล์ โจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ 1,968 ข้อ นักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ.ชวิศ)
ราคาพิเศษ 216 บาท
 

GB571
สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ ภาค ข. ตรงตามแนว กสถ.วุฒิป.ตรี กรมส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่น (GB)
ราคาพิเศษ 266 บาท
 
 

TBC861
คู่มือเตรียมสอบ วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด ปี 60 (TBC)
ราคาพิเศษ 266 บาท
 

TBCE1266
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด ปี 60 (TBC)
ราคาพิเศษ 252 บาท
 

GB570
รวมแนวข้อสอบ 1,500 ข้อ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ ภาค ข. ตรงตามแนว กสถ.วุฒิป.ตรี กรมส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่น (GB)
ราคาพิเศษ 238 บาท
 

SP1121
สรุป+-ข้อสอบล่าสุด นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ ภาค ข. ตรงตามเเนว กสถ. วุฒิป.ตรี กรมส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่น ปี 60 (SP)
ราคาพิเศษ 238 บาท
 
 
 
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


©Copy Right 2009-2012 Sheetram.com