คุณ : Guest User
 
Total : 00000.00 Baht.
www.facebook.com/sheetram twitter.com/sheetram www.youtube.com/sheetram

หมวดสินค้า

รางวัลเว็ปไซด์ยอดนิยม
Advertising
คอร์สติวทางไปรษณีย์  ปลีดอำเภอ ปี 2555
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย ราคาถูกสุดๆ
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย  เน้นเมืองท่องเที่ยว
คู่มือสอบครู สพฐ. กทม. และผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.จีระ งอกศิลป์
 
PaySbuy บริการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตที่เชื่อถือได้ในความปลอดภัย
www.sheetram.com จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า...click ดูรายละเอียด
Sheetram.com
ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
สำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่หน้า ม.ราม 1
ศูนย์รวมคู่มือสอบเข้า
ทุกหน่วยงานราชการ
จดทะเบียนพาณิชย์
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ผลิตท่านใดต้องการให้
ทางเราเป็นตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อ
08-5967-9080
0-2723-0950

ทั้งหนังสือคู่มือเตรียมสอบ
vcd , กวดวิชาต่างๆ
ยินดีร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ

 

website statistics  
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน กทม. ภาคความรู้ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)และ ความรอบรู้และกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับปฎิบัติราชการ (ภาค ก.)(NRW)
NRW005
! สินค้าหมด
เข้าชม 8,438 ครั้ง
 

ราคาพิเศษ 150 บาท

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน กทม. ภาคความรู้ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)และ ความรอบรู้และกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับปฎิบัติราชการ (ภาค ก.)
สารบัญ
ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานธุรการ
บทที่ 1  ชนิดและแบบหนังสือราชการ
บทที่ 2  หนังสือราชการด่วน หนังสือเวียนและหนังสือราชการลับ
บทที่ 3  หนังสือราชการภาษาอังกฤษ
บทที่ 4  การรับและส่งหนังสือ
บทที่ 5  การเก็บรักษา ยืม และทำลายหนังสือ
บทที่ 6  มาตรฐานตรา แบบพิมพ์ และซอง
บทที่ 7  ราชาศัพท์
การปกครองท้องถิ่น
หลักธรรมาภิบาล
หลักเศรษฐกิจพอเพียง
หลักสิทธิมนุษยชน
สรุปถาม-ตอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528
(แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2550)
สรุปถาม-ตอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร
และบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554
สรุปถาม-ตอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540
สรุปถาม-ตอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546
สรุปถาม-ตอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ. 2526 
(แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548)
สรุปถาม-ตอบ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ. 2546
(แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551)
สรุปถาม-ตอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ  พ.ศ. 2544
สรปถาม-ตอบ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง รถราชการ พ.ศ. 2529 
(แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2548)
สรุปถาม-ตอบ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 
(แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2548)
สรุปถาม-ตอบ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน
การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2530 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2548)
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 
(แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2550)
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540
แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ. 2526 
(แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548)
แนวข้อสอบ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ. 25
แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ  พ.ศ. 2544
แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
รวมสูตรคณิตศาสตร์
 
หมายเหตุ   เนื้อหาประกอบกอบด้วย 2 ส่วน คือ  ภาค ก.วิชาความรอบรู้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  และ ภาค ข. วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง  โดยได้สรุปจับประเด็นทำให้จำและเข้าใจง่าย  ประกอบกับมีแนวข้อสอบให้ท่าน ได้ทดลองทำพร้อมคำเฉลยและอธิบายประกอบทุกข้อ   

จัดทำโดย... นราวิทย์ สิขิวัฒน์

 
หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรุงเทพมหานคร (กทม.)
หน้าที่ 1/12
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


TBC606
คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการสาธารณะสุข กรุงเทพมหานคร (TBC)
ราคาพิเศษ 247 บาท
 

TBC605
คัมภีร์ปกเขียว นักจัดการงานทั่วไป กทม.
ราคาพิเศษ 285 บาท
 

NVT565
E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบ พนักนักงานปกครองปฏิบัติงาน กทม. ปี 59 (NVT)
ราคาพิเศษ 233 บาท
 

SP1004
สรุป+ข้อสอบใหม่ล่าสุด นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ กทม. ภาค ข. (SP)
ราคาพิเศษ 257 บาท
 
 

TT078
สรุป+ข้อสอบ ใหม่ล่าสุด นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กทม. (อ.ธนิต)
ราคาพิเศษ 276 บาท
 

TBC602
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ กทม. (TBC)
ราคาพิเศษ 257 บาท
 

TBC599
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรุงเทพมหานคร (TBC)
ราคาพิเศษ 247 บาท
 

NVT564
E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กทม. ปี 59 (NVT)
ราคาพิเศษ 233 บาท
 
 

NVT563
E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กทม. ปี 59 (NVT)
ราคาพิเศษ 233 บาท
 

CW317
โจทย์ข้อสอบปรนัยพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบอย่างละเอียด 1,094 ข้อ ภาค ก.กทม. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป เล่มใหม่ล่าสุดปี 2559-60 ภาค ก. กทม.ทุกตำแหน่งต้องสอบ (อ.ชวิศ)
ราคาพิเศษ 209 บาท
 

SP1000
สรุป+ข้อสอบ ใหม่ล่าสุด นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กทม. ภาค ข. วุฒิ.ปตรี (SP)
ราคาพิเศษ 257 บาท
 

TBC597
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ กทม. (TBC)
ราคาพิเศษ 237 บาท
 
 

SP999
สรุป+ข้อสอบใหม่ล่าสุด นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ กทม. วุฒิปริญญาตรี (SP)
ราคาพิเศษ 257 บาท
 

SP998
สรุป+ข้อสอบ ใหม่ล่าสุด เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน กทม. วุฒิ ปวช. (SP)
ราคาพิเศษ 257 บาท
 

TD254
เจาะข้อสอบ 1400 ข้อ ภาค ก+ข ธุรการปฏิบัติงาน กทม. ปรับปรุงล่าสุดปี 59 (TD)
ราคาพิเศษ 228 บาท
 

TD253
เจาะข้อสอบ 1200 ข้อ ภาค ก. กทม. ใช้สอบทุกตำแหน่ง ปี 59 (TD)
ราคาพิเศษ 190 บาท
 
 

NV738
รวมข้อสอบ 500 ข้อ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2559 ใหม่ล่าสุดปี 59 (NV)
ราคาพิเศษ 190 บาท
 

NV737
รวมข้อสอบ 500 ภาค ก.ระดับปฏิบัติงาน กทม.ครั้งที่ 2/2559 (NV)
ราคาพิเศษ 180 บาท
 

SP996
สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (กทม.) กรุงเทพมหานคร วุฒิปวช.,ปวส. (SP)
ราคาพิเศษ 257 บาท
 

SF081
เจาะข้อสอบ 1300 ข้อ ภาค ก. กทม.ปฏิบัติการ รวมกฏหมาย+ความสามารถทั่วไทย+ภาษาไทย ปี 59 ครั้งที่ 2 (SF)
ราคาพิเศษ 209 บาท
 
 
 
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


©Copy Right 2009-2012 Sheetram.com