คุณ : Guest User
 
Total : 00000.00 Baht.
www.facebook.com/sheetram twitter.com/sheetram www.youtube.com/sheetram

หมวดสินค้า

รางวัลเว็ปไซด์ยอดนิยม
Advertising
คอร์สติวทางไปรษณีย์  ปลีดอำเภอ ปี 2555
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย ราคาถูกสุดๆ
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย  เน้นเมืองท่องเที่ยว
คู่มือสอบครู สพฐ. กทม. และผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.จีระ งอกศิลป์
 
PaySbuy บริการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตที่เชื่อถือได้ในความปลอดภัย
www.sheetram.com จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า...click ดูรายละเอียด
Sheetram.com
ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
สำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่หน้า ม.ราม 1
ศูนย์รวมคู่มือสอบเข้า
ทุกหน่วยงานราชการ
จดทะเบียนพาณิชย์
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ผลิตท่านใดต้องการให้
ทางเราเป็นตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อ
08-5967-9080
0-2723-0950

ทั้งหนังสือคู่มือเตรียมสอบ
vcd , กวดวิชาต่างๆ
ยินดีร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ

 

website statistics  
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับอ้างอิง (ปกแข็ง) (WC)
WC030
! สินค้าหมด
เข้าชม 8,499 ครั้ง
 

ราคาพิเศษ 580 บาท

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับอ้างอิง (ปกแข็ง) (WC)
 
พิมพ์ครั้งที่ 16 เดือน มีนาคม 2559
 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับอ้างอิง (ปกแข็ง)
โดย.. สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
ตัวบท คำอธิบายย่อและเอกสารอ้างอิง เรียงมาตรา
หนังสือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับอ้างอิงนี้ ได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ค่อนข้างจะหลากหลายกล่าวคือ
เพื่อให้เป็นตัวบทที่ถูกต้องและชัดเจน มีคำอธิบายโดยย่อเพื่อให้เข้าใจสาระสำคัญของมาตราน้้นๆ โดยมีคำพิพาษาฎีกาทีสำคัญประกอบและในขณะเดียวกัน
ก็เพื่อให้ใช้ประโยชน์ในการค้นคว้าอ้างอิงคำพิพากษาจึงระบุแหล่งพิมพ์และ หน้าด้วย นอกจากนั้นในแต่ละมาตราก็มีการระบุแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม ทั้งที่เป็นวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และบทความในวารสารกฎหมายต่างๆ ทำนองเดียวกับ Code Dalloz ของฝรั่งเศส
ที่สำคัญเพื่อประโยชน์แก่การจดจำสำหรับผู้กำลังศึกษาค้นคว้าจึงได้มีการกำกับ หัวเรื่อง ของแต่ละมาตราไว้ด้วย

พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๗๗
ประมวลกฎหมายลักษณะความอาญา
ภาค ๑  ข้อความเบื้องต้น
ลักษณะ ๑  หลักทั่วไป        มาตรา ๑-๑๕
ลักษณะ ๒  อำนาจพนักงานสอบสวนและศาล
หมวด ๑  หลักทั่วไป       มาตรา ๑๖
หมวด ๒  อำนาจสืบสวนและสอบสวน     มาตรา ๑๗-๒๑
หมวด ๓  อำนาจศาล       มาตรา ๒๒-๒๗
ลักษณะ ๓  การฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
 หมวด ๑  การฟ้องคดีอาญา      มาตรา ๒๘-๓๙
 หมวด ๒  การฟ้องคดีแพ่งและเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา   มาตรา ๔๐-๕๑
ลักษณะ ๔  หมายเรียกและหมายอาญา 
 หมวด ๑  หมายเรียก       มาตรา ๕๒-๕๖
 หมวด ๒  หมายอาญา       
  ส่วนที่ ๑  หลักทั่วไป      มาตรา ๕๗-๖๕
  ส่วนที่ ๒  หมายจับ      มาตรา ๖๖-๖๘
  ส่วนที่ ๓  หมายคับ      มาตรา ๖๙-๗๐
  ส่วนที่ ๔  หมายขัง หมายจำคุก หมายปล่อย   มาตรา ๗๑-๗๖
ลักษณะ ๕  จับ ขัง จำคุก ค้น ปล่อยชั่วคราว
 หมวด ๑  จับ ขัง จำคุก       มาตรา ๗๗-๙๐
 หมวด ๒  ค้น        มาตรา ๙๑-๑๐๕
 หมวด ๓  ปล่อยชั่วคราว       มาตรา ๑๐๖-๑๑๙ ทวิ
ภาค ๒  สอบสวน
ลักษณะ ๑  หลักทั่วไป        มาตรา ๑๒๐-๑๒๙
ลักษณะ ๒  การสอบสวน    
 หมวด ๑  การสอบสวนสามัญ      มาตรา ๑๓๐-๑๔๗
 หมวด ๒  การชันสูตรพลิกศพ      มาตรา ๑๔๘-๑๕๖
ภาค ๓  วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น      
ลักษณะ ๑  ฟ้องคดีอาญาและไต่สวนมูลฟ้อง     มาตรา ๑๕๗-๑๗๑
ลักษณะ ๒  การพิจารณา       มาตรา ๑๗๒-๑๘๑
ลักษณะ ๓  คำพิพากษาและคำสั่ง      มาตรา ๑๘๒-๑๙๒
ภาค ๔  อุทธรณ์และฎีกา
ลักษณะ ๑  อุทธรณ์
 หมวด ๑  หลักทั่วไป       มาตรา ๑๙๓-๒๐๒
 หมวด ๒  การพิจารณา คำพิพากษาและคำสั่งชั้นศาลอุทธรณ์  มาตรา ๒๐๓-๒๑๕
ลักษณะ ๒  ฎีกา
 หมวด ๑  หลักทั่วไป       มาตรา ๒๑๖-๒๒๔
 หมวด ๒  การพิจารณา คำพิพากษาและคำสั่งชั้นฎีกา   มาตรา ๒๒๕

ภาค ๕  พยานหลักฐาน
 หมวด ๑  หลักทั่วไป       มาตรา ๒๒๖-๒๓๑
 หมวด ๒  พยานบุคคล       มาตรา ๒๓๒-๒๓๗ ตรี
 หมวด ๓  พยานเอกสาร       มาตรา ๒๓๘-๒๔๐
 หมวด ๔  พยานวัตถุ       มาตรา ๒๔๑-๒๔๒
 หมวด ๕  ผู้เชี่ยวชาญ       มาตรา ๒๔๓-๒๔๔/๑
ภาค ๖  การบังคับตามคำพิพากษา และค่าธรรมเนียม
 หมวด ๑  การบังคับตามคำพิพากษา     มาตรา ๒๔๕-๒๕๑
 หมวด ๒  ค่าธรรมเนียม       มาตรา ๒๕๒-๒๕๘
ภาค ๗  อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบา และลดโทษ    มาตรา ๒๕๙-๒๖๗
บัญชีแนบท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา    
การแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. ๒๔๙๙
พระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๒๐
กฎกระทรวง
• กระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. ๒๔๗๗
• กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
• กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกประกันหรือหลักประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาในชั้นสอบสวน พ.ศ. ๒๕๔๙
• กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่พนักงานสอบสวนต้องปฏิบัติในการจัดหาทนายความให้แก่ผู้ต้องหาในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๙
• กฎกระทรวง กำหนดสถานที่อื่นที่ใช้ในการขัง จำคุก หรือควบคุม ผู้ต้องหา จำเลย หรือผู้ซึ่งต้องจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุด พ.ศ. ๒๕๕๒
ข้อบังคับ
• ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการออกคำสั่งหรือหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๔๘
• ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกประกันหรือหลักประกันในการปล่อยชั่วคราวผู้ ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๘
• ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยระเบียบการปฏิบัติหน้าที่ชันสูตรพลิกศพของพนักงานฝ่ายปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓
ระเบียบ
 ระเบียบประชุมใหญ่ศาลฎีกา ว่าด้วยการไม่รับคดีซึ่งข้อกฎหมายหรือข้อเท็จจริงที่อุทธรณ์หรือฎีกาจะไม่ เป็นสาระอันควรแก่การพิจารณาไว้พิจารณาพิพากษา พ.ศ. ๒๕๕๑
ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
• ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการปล่อยชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๔๘
• ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยแนวทางในการปฏิบัติต่อพยาน พ.ศ. ๒๕๔๘
• ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการคุ้มครองและค่าตอบแทนพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๘
ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
• ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความที่ศาลตั้งให้ผู้ต้องหา หรือจำเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๗๓ พ.ศ. ๒๕๔๘
• ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความที่ศาลตั้งให้ผู้เสียหาย ตามประมวลกฎหมายและวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๔๔/๒ วรรคสอง พ.ศ. ๒๕๕๐
ระเบียบกระทรวงยุติธรรม
• ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายค่าป่วยการแก่ล่ามและล่ามภาษามือที่ศาลจัดหาให้ตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๓ ทวิ พ.ศ. ๒๕๓๙
• ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทน หรือค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากแพทย์ให้ไปชันสูตรพลิกศพ ในที่เกิดเหตุตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ อาญา (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๗ พ.ศ.๒๕๔๓
• ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทน หรือคร่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักของผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญที่ศาลขอมาให้ความเห็นตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕๐ พ.ศ. ๒๕๔๓
• ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทน หรือค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักของแพทย์และเจ้าพนักงานผู้ได้ทำการชันสูตรพลิกศพ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕๐ พ.ศ. ๒๕๔๓
• ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการขอและรับขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคม สงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. ๒๕๔๓
• ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการส่งหมายเรียกพยานแก่เจ้าพนักงานผู้ส่ง หมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๕๕/๑ พ.ศ. ๒๕๔๘
• ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนและค่าพาหนะเดินทางแก่นักจิตวิทยาหรือนักสังคม สงเคราะห์ที่เข้าร่วมในการร้องทุกข์ การสอบสวน การไต่สวนมูลฟ้องและการพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๒ ทวิ พ.ศ. ๒๕๔๙
• ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความที่รัฐจัดหาให้ผู้ต้องหาในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๕๐
ประกาศ
• ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๒๑ เรื่อง ห้ามการดัดฟังทางโทรศัพท์ หรือเครื่องมือสื่อสารใด ลงวันที่ ๒๔  กันยายน  ๒๕๔๙
• ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๒๕ เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับการยุติธรรมทางอาญา ลงวันที่ ๒๙  กันยายน ๒๕๔๙
หนังสืออ้างอิง
ภาคผนวก
 ภาคผนวก ๑  ก. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ที่เกี่ยวข้องกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
   ข.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่เกี่ยวข้องกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
 ภาคผนวก ๒ ตารางแสดงการแก้ไข/เพิ่มเติมประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา
ภาคผนวก ๓ บทบัญญัติเติมที่มีการแก้ไขและเพิ่มเติมในประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา
ดรรชนีวิธีพิจารณาความอาญา

จัดทำโดย.. สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

 
หนังสืออื่นๆ ในหมวด กฏหมาย วิ.อาญา
หน้าที่ 1/4
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


RU001
ฉบับสอบ ทบทวนตัวบท มาตราสำคัญ ป.วิ. อาญา แก้ไขใหม่ล่าสุด 2559 (ชัยพร)
ราคาพิเศษ 135 บาท
 

NBT114
คำอธิบาย วิชา สัมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (อ.อรรถพล ใหญ่สว่าง)
ราคาพิเศษ 252 บาท
 

TJG552
ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา ฉบับแก้ไขใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2558 (เล่มเล็ก) (TJG)
ราคาพิเศษ 70 บาท
 

TJG449
ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ พ.ศ. 2558 (TJG)
ราคาพิเศษ 108 บาท
 
 

AVW004
คำถาม-คำตอบ วิอาญา 100 ข้อ (อ.อรรถวัฒน์)
ราคาพิเศษ 162 บาท
! สินค้าหมด

BAS026
วิธีสบัญญัติกฏหมาย วิธีพิจารณาความอาญา (เคล็ดหลับสู่ความสำเร็จฉบับขั้นเทพ) (สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่)
ราคาพิเศษ 430 บาท
 

JG074
วิ.อาญาพิสดาร เล่ม 2 ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2559 (อ.วิเชียร)
ราคาพิเศษ 304 บาท
! สินค้าหมด

JG073
วิ.อาญาพิสดาร เล่ม 1 ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 59 (อ.วิเชียร)
ราคาพิเศษ 304 บาท
! สินค้าหมด
 

APC007
คำถาม-คำตอบ ปัญหากฏหมาย วิธีพิจารณาความอาญาและพยาหลักฐาน (ประเสริฐ)
ราคาพิเศษ 180 บาท
 

TJG439
วิธีตอบข้อสอบกฏหมายที่สมบูรณ์ ประมวลกฏหมาย วิ.อาญา ศึกษาจากข้อสอบจริงทั้ง 3 สนามสอบ แนะนำวิธีตอบข้อสอบให้ได้คะแนนเต็ม (TJG)
ราคาพิเศษ 119 บาท
 

PNR015
พร้อมสอบ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม จับ ค้น ขัง ปล่อยชั่วคราว มาตรา 52-119 ทวิ (ก้องวิทย์)
ราคาพิเศษ 114 บาท
! สินค้าหมด

PNR014
พร้อมสอบ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 4 อุทธรณ์ และ ฎีกา ป.วิ.อ. มาตรา 193-225 (ก้องวิทย์)
ราคาพิเศษ 105 บาท
! สินค้าหมด
 

PNR013
พร้อมสอบ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 3 วิธีพิจารณาในศาลขั้นต้น ป.วิ.อ. มาตรา 153-192 (ก้องวิทย์)
ราคาพิเศษ 124 บาท
! สินค้าหมด

PNR012
พร้อมสอบ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1-2 อ.วิ.อ. มาตรา 1-156 เล่ม 2 (ก้องวิทย์)
ราคาพิเศษ 143 บาท
! สินค้าหมด

PNR011
พร้อมสอบ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1-2 อ.วิ.อ. มาตรา 1-156 เล่ม 1 (ก้องวิทย์)
ราคาพิเศษ 143 บาท
! สินค้าหมด

SK200
ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณา ความแพ่ง ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณา ความอาญา ปกแข็ง (รัฐวิชญ์ อนันต์วิทยานนท์)
ราคาพิเศษ 185 บาท
! สินค้าหมด
 

CTG010
ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา พร้อมชื่อมาตรา (CTG)
ราคาพิเศษ 132 บาท
 

TJG421
ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม เล่มจิ๋ว (TJG)
ราคาพิเศษ 45 บาท
! สินค้าหมด

BAS016
เกร็ดกฏหมาย วิ.อาญา (อ.สมศักดิ์)
ราคาพิเศษ 314 บาท
! สินค้าหมด

JG057
วิ.อาญาพิสดาร เล่ม 2 ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2557 (อ.วิเชียร)
ราคาพิเศษ 285 บาท
! สินค้าหมด
 
 
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


©Copy Right 2009-2012 Sheetram.com