คุณ : Guest User
 
Total : 00000.00 Baht.
www.facebook.com/sheetram twitter.com/sheetram www.youtube.com/sheetram

หมวดสินค้า

รางวัลเว็ปไซด์ยอดนิยม
Advertising
คอร์สติวทางไปรษณีย์  ปลีดอำเภอ ปี 2555
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย ราคาถูกสุดๆ
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย  เน้นเมืองท่องเที่ยว
คู่มือสอบครู สพฐ. กทม. และผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.จีระ งอกศิลป์
 
PaySbuy บริการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตที่เชื่อถือได้ในความปลอดภัย
www.sheetram.com จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า...click ดูรายละเอียด
Sheetram.com
ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
สำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่หน้า ม.ราม 1
ศูนย์รวมคู่มือสอบเข้า
ทุกหน่วยงานราชการ
จดทะเบียนพาณิชย์
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ผลิตท่านใดต้องการให้
ทางเราเป็นตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อ
08-5967-9080
0-2723-0950

ทั้งหนังสือคู่มือเตรียมสอบ
vcd , กวดวิชาต่างๆ
ยินดีร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ

 

website statistics  
E-BOOK Download คู่มือ+ข้อสอบ ภาค ก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น วุฒิ ปวช. ระดับ 1 (NVT)
NVT053
เข้าชม 6,630 ครั้ง
 

ราคาพิเศษ 249 บาท

E-BOOK Download คู่มือ+ข้อสอบ ภาค ก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น วุฒิ ปวช. ระดับ 1
 
เป็น File E-BOOK สั่งซื้อแล้ว แจ้งโอนเงิน เปิดดูได้เลย !! 
**สินค้าไม่จัดพิมพ์เป็นหนังสือ**
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
กรณีโทร หรือ FAX มาสั่งจะส่งให้ทาง E-mail
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 
สารบัญ
+ส่วนที่ 1 วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)
1) อนุกรมหรือเลขเรียงลำดับ                                                                                   
2) เงื่อนไขภาษา                                                                                            
3) อุปมาอุปไมย                                                                                    
4) เงื่อนไขสัญลักษณ์                                                                                      
5) แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์                                                                      
6) แนวข้อสอบ เรื่องอนุกรม                                                                              
7) แนวข้อสอบ เรื่องอุปมาอุปไมย                                                                       
8) คณิตศาสตร์ทั่วไป                                                                                       
+ ส่วนที่ 2 วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)
1) การใช้คำ                                                                                                  
2) การใช้คำราชาศัพท์                                                                                           
3) การสรุปใจความ                                                                                         
4) สำนวน สุภาษิต คำพังเพย                                                                                   
5) การเขียนสะกดการันต์                                                                                  
6) ประโยค                                                                                                          
7) ลักษณะภาษา                                                                                            
8) การใช้ภาษา                                                                                                     
9) แนวข้อสอบภาษาไทย                                                                                 
+ ส่วนที่ 3 วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
1) ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม                        
- การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง                                 
- การบริหารราชการในต่างประเทศ                                         
- การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค                               
- การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น                               
- คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ                                        
2) สรุปพ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติม 
- สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด                                            
- นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด                                          
- อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด                                    
- การงบประมาณและการคลัง                                               
- การกำกับดูแล                                                                          
3) สรุป พรบ.เทศบาล 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 
-การจัดตั้งเทศบาล                                                             
- สภาเทศบาล                                                                                      
- อำนาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรี                                                            
- เทศบัญญัติ                                                                                        
- การคลังและทรัพย์สินของเทศบาล                                                          
- การควบคุมเทศบาล                                                                             
 -คณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาล                                                         
4) สรุปพ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552                                                                                  
- สภาตำบล                                                                                         
- การกำกับดูแลสภาตำบล                                                                       
- งบประมาณรายจ่ายประจำปี                                                                   
- การกำกับดูแลองค์การบริหารส่วนตำบล                                                   
5) พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551
- การบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัด                             
- การบริหารงานบุคคลในเทศบาล                                                    
- การบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล                              
- การบริหารงานบุคคลในกรุงเทพมหานคร                                         
- การบริหารงานบุคคลในเมืองพัทยา                                                                    
- คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น                              
6) พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2549                                           
- คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                           
- แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                              
7) ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548                             
- ความหมาย                                                                                        
- ชนิดของหนังสือ                                                                                 
- หนังสือภายนอก                                                                                 
- หนังสือภายใน                                                                                             
- หนังสือประทับตรา                                                                               
- หนังสือสั่งการ                                                                                             
- หนังสือประชาสัมพันธ์                                                                                    
- การรับและส่งหนังสือ                                                                                     
- การส่งหนังสือ                                                                                              
- การเก็บรักษา ยืม และทำลายหนังสือ                                                                
- มาตรฐานตรา แบบพิมพ์ และซอง                                                           
8) สรุปสาระสำคัญ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี                                                                         
- การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน                               
- การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ                              
- การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  
- การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                           
- การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ                                                         
- การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน            
- การประเมินผลการปฏิบัติราชการ                                                             
9) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2552 และแก้ไขเพิ่มเติม          
- การบริหารเมืองพัทยา                                                                                    
- สภาเมืองพัทยา                                                                                  
- นายกเมืองพัทยา                                                                                 
- ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา                                                            
- ข้อบัญญัติเมืองพัทยา                                                                                    
- การกำกับดูแล                                                                                             
10) แนวข้อสอบ ภาค ก (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)             
 
 
จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
จำนวนหน้า 343 หน้า
 
ต้องการดูตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้ (Click)
 
 

 

 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

 


จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

 
หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน้าที่ 1/14
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


HE450
คู่มือ การบริหารงานท้องถิ่น ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ (HE)
ราคาพิเศษ 145 บาท
 

SGB101
คู่มือเตรียมสอบ พนักงานบัญชี สถานธนานุบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ.เป้ ชลสิทธิ์)
ราคาพิเศษ 350 บาท
 

NVT419
E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบพนักงานบัญชี สถานธนาบุบาล องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (NVT)
ราคาพิเศษ 259 บาท
 

NVT418
E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบความรู้ความสามารถทั่วไป พนักงานบัญชี สถานธนาบุบาล องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (NVT)
ราคาพิเศษ 259 บาท
 
 

HE421
ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาค ก. (HE)
ราคาพิเศษ 95 บาท
 

HE309
ถาม-ตอบ อธิบายปัญหาเพื่อเตรียมสอบเข้าเป็น จนท./พนง./และรับราชการใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.เทศบาล.อบจ.เมืองพัทยาและกทม. (HE)
ราคาพิเศษ 115 บาท
 

CW106
รวมข้อสอบ 814 ข้ออธิบายคำตอบ ภาค ข. นักพัฒนาชุมชน 3 (อ.ชวิศ)
ราคาพิเศษ 220 บาท
 

KRK004
โค้งสุดท้ายพิชิตข้อสอบท้องถิ่นใน 7 วัน ตำแหน่งบุคคลากรท้องถิ่น ก+ข ข้อสอบ 900 ข้อ เฉลยละเอียด ปี 2557 (KRK)
ราคาพิเศษ 300 บาท
 
 

SGB058
คู่มือเตรียมสอบ ภาค.ข พัฒนาชุมชน กรมปกครองท้องถิ่น ระดับ1-2-3 (อ.ชลสิทธิ์)
ราคาพิเศษ 300 บาท
! สินค้าหมด

SGB057
คู่มือเตรียมสอบ ภาค.ข บุคลากร กรมปกครองท้องถิ่น (อ.ชลสิทธิ์)
ราคาพิเศษ 300 บาท
 

SGB056
สรุปสูตรย่อท่องจำ ภาค ก.ท้องถิ่น ระดับ1-2-3 (อ.ชลสิทธิ์)
ราคาพิเศษ 330 บาท
 

CW098
รวมข้อสอบ 962 ข้ออธิบายคำตอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 3 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ.ชวิต)
ราคาพิเศษ 220 บาท
 
 

NVT145
E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร 3 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 57 (NVT)
ราคาพิเศษ 249 บาท
 

NVT144
E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 57 (NVT)
ราคาพิเศษ 249 บาท
 

CA227
คู่มือเตรียมสอบ+เจาะข้อสอบ นักวิชาการสาธารณะสุข 3 กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น (CA)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

TBC078
คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการประชาสัมพันธ์ 3 ส่วนท้องถิ่น (TBC)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 
 

NVT143
E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบนักพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 57 (NVT)
ราคาพิเศษ 249 บาท
 

CW093
รวมข้อสอบ (ภาค ข.) 962 ข้อ พัสดุ 2 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (อ.ชวิศ)
ราคาพิเศษ 220 บาท
 

NVT507
File เสียง MP 3 Download ภาค ก กฏหมายท้องถิ่น (ทุกตำแหน่งต้องใช้สอบ) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (NVT)
ราคาพิเศษ 299 บาท
 

SP594
คู่มือเตรียมสอบ ข้อสอบเก่า 19 สนามสอบ 1,100 กว่าข้อ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (ทุกตำแหน่งต้องสอบ) (SP)
ราคาพิเศษ 230 บาท
 
 
 
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


©Copy Right 2009-2012 Sheetram.com