คุณ : Guest User
 
Total : 00000.00 Baht.
www.facebook.com/sheetram twitter.com/sheetram www.youtube.com/sheetram

หมวดสินค้า

รางวัลเว็ปไซด์ยอดนิยม
Advertising
คอร์สติวทางไปรษณีย์  ปลีดอำเภอ ปี 2555
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย ราคาถูกสุดๆ
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย  เน้นเมืองท่องเที่ยว
คู่มือสอบครู สพฐ. กทม. และผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.จีระ งอกศิลป์
 
PaySbuy บริการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตที่เชื่อถือได้ในความปลอดภัย
www.sheetram.com จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า...click ดูรายละเอียด
Sheetram.com
ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
สำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่หน้า ม.ราม 1
ศูนย์รวมคู่มือสอบเข้า
ทุกหน่วยงานราชการ
จดทะเบียนพาณิชย์
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ผลิตท่านใดต้องการให้
ทางเราเป็นตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อ
08-5967-9080
0-2723-0950

ทั้งหนังสือคู่มือเตรียมสอบ
vcd , กวดวิชาต่างๆ
ยินดีร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ

 

website statistics  
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน กทม. ภาคความรู้ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)และ ความรอบรู้และกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับปฎิบัติราชการ (ภาค ก.)(NRW)
NRW005
! สินค้าหมด
เข้าชม 6,722 ครั้ง
 

ราคาพิเศษ 150 บาท

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน กทม. ภาคความรู้ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)และ ความรอบรู้และกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับปฎิบัติราชการ (ภาค ก.)
สารบัญ
ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานธุรการ
บทที่ 1  ชนิดและแบบหนังสือราชการ
บทที่ 2  หนังสือราชการด่วน หนังสือเวียนและหนังสือราชการลับ
บทที่ 3  หนังสือราชการภาษาอังกฤษ
บทที่ 4  การรับและส่งหนังสือ
บทที่ 5  การเก็บรักษา ยืม และทำลายหนังสือ
บทที่ 6  มาตรฐานตรา แบบพิมพ์ และซอง
บทที่ 7  ราชาศัพท์
การปกครองท้องถิ่น
หลักธรรมาภิบาล
หลักเศรษฐกิจพอเพียง
หลักสิทธิมนุษยชน
สรุปถาม-ตอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528
(แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2550)
สรุปถาม-ตอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร
และบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554
สรุปถาม-ตอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540
สรุปถาม-ตอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546
สรุปถาม-ตอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ. 2526 
(แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548)
สรุปถาม-ตอบ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ. 2546
(แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551)
สรุปถาม-ตอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ  พ.ศ. 2544
สรปถาม-ตอบ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง รถราชการ พ.ศ. 2529 
(แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2548)
สรุปถาม-ตอบ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 
(แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2548)
สรุปถาม-ตอบ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน
การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2530 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2548)
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 
(แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2550)
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540
แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ. 2526 
(แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548)
แนวข้อสอบ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ. 25
แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ  พ.ศ. 2544
แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
รวมสูตรคณิตศาสตร์
 
หมายเหตุ   เนื้อหาประกอบกอบด้วย 2 ส่วน คือ  ภาค ก.วิชาความรอบรู้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  และ ภาค ข. วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง  โดยได้สรุปจับประเด็นทำให้จำและเข้าใจง่าย  ประกอบกับมีแนวข้อสอบให้ท่าน ได้ทดลองทำพร้อมคำเฉลยและอธิบายประกอบทุกข้อ   

จัดทำโดย... นราวิทย์ สิขิวัฒน์

 
หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรุงเทพมหานคร (กทม.)
หน้าที่ 1/10
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


SP948
สรุป+ข้อสอบล่าสุด พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร วุฒิ ปวส. (SP)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

SP946
สรุป+ข้อสอบล่าสุด เจ้าพนักงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ กทม. วุฒิ ป.ตรี (SP)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

SP944
สรุป+ข้อสอบล่าสุด พนักงานปกครองปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร (SP)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

CA598
เจาะข้อสอบพร้อมเฉลย เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการ สนง.คณะกรรมการข้าราชการ กทม. (CA)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 
 

CA597
เจาะข้อสอบพร้อมเฉลย เจ้าพนักงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน สนง.คณะกรรมการข้าราชการ กทม. (CA)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

CA596
เจาะข้อสอบพร้อมเฉลย เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน สนง.คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพฯ (CA)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

SP932
สรุป+ข้อสอบล่าสุด เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร (กทม.) วุฒิ ปวช.,ปวส. (SP)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

KY240
สุดยอดแนวข้อสอบกว่า 1,000 ข้อ ภาค ก. กรุงเทพมหานคร (สำหรับสอบทุกตำแหน่ง) ฉบัปรับปรุงใหม่ล่าสุด (KY)
ราคาพิเศษ 240 บาท
 
 

NVT489
File VDO MP 3 E-BOOK Download ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. กรุงเทพมหานคร (NVT)
ราคาพิเศษ 599 บาท
 

NVT488
File เสียง MP 3 Download พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย กรุงเทพมหานคร (NVT)
ราคาพิเศษ 299 บาท
 

NVT487
E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบ พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร ปี 59 (NVT)
ราคาพิเศษ 259 บาท
 

NVT486
File เสียง MP 3 Download ธุรการ กรุงเทพมหานคร (NVT)
ราคาพิเศษ 299 บาท
 
 

TBC397
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน กทม. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (TBC)
ราคาพิเศษ 260 บาท
 

NVT485
E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร ปี 59 (NVT)
ราคาพิเศษ 259 บาท
 

NVT484
E-BOOK Download เจาะข้อสอบ 1000 ข้อ ความรู้ความสามารถทั่วไป (ทุกตำแหน่งต้อสอบ) กรุงเทพมหานคร ปี 59 (NVT)
ราคาพิเศษ 259 บาท
 

NVT483
E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป (ทุกตำแหน่งต้อสอบ) กรุงเทพมหานคร ปี 59 (NVT)
ราคาพิเศษ 259 บาท
 
 

CA595
เจาะข้อสอบพร้อมเฉลย เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน สนง.คระกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (CA)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

NV708
รวมข้อสอบ 1,000 ข้อ เจ้าพนักงานธุรการฯ กรุงเทพมหานคร ใหม่ล่าสุดปี 59 (NV)
ราคาพิเศษ 200 บาท
! สินค้าหมด

NV707
รวมข้อสอบ 1,000 ข้อ ภาค ก. กรุงเทพมหานคร ใหม่ล่าสุดปี 59 (NV)
ราคาพิเศษ 190 บาท
 

TBC393
คู่มือ+ข้อสอบ ภาค ก. กทม. ความรู้ความสามารถทั่วไป (TBC)
ราคาพิเศษ 270 บาท
 
 
 
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


©Copy Right 2009-2012 Sheetram.com