คุณ : Guest User
 
Total : 00000.00 Baht.
www.facebook.com/sheetram twitter.com/sheetram www.youtube.com/sheetram

หมวดสินค้า

รางวัลเว็ปไซด์ยอดนิยม
Advertising
คอร์สติวทางไปรษณีย์  ปลีดอำเภอ ปี 2555
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย ราคาถูกสุดๆ
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย  เน้นเมืองท่องเที่ยว
คู่มือสอบครู สพฐ. กทม. และผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.จีระ งอกศิลป์
 
PaySbuy บริการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตที่เชื่อถือได้ในความปลอดภัย
www.sheetram.com จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า...click ดูรายละเอียด
Sheetram.com
ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
สำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่หน้า ม.ราม 1
ศูนย์รวมคู่มือสอบเข้า
ทุกหน่วยงานราชการ
จดทะเบียนพาณิชย์
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ผลิตท่านใดต้องการให้
ทางเราเป็นตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อ
08-5967-9080
0-2723-0950

ทั้งหนังสือคู่มือเตรียมสอบ
vcd , กวดวิชาต่างๆ
ยินดีร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ

 

website statistics  
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน กทม. ภาคความรู้ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)และ ความรอบรู้และกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับปฎิบัติราชการ (ภาค ก.)(NRW)
NRW005
เข้าชม 4,662 ครั้ง
 

ราคาพิเศษ 150 บาท

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน กทม. ภาคความรู้ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)และ ความรอบรู้และกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับปฎิบัติราชการ (ภาค ก.)
สารบัญ
ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานธุรการ
บทที่ 1  ชนิดและแบบหนังสือราชการ
บทที่ 2  หนังสือราชการด่วน หนังสือเวียนและหนังสือราชการลับ
บทที่ 3  หนังสือราชการภาษาอังกฤษ
บทที่ 4  การรับและส่งหนังสือ
บทที่ 5  การเก็บรักษา ยืม และทำลายหนังสือ
บทที่ 6  มาตรฐานตรา แบบพิมพ์ และซอง
บทที่ 7  ราชาศัพท์
การปกครองท้องถิ่น
หลักธรรมาภิบาล
หลักเศรษฐกิจพอเพียง
หลักสิทธิมนุษยชน
สรุปถาม-ตอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528
(แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2550)
สรุปถาม-ตอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร
และบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554
สรุปถาม-ตอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540
สรุปถาม-ตอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546
สรุปถาม-ตอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ. 2526 
(แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548)
สรุปถาม-ตอบ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ. 2546
(แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551)
สรุปถาม-ตอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ  พ.ศ. 2544
สรปถาม-ตอบ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง รถราชการ พ.ศ. 2529 
(แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2548)
สรุปถาม-ตอบ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 
(แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2548)
สรุปถาม-ตอบ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน
การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2530 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2548)
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 
(แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2550)
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540
แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ. 2526 
(แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548)
แนวข้อสอบ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ. 25
แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ  พ.ศ. 2544
แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
รวมสูตรคณิตศาสตร์
หมายเหตุ   เนื้อหาประกอบกอบด้วย 2 ส่วน คือ  ภาค ก.วิชาความรอบรู้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  และ ภาค ข. วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง  โดยได้สรุปจับประเด็นทำให้จำและเข้าใจง่าย  ประกอบกับมีแนวข้อสอบให้ท่าน ได้ทดลองทำพร้อมคำเฉลยและอธิบายประกอบทุกข้อ   

จัดทำโดย... นราวิทย์ สิขิวัฒน์

 
หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรุงเทพมหานคร (กทม.)
หน้าที่ 1/10
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


NVT205
E-BOOK Download นักวิชาการจัดเก็บรายได้ กรุงเทพมหานคร (NVT)
ราคาพิเศษ 249 บาท
 

NVT204
E-BOOK Download นักประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร (NVT)
ราคาพิเศษ 249 บาท
 

SP569
รวมข้อสอบ อัตนัย+ปรนัย นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ กทม.(SP)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

NVT097
E-BOOK คู่มือ+ข้อสอบ นักวิชาการคลังปฎิบัติการ กรุงเทพมหานคร ใหม่ ปี 56 (NVT)
ราคาพิเศษ 249 บาท
 
 

GB404
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ กรุงเทพมหานคร ภาค ข (GB)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

CA198
คู่มือเตรียมสอบ กรุงเทพมหานคร ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา เนื้อหา+ข้อสอบ (CA)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

GB403
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานปกครองปฎิบัติการ กทม. ภาค ข ความรู้เฉพาะตำแหน่ง (GB)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

GB402
คู่มือเตรียมสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ กทม. ภาค ข ความรู้เฉพาะตำแหน่ง (GB)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 
 

TBC042
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานปกครองปฎิบัติการ กรุุงเทพมหานคร (TBC)
ราคาพิเศษ 260 บาท
 

NVT094
E-BOOK Download คู่มือ+ข้อสอบ เจ้าพนักงานปกครอง กรุงเทพมหานคร ใหม่ ปี 56 (NVT)
ราคาพิเศษ 249 บาท
 

NVT093
E-BOOK Download คู่มือ+ข้อสอบ นักวิชาการศึกษา กรุงเทพมหานคร ใหม่ ปี 56 (NVT)
ราคาพิเศษ 249 บาท
 

SP559
คู่มือเตรียมสอบ พนักงานเทศกิจปฎิบัติการ วุฒิ ป.ตรี กทม. (SP)
ราคาพิเศษ 230 บาท
 
 

CA200
คู่มือเตรียมสอบ สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ เจ้าพนักงานปกครองปฎิบัติการ กทม. (CA)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

NV453
รวมข้อสอบ 1000 ข้อภาคก.และข กทม. นักทรัพยากรบุคคลฯ ใหม่ล่าสุดปี 56 (NV)
ราคาพิเศษ 199 บาท
! สินค้าหมด

NVT801
E-BOOK+File เสียง MP3 Download คู่มือ+ข้อสอบ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ใหม่ ปี 56 (NVT)
ราคาพิเศษ 499 บาท
 

NVT092
E-BOOK Download คู่มือ+ข้อสอบ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ใหม่ ปี 56
ราคาพิเศษ 249 บาท
 
 

SP555
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการคลังปฎิบัติการ กรุงเทพมหานคร (SP)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

SP554
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ กทม. (SP)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

TBC036
คู่มือ+ข้อสอบ กทม. นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ (TBC)
ราคาพิเศษ 240 บาท
 

TBC035
คู่มือเตรียมสอบ กทม.นักวิชาการศึกษา (TBC)
ราคาพิเศษ 230 บาท
 
 
 
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


©Copy Right 2009-2012 Sheetram.com