คุณ : Guest User
 
Total : 00000.00 Baht.
www.facebook.com/sheetram twitter.com/sheetram www.youtube.com/sheetram

หมวดสินค้า

รางวัลเว็ปไซด์ยอดนิยม
Advertising
คอร์สติวทางไปรษณีย์  ปลีดอำเภอ ปี 2555
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย ราคาถูกสุดๆ
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย  เน้นเมืองท่องเที่ยว
คู่มือสอบครู สพฐ. กทม. และผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.จีระ งอกศิลป์
 
PaySbuy บริการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตที่เชื่อถือได้ในความปลอดภัย
www.sheetram.com จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า...click ดูรายละเอียด
Sheetram.com
ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
สำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่หน้า ม.ราม 1
ศูนย์รวมคู่มือสอบเข้า
ทุกหน่วยงานราชการ
จดทะเบียนพาณิชย์
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ผลิตท่านใดต้องการให้
ทางเราเป็นตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อ
08-5967-9080
0-2723-0950

ทั้งหนังสือคู่มือเตรียมสอบ
vcd , กวดวิชาต่างๆ
ยินดีร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ

 

website statistics  
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับอ้างอิง (ปกแข็ง) (WC)
WC030
! สินค้าหมด
เข้าชม 9,102 ครั้ง
 

ราคาพิเศษ 580 บาท

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับอ้างอิง (ปกแข็ง) (WC)
 
พิมพ์ครั้งที่ 16 เดือน มีนาคม 2559
 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับอ้างอิง (ปกแข็ง)
โดย.. สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
ตัวบท คำอธิบายย่อและเอกสารอ้างอิง เรียงมาตรา
หนังสือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับอ้างอิงนี้ ได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ค่อนข้างจะหลากหลายกล่าวคือ
เพื่อให้เป็นตัวบทที่ถูกต้องและชัดเจน มีคำอธิบายโดยย่อเพื่อให้เข้าใจสาระสำคัญของมาตราน้้นๆ โดยมีคำพิพาษาฎีกาทีสำคัญประกอบและในขณะเดียวกัน
ก็เพื่อให้ใช้ประโยชน์ในการค้นคว้าอ้างอิงคำพิพากษาจึงระบุแหล่งพิมพ์และ หน้าด้วย นอกจากนั้นในแต่ละมาตราก็มีการระบุแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม ทั้งที่เป็นวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และบทความในวารสารกฎหมายต่างๆ ทำนองเดียวกับ Code Dalloz ของฝรั่งเศส
ที่สำคัญเพื่อประโยชน์แก่การจดจำสำหรับผู้กำลังศึกษาค้นคว้าจึงได้มีการกำกับ หัวเรื่อง ของแต่ละมาตราไว้ด้วย

พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๗๗
ประมวลกฎหมายลักษณะความอาญา
ภาค ๑  ข้อความเบื้องต้น
ลักษณะ ๑  หลักทั่วไป        มาตรา ๑-๑๕
ลักษณะ ๒  อำนาจพนักงานสอบสวนและศาล
หมวด ๑  หลักทั่วไป       มาตรา ๑๖
หมวด ๒  อำนาจสืบสวนและสอบสวน     มาตรา ๑๗-๒๑
หมวด ๓  อำนาจศาล       มาตรา ๒๒-๒๗
ลักษณะ ๓  การฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
 หมวด ๑  การฟ้องคดีอาญา      มาตรา ๒๘-๓๙
 หมวด ๒  การฟ้องคดีแพ่งและเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา   มาตรา ๔๐-๕๑
ลักษณะ ๔  หมายเรียกและหมายอาญา 
 หมวด ๑  หมายเรียก       มาตรา ๕๒-๕๖
 หมวด ๒  หมายอาญา       
  ส่วนที่ ๑  หลักทั่วไป      มาตรา ๕๗-๖๕
  ส่วนที่ ๒  หมายจับ      มาตรา ๖๖-๖๘
  ส่วนที่ ๓  หมายคับ      มาตรา ๖๙-๗๐
  ส่วนที่ ๔  หมายขัง หมายจำคุก หมายปล่อย   มาตรา ๗๑-๗๖
ลักษณะ ๕  จับ ขัง จำคุก ค้น ปล่อยชั่วคราว
 หมวด ๑  จับ ขัง จำคุก       มาตรา ๗๗-๙๐
 หมวด ๒  ค้น        มาตรา ๙๑-๑๐๕
 หมวด ๓  ปล่อยชั่วคราว       มาตรา ๑๐๖-๑๑๙ ทวิ
ภาค ๒  สอบสวน
ลักษณะ ๑  หลักทั่วไป        มาตรา ๑๒๐-๑๒๙
ลักษณะ ๒  การสอบสวน    
 หมวด ๑  การสอบสวนสามัญ      มาตรา ๑๓๐-๑๔๗
 หมวด ๒  การชันสูตรพลิกศพ      มาตรา ๑๔๘-๑๕๖
ภาค ๓  วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น      
ลักษณะ ๑  ฟ้องคดีอาญาและไต่สวนมูลฟ้อง     มาตรา ๑๕๗-๑๗๑
ลักษณะ ๒  การพิจารณา       มาตรา ๑๗๒-๑๘๑
ลักษณะ ๓  คำพิพากษาและคำสั่ง      มาตรา ๑๘๒-๑๙๒
ภาค ๔  อุทธรณ์และฎีกา
ลักษณะ ๑  อุทธรณ์
 หมวด ๑  หลักทั่วไป       มาตรา ๑๙๓-๒๐๒
 หมวด ๒  การพิจารณา คำพิพากษาและคำสั่งชั้นศาลอุทธรณ์  มาตรา ๒๐๓-๒๑๕
ลักษณะ ๒  ฎีกา
 หมวด ๑  หลักทั่วไป       มาตรา ๒๑๖-๒๒๔
 หมวด ๒  การพิจารณา คำพิพากษาและคำสั่งชั้นฎีกา   มาตรา ๒๒๕

ภาค ๕  พยานหลักฐาน
 หมวด ๑  หลักทั่วไป       มาตรา ๒๒๖-๒๓๑
 หมวด ๒  พยานบุคคล       มาตรา ๒๓๒-๒๓๗ ตรี
 หมวด ๓  พยานเอกสาร       มาตรา ๒๓๘-๒๔๐
 หมวด ๔  พยานวัตถุ       มาตรา ๒๔๑-๒๔๒
 หมวด ๕  ผู้เชี่ยวชาญ       มาตรา ๒๔๓-๒๔๔/๑
ภาค ๖  การบังคับตามคำพิพากษา และค่าธรรมเนียม
 หมวด ๑  การบังคับตามคำพิพากษา     มาตรา ๒๔๕-๒๕๑
 หมวด ๒  ค่าธรรมเนียม       มาตรา ๒๕๒-๒๕๘
ภาค ๗  อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบา และลดโทษ    มาตรา ๒๕๙-๒๖๗
บัญชีแนบท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา    
การแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. ๒๔๙๙
พระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๒๐
กฎกระทรวง
• กระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. ๒๔๗๗
• กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
• กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกประกันหรือหลักประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาในชั้นสอบสวน พ.ศ. ๒๕๔๙
• กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่พนักงานสอบสวนต้องปฏิบัติในการจัดหาทนายความให้แก่ผู้ต้องหาในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๙
• กฎกระทรวง กำหนดสถานที่อื่นที่ใช้ในการขัง จำคุก หรือควบคุม ผู้ต้องหา จำเลย หรือผู้ซึ่งต้องจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุด พ.ศ. ๒๕๕๒
ข้อบังคับ
• ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการออกคำสั่งหรือหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๔๘
• ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกประกันหรือหลักประกันในการปล่อยชั่วคราวผู้ ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๘
• ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยระเบียบการปฏิบัติหน้าที่ชันสูตรพลิกศพของพนักงานฝ่ายปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓
ระเบียบ
 ระเบียบประชุมใหญ่ศาลฎีกา ว่าด้วยการไม่รับคดีซึ่งข้อกฎหมายหรือข้อเท็จจริงที่อุทธรณ์หรือฎีกาจะไม่ เป็นสาระอันควรแก่การพิจารณาไว้พิจารณาพิพากษา พ.ศ. ๒๕๕๑
ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
• ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการปล่อยชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๔๘
• ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยแนวทางในการปฏิบัติต่อพยาน พ.ศ. ๒๕๔๘
• ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการคุ้มครองและค่าตอบแทนพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๘
ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
• ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความที่ศาลตั้งให้ผู้ต้องหา หรือจำเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๗๓ พ.ศ. ๒๕๔๘
• ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความที่ศาลตั้งให้ผู้เสียหาย ตามประมวลกฎหมายและวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๔๔/๒ วรรคสอง พ.ศ. ๒๕๕๐
ระเบียบกระทรวงยุติธรรม
• ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายค่าป่วยการแก่ล่ามและล่ามภาษามือที่ศาลจัดหาให้ตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๓ ทวิ พ.ศ. ๒๕๓๙
• ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทน หรือค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากแพทย์ให้ไปชันสูตรพลิกศพ ในที่เกิดเหตุตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ อาญา (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๗ พ.ศ.๒๕๔๓
• ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทน หรือคร่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักของผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญที่ศาลขอมาให้ความเห็นตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕๐ พ.ศ. ๒๕๔๓
• ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทน หรือค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักของแพทย์และเจ้าพนักงานผู้ได้ทำการชันสูตรพลิกศพ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕๐ พ.ศ. ๒๕๔๓
• ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการขอและรับขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคม สงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. ๒๕๔๓
• ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการส่งหมายเรียกพยานแก่เจ้าพนักงานผู้ส่ง หมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๕๕/๑ พ.ศ. ๒๕๔๘
• ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนและค่าพาหนะเดินทางแก่นักจิตวิทยาหรือนักสังคม สงเคราะห์ที่เข้าร่วมในการร้องทุกข์ การสอบสวน การไต่สวนมูลฟ้องและการพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๒ ทวิ พ.ศ. ๒๕๔๙
• ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความที่รัฐจัดหาให้ผู้ต้องหาในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๕๐
ประกาศ
• ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๒๑ เรื่อง ห้ามการดัดฟังทางโทรศัพท์ หรือเครื่องมือสื่อสารใด ลงวันที่ ๒๔  กันยายน  ๒๕๔๙
• ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๒๕ เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับการยุติธรรมทางอาญา ลงวันที่ ๒๙  กันยายน ๒๕๔๙
หนังสืออ้างอิง
ภาคผนวก
 ภาคผนวก ๑  ก. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ที่เกี่ยวข้องกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
   ข.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่เกี่ยวข้องกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
 ภาคผนวก ๒ ตารางแสดงการแก้ไข/เพิ่มเติมประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา
ภาคผนวก ๓ บทบัญญัติเติมที่มีการแก้ไขและเพิ่มเติมในประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา
ดรรชนีวิธีพิจารณาความอาญา

จัดทำโดย.. สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

 
หนังสืออื่นๆ ในหมวด กฏหมาย วิ.อาญา
หน้าที่ 1/4
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


TJG561
ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ พ.ศ. 2560 (TJG)
ราคาพิเศษ 114 บาท
 

JG076
วิ.อาญาพิสดาร เล่ม 2 ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2560 (อ.วิเชียร)
ราคาพิเศษ 304 บาท
 

JG075
วิ.อาญาพิสดาร เล่ม 1 ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2560 (อ.วิเชียร)
ราคาพิเศษ 304 บาท
 

RU001
ฉบับสอบ ทบทวนตัวบท มาตราสำคัญ ป.วิ. อาญา แก้ไขใหม่ล่าสุด 2559 (ชัยพร)
ราคาพิเศษ 135 บาท
! สินค้าหมด
 

NBT114
คำอธิบาย วิชา สัมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (อ.อรรถพล ใหญ่สว่าง)
ราคาพิเศษ 252 บาท
 

AVW004
คำถาม-คำตอบ วิอาญา 100 ข้อ (อ.อรรถวัฒน์)
ราคาพิเศษ 162 บาท
! สินค้าหมด

BAS026
วิธีสบัญญัติกฏหมาย วิธีพิจารณาความอาญา (เคล็ดหลับสู่ความสำเร็จฉบับขั้นเทพ) (สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่)
ราคาพิเศษ 430 บาท
 

JG074
วิ.อาญาพิสดาร เล่ม 2 ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2559 (อ.วิเชียร)
ราคาพิเศษ 304 บาท
! สินค้าหมด
 

JG073
วิ.อาญาพิสดาร เล่ม 1 ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 59 (อ.วิเชียร)
ราคาพิเศษ 304 บาท
! สินค้าหมด

APC007
คำถาม-คำตอบ ปัญหากฏหมาย วิธีพิจารณาความอาญาและพยาหลักฐาน (ประเสริฐ)
ราคาพิเศษ 180 บาท
 

PNR015
พร้อมสอบ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม จับ ค้น ขัง ปล่อยชั่วคราว มาตรา 52-119 ทวิ (ก้องวิทย์)
ราคาพิเศษ 114 บาท
! สินค้าหมด

PNR014
พร้อมสอบ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 4 อุทธรณ์ และ ฎีกา ป.วิ.อ. มาตรา 193-225 (ก้องวิทย์)
ราคาพิเศษ 105 บาท
! สินค้าหมด
 

PNR013
พร้อมสอบ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 3 วิธีพิจารณาในศาลขั้นต้น ป.วิ.อ. มาตรา 153-192 (ก้องวิทย์)
ราคาพิเศษ 124 บาท
! สินค้าหมด

PNR012
พร้อมสอบ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1-2 อ.วิ.อ. มาตรา 1-156 เล่ม 2 (ก้องวิทย์)
ราคาพิเศษ 143 บาท
! สินค้าหมด

PNR011
พร้อมสอบ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1-2 อ.วิ.อ. มาตรา 1-156 เล่ม 1 (ก้องวิทย์)
ราคาพิเศษ 143 บาท
! สินค้าหมด

SK200
ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณา ความแพ่ง ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณา ความอาญา ปกแข็ง (รัฐวิชญ์ อนันต์วิทยานนท์)
ราคาพิเศษ 185 บาท
! สินค้าหมด
 

CTG010
ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา พร้อมชื่อมาตรา (CTG)
ราคาพิเศษ 132 บาท
! สินค้าหมด

TJG421
ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม เล่มจิ๋ว (TJG)
ราคาพิเศษ 45 บาท
! สินค้าหมด

BAS016
เกร็ดกฏหมาย วิ.อาญา (อ.สมศักดิ์)
ราคาพิเศษ 314 บาท
! สินค้าหมด

JG057
วิ.อาญาพิสดาร เล่ม 2 ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2557 (อ.วิเชียร)
ราคาพิเศษ 285 บาท
! สินค้าหมด
 
 
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


©Copy Right 2009-2012 Sheetram.com