คุณ : Guest User
 
Total : 00000.00 Baht.
www.facebook.com/sheetram twitter.com/sheetram www.youtube.com/sheetram

หมวดสินค้า

รางวัลเว็ปไซด์ยอดนิยม
Advertising
คอร์สติวทางไปรษณีย์  ปลีดอำเภอ ปี 2555
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย ราคาถูกสุดๆ
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย  เน้นเมืองท่องเที่ยว
คู่มือสอบครู สพฐ. กทม. และผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.จีระ งอกศิลป์
 
PaySbuy บริการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตที่เชื่อถือได้ในความปลอดภัย
www.sheetram.com จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า...click ดูรายละเอียด
Sheetram.com
ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
สำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่หน้า ม.ราม 1
ศูนย์รวมคู่มือสอบเข้า
ทุกหน่วยงานราชการ
จดทะเบียนพาณิชย์
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ผลิตท่านใดต้องการให้
ทางเราเป็นตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อ
08-5967-9080
0-2723-0950

ทั้งหนังสือคู่มือเตรียมสอบ
vcd , กวดวิชาต่างๆ
ยินดีร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ

 

website statistics  
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน กทม. ภาคความรู้ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)และ ความรอบรู้และกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับปฎิบัติราชการ (ภาค ก.)(NRW)
NRW005
เข้าชม 6,658 ครั้ง
 

ราคาพิเศษ 150 บาท

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน กทม. ภาคความรู้ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)และ ความรอบรู้และกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับปฎิบัติราชการ (ภาค ก.)
สารบัญ
ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานธุรการ
บทที่ 1  ชนิดและแบบหนังสือราชการ
บทที่ 2  หนังสือราชการด่วน หนังสือเวียนและหนังสือราชการลับ
บทที่ 3  หนังสือราชการภาษาอังกฤษ
บทที่ 4  การรับและส่งหนังสือ
บทที่ 5  การเก็บรักษา ยืม และทำลายหนังสือ
บทที่ 6  มาตรฐานตรา แบบพิมพ์ และซอง
บทที่ 7  ราชาศัพท์
การปกครองท้องถิ่น
หลักธรรมาภิบาล
หลักเศรษฐกิจพอเพียง
หลักสิทธิมนุษยชน
สรุปถาม-ตอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528
(แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2550)
สรุปถาม-ตอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร
และบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554
สรุปถาม-ตอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540
สรุปถาม-ตอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546
สรุปถาม-ตอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ. 2526 
(แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548)
สรุปถาม-ตอบ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ. 2546
(แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551)
สรุปถาม-ตอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ  พ.ศ. 2544
สรปถาม-ตอบ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง รถราชการ พ.ศ. 2529 
(แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2548)
สรุปถาม-ตอบ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 
(แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2548)
สรุปถาม-ตอบ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน
การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2530 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2548)
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 
(แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2550)
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540
แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ. 2526 
(แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548)
แนวข้อสอบ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ. 25
แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ  พ.ศ. 2544
แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
รวมสูตรคณิตศาสตร์
หมายเหตุ   เนื้อหาประกอบกอบด้วย 2 ส่วน คือ  ภาค ก.วิชาความรอบรู้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  และ ภาค ข. วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง  โดยได้สรุปจับประเด็นทำให้จำและเข้าใจง่าย  ประกอบกับมีแนวข้อสอบให้ท่าน ได้ทดลองทำพร้อมคำเฉลยและอธิบายประกอบทุกข้อ   

จัดทำโดย... นราวิทย์ สิขิวัฒน์

 
หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรุงเทพมหานคร (กทม.)
หน้าที่ 1/11
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


SP803
เนื้อหา+ข้อสอบ ล่าสุด การเงินและบัญชี ปฏิบัตรการ กทม. วุฒิป.ตรี (SP)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

SP787
สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน กทม. วุฒิ ปวช.,ปวส. (SP)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

SP786
สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด นายช่างสำรวจ ปฏิบัติงาน กทม. วุฒิ ปวช.,ปวส. (SP)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

CA305
เจาะข้อสอบ พร้อมสรุปเนื้อหา นิติกร ปฏิบัติการ กทม. (CA)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 
 

SP783
สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด พนักงาน เทศกิจ ปฏิบัติงาน กทม. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) วุฒิ ปวช. (SP)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

CW176
โจทย์ข้อสอบปรนัยพร้อมเฉลย อธิบายคำตอบ 1,045 ข้อ ภาค ก. กทม.ประเภทวิชาการ ระดับ ปฏิบัติการ นักวิชาการศึกษา นิติกร นักวิชาการเงินและบัญชี บรรณารักษ์ วิศวกร ฯ (อ.ชวิศ)
ราคาพิเศษ 220 บาท
 

CA300
เจาะข้อสอบ+สรุปเนื้อหา นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ กทม. (CA)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

CA299
เจาะข้อสอบ การเงินและบัญชี ปฏิบัติการ กทม. ใหม่ล่าสุด CA
ราคาพิเศษ 250 บาท
 
 

NK265
แนวข้อสอบ 500 ข้อภาค ก กทม. ระดับปฏิบัติการ ทุกตำแหน่งต้องสอบ ปี 58 (NK)
ราคาพิเศษ 160 บาท
! สินค้าหมด

NK264
แนวข้อสอบ 500 ข้อ ภาค ก กทม.ระดับปฏิบัติงาน ทุกตำแหน่งต้องสอบ ปี 58 (NK)
ราคาพิเศษ 160 บาท
! สินค้าหมด

TD215
เจาะข้อสอบ 1200 ข้อ ภาค ก. กทม.ใช้สอบทุกตำแหน่ง (TD)
ราคาพิเศษ 200 บาท
 

TBC170
คู่มือ+ข้อสอบ ภาค ก. กทม ความรู้ความสามารถทั่วไป ใช้สอบทุกตำแหน่ง (TBC)
ราคาพิเศษ 270 บาท
 
 

NVT365
E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานสาธารณะสุข กรุงเทพมหานคร (NVT)
ราคาพิเศษ 259 บาท
 

TBC123
คู่มือ+ข้อสอบ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (กทม.) (TBC)
ราคาพิเศษ 260 บาท
 

TBC122
คู่มือ+ข้อสอบ กทม. ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป ใช้สอบทุกต่ำแหน่ง (TBC)
ราคาพิเศษ 270 บาท
 

CA262
เจาะข้อสอบจากสนามจริง ข้่าราชการ กทม.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน (CA)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 
 

CW119
รวมข้อสอบ 1,052 ข้ออธิบายคำตอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก กทม. (ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน) (อ.ชวิศ)
ราคาพิเศษ 220 บาท
 

SP689
คู่มือสอบ ภาค ก. กทม.ระดับปฏิบัติงาน วุฒิปวช.,ปวส. เล่มเดียวครบ (SP)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

NK260
คู่มือ + ข้อสอบ 500 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปฎิบัติการ กทม.2557 (NK)
ราคาพิเศษ 150 บาท
! สินค้าหมด

SP684
สรุป + ข้อสอบ กทม. เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน วุฒิ ปวส. ( SP )
ราคาพิเศษ 250 บาท
 
 
 
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


©Copy Right 2009-2012 Sheetram.com