คุณ : Guest User
 
Total : 00000.00 Baht.
www.facebook.com/sheetram twitter.com/sheetram www.youtube.com/sheetram

หมวดสินค้า

รางวัลเว็ปไซด์ยอดนิยม
Advertising
คอร์สติวทางไปรษณีย์  ปลีดอำเภอ ปี 2555
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย ราคาถูกสุดๆ
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย  เน้นเมืองท่องเที่ยว
คู่มือสอบครู สพฐ. กทม. และผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.จีระ งอกศิลป์
 
PaySbuy บริการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตที่เชื่อถือได้ในความปลอดภัย
www.sheetram.com จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า...click ดูรายละเอียด
Sheetram.com
ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
สำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่หน้า ม.ราม 1
ศูนย์รวมคู่มือสอบเข้า
ทุกหน่วยงานราชการ
จดทะเบียนพาณิชย์
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ผลิตท่านใดต้องการให้
ทางเราเป็นตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อ
08-5967-9080
0-2723-0950

ทั้งหนังสือคู่มือเตรียมสอบ
vcd , กวดวิชาต่างๆ
ยินดีร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ

 

website statistics  
E-BOOK Download คู่มือ+ข้อสอบ ภาค ก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น วุฒิ ปวช. ระดับ 1 (NVT)
NVT053
เข้าชม 9,174 ครั้ง
 

ราคาพิเศษ 249 บาท

E-BOOK Download คู่มือ+ข้อสอบ ภาค ก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น วุฒิ ปวช. ระดับ 1
 
เป็น File E-BOOK สั่งซื้อแล้ว แจ้งโอนเงิน เปิดดูได้เลย !! 
**สินค้าไม่จัดพิมพ์เป็นหนังสือ**
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
กรณีโทร หรือ FAX มาสั่งจะส่งให้ทาง E-mail
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 
สารบัญ
+ส่วนที่ 1 วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)
1) อนุกรมหรือเลขเรียงลำดับ                                                                                   
2) เงื่อนไขภาษา                                                                                            
3) อุปมาอุปไมย                                                                                    
4) เงื่อนไขสัญลักษณ์                                                                                      
5) แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์                                                                      
6) แนวข้อสอบ เรื่องอนุกรม                                                                              
7) แนวข้อสอบ เรื่องอุปมาอุปไมย                                                                       
8) คณิตศาสตร์ทั่วไป                                                                                       
+ ส่วนที่ 2 วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)
1) การใช้คำ                                                                                                  
2) การใช้คำราชาศัพท์                                                                                           
3) การสรุปใจความ                                                                                         
4) สำนวน สุภาษิต คำพังเพย                                                                                   
5) การเขียนสะกดการันต์                                                                                  
6) ประโยค                                                                                                          
7) ลักษณะภาษา                                                                                            
8) การใช้ภาษา                                                                                                     
9) แนวข้อสอบภาษาไทย                                                                                 
+ ส่วนที่ 3 วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
1) ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม                        
- การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง                                 
- การบริหารราชการในต่างประเทศ                                         
- การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค                               
- การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น                               
- คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ                                        
2) สรุปพ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติม 
- สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด                                            
- นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด                                          
- อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด                                    
- การงบประมาณและการคลัง                                               
- การกำกับดูแล                                                                          
3) สรุป พรบ.เทศบาล 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 
-การจัดตั้งเทศบาล                                                             
- สภาเทศบาล                                                                                      
- อำนาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรี                                                            
- เทศบัญญัติ                                                                                        
- การคลังและทรัพย์สินของเทศบาล                                                          
- การควบคุมเทศบาล                                                                             
 -คณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาล                                                         
4) สรุปพ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552                                                                                  
- สภาตำบล                                                                                         
- การกำกับดูแลสภาตำบล                                                                       
- งบประมาณรายจ่ายประจำปี                                                                   
- การกำกับดูแลองค์การบริหารส่วนตำบล                                                   
5) พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551
- การบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัด                             
- การบริหารงานบุคคลในเทศบาล                                                    
- การบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล                              
- การบริหารงานบุคคลในกรุงเทพมหานคร                                         
- การบริหารงานบุคคลในเมืองพัทยา                                                                    
- คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น                              
6) พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2549                                           
- คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                           
- แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                              
7) ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548                             
- ความหมาย                                                                                        
- ชนิดของหนังสือ                                                                                 
- หนังสือภายนอก                                                                                 
- หนังสือภายใน                                                                                             
- หนังสือประทับตรา                                                                               
- หนังสือสั่งการ                                                                                             
- หนังสือประชาสัมพันธ์                                                                                    
- การรับและส่งหนังสือ                                                                                     
- การส่งหนังสือ                                                                                              
- การเก็บรักษา ยืม และทำลายหนังสือ                                                                
- มาตรฐานตรา แบบพิมพ์ และซอง                                                           
8) สรุปสาระสำคัญ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี                                                                         
- การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน                               
- การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ                              
- การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  
- การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                           
- การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ                                                         
- การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน            
- การประเมินผลการปฏิบัติราชการ                                                             
9) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2552 และแก้ไขเพิ่มเติม          
- การบริหารเมืองพัทยา                                                                                    
- สภาเมืองพัทยา                                                                                  
- นายกเมืองพัทยา                                                                                 
- ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา                                                            
- ข้อบัญญัติเมืองพัทยา                                                                                    
- การกำกับดูแล                                                                                             
10) แนวข้อสอบ ภาค ก (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)             
 
 
จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
จำนวนหน้า 343 หน้า
 
ต้องการดูตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้ (Click)
 
 

 

 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

 


จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

 
หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน้าที่ 1/23
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


CWE018
E-BOOK ไฟล์ โจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ 2,028 ข้อ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ.ชวิศ)
ราคาพิเศษ 216 บาท
 

CWE017
E-BOOK ไฟล์ โจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ 2,178 ข้อ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ.ชวิศ)
ราคาพิเศษ 216 บาท
 

VK050
คู่มือเตรียมสอบ สรุป &พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ) สูตรย่อ สูตรท่อง เทคนิคการจำ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (ภาค ข.) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (ปลัดวีระชัย)
ราคาพิเศษ 209 บาท
 

VK049
คู่มือเตรียมสอบ สรุป &พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ) สูตรย่อ สูตรท่อง เทคนิคการจำ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ (ภาค ข.) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (ปลัดวีระชัย)
ราคาพิเศษ 238 บาท
 
 

VK048
คู่มือเตรียมสอบ สรุป &พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ) สูตรย่อ สูตรท่อง เทคนิคการจำ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและเเผนปฏิบัติการ (ภาค ข.) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (ปลัดวีระชัย)
ราคาพิเศษ 238 บาท
 

VK047
คู่มือเตรียมสอบ สรุป &พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ) สูตรย่อ สูตรท่อง เทคนิคการจำ ภาค ก. ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกตำแหน่งต้อสอบ (ปลัดวีระชัย)
ราคาพิเศษ 332 บาท
 

GBE005
E-BOOK ไฟล์ PDF สรุปเนื้อหา+เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคล ปฏิบัติการ ภาค ข. ตรงตามแนว กสถ.วุฒิป.ตรี กรมส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่น ปี 60(GB)
ราคาพิเศษ 225 บาท
 

GBE004
E-BOOK ไฟล์ PDF สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ ภาค ข. ตรงตามแนว กสถ.วุฒิป.ตรี กรมส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่น (GB)
ราคาพิเศษ 225 บาท
 
 

SPE005
E-BOOK ไฟล์ PDE สรุป+เก็งข้อสอบล่าสุด ครูผู้ช่วย ภาค ก.และครูผู้ดูแลเด็ก ทุกเอกต้องสอบ ตรงตามเเนว กสถ. วุฒิป.ตรี กรมส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่น (SP)
ราคาพิเศษ 225 บาท
 

TTE003
E-BOOK ไฟล์ PDE รวมแนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ตรงตามแนว กสถ. ทุกตำแหน่งต้องสอบ เล่มเดียวครบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ.ธนิต)
ราคาพิเศษ 270 บาท
 

SPE004
E-BOOK ไฟล์ PDE สรุปเนื้อหา+ข้อสอบล่าสุด นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ ตรงตามเเนว กสถ. (ภาค ข.) วุฒิป.ตรี กรมส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่น (SP)
ราคาพิเศษ 225 บาท
 

SPE003
E-BOOK ไฟล์ PDE สรุป+เก็งข้อสอบล่าสุด นักทรัพยากรบคคล ปฏิบัติการ ตรงตามเเนว กสถ. (ภาค ข.) วุฒิป.ตรี กรมส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่น (SP)
ราคาพิเศษ 225 บาท
 
 

CA678
สรุปเนื้อหาพร้อมเจาะข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน ภาค ข. ตรงตามหลักสูตร กสถ. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด ปี 60 (CA)
ราคาพิเศษ 238 บาท
 

CA677
เจาะข้อสอบพร้อมสรุปเนื้อหา นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ วุฒิป.ตรี ตรงตามหลักสูตร กสถ. เล่มเดียวครบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด ปี 60 (CA)
ราคาพิเศษ 238 บาท
 

CA676
เจาะข้อสอบพร้อมสรุปเนื้อหา นักวิชาการ จัดเก็บรายได้ ปฏิบัติการ วุฒิป.ตรี. ตรงตามหลักสูตร กสถ. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด ปี 60 (CA)
ราคาพิเศษ 238 บาท
 

CA675
เจาะข้อสอบพร้อมสรุปเนื้อหา เจ้าพนักงาน จัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน วุฒิปวช,ปวส. ตรงตามหลักสูตร กสถ. เล่มเดียวครบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด ปี 60 (CA)
ราคาพิเศษ 238 บาท
 
 

CWE016
E-BOOK ไฟล์ โจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ 1,832 ข้อ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ.ชวิศ)
ราคาพิเศษ 216 บาท
 

CWE015
E-BOOK ไฟล์ โจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ 1,822 ข้อ นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ.ชวิศ)
ราคาพิเศษ 216 บาท
 

CWE014
E-BOOK ไฟล์ โจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ 1,910 ข้อ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ.ชวิศ)
ราคาพิเศษ 216 บาท
 

CWE013
E-BOOK ไฟล์ โจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ 1,710 ข้อ เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ.ชวิศ)
ราคาพิเศษ 216 บาท
 
 
 
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


©Copy Right 2009-2012 Sheetram.com