คุณ : Guest User
 
Total : 00000.00 Baht.
www.facebook.com/sheetram twitter.com/sheetram www.youtube.com/sheetram

หมวดสินค้า

รางวัลเว็ปไซด์ยอดนิยม
Advertising
คอร์สติวทางไปรษณีย์  ปลีดอำเภอ ปี 2555
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย ราคาถูกสุดๆ
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย  เน้นเมืองท่องเที่ยว
คู่มือสอบครู สพฐ. กทม. และผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.จีระ งอกศิลป์
 
PaySbuy บริการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตที่เชื่อถือได้ในความปลอดภัย
www.sheetram.com จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า...click ดูรายละเอียด
Sheetram.com
ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
สำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่หน้า ม.ราม 1
ศูนย์รวมคู่มือสอบเข้า
ทุกหน่วยงานราชการ
จดทะเบียนพาณิชย์
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ผลิตท่านใดต้องการให้
ทางเราเป็นตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อ
08-5967-9080
0-2723-0950

ทั้งหนังสือคู่มือเตรียมสอบ
vcd , กวดวิชาต่างๆ
ยินดีร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ

 

website statistics  
คู่มือเตรียมสอบ กทม. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ (GB)
GB229
เข้าชม 8,432 ครั้ง
 

ราคาพิเศษ 200 บาท

ชุดเนื้อหา+ข้อสอบ เล่มเดียวครบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ 3 กทม. 
ประกอบด้วย
วิชาความสามารถทั่วไป
 + ความสามารถในการคิดหาเหตุผลโดยใช้ข้อมูลทางเศรษฐกิจหรือทางสังคมหรือทางอื่นใดที่เหมาะสมแก่การทดลองความสามารถดังกล่าว ทางหนึ่งหรือหลายทาง
 + ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
วิชาภาษาไทย
 + ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความและหรือตีความจากข้อความสั้น ๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคำหรือกลุ่มคำ ประโยคหรือข้อความสั้น ๆ
วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)
 + ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2529 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2533 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2536
 + ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ-รายจ่าย และการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ.2533 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2536 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2540
 + หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ วิเคราะห์ ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานการใช้เงินตามงบประมาณ
 + ระเบียบงานสารบรรณ

สารบัญ
ความรู้ความสามารถทั่วไป
 + อุปมา-อุปมัย
 + อนุกรม
 + คณิตศาสตร์ทั่วไป
 + การวิเคราะห์เงื่อนไขทางสัญลักษณ์
 + การสรุปเหตุผล
 + การวิเคราะห์เงื่อนไขทางภาษา
 + การวิเคราะห์ข้อมูล
ภาษาไทย
 + ความเข้าใจภาษา
 + การเลือกใช้คำและกลุ่มคำ
 + การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา
 + ประโยคที่ถูกต้องตามหลักภาษาและไวยากรณ์
 + การเรียงข้อความ
 + แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1
 + แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 2
 + แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 + แนวข้อสอบ ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 และแนวข้อสอบ ระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528
ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 + กระบวนการงบประมาณของกรุงเทพมหานคร
 + บทที่ 1 การจัดทำงบประมาณรายจ่าย
 + บทที่ 2 การอนุมัติงบประมาณ
 + บทที่ 3 การบริหารงบประมาณ
 + บทที่ 4 การติดตามและประเมินผล
 + ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2529
 + ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ-รายจ่าย และการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2536
 + ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ-รายจ่าย และการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2540
 + ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ-รายจ่าย และการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ.2533
 + ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 + แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ.2546 และแก้ไ

จัดทำโดย..สถาบันวิชาการตำราทอง

 
หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรุงเทพมหานคร (กทม.)
หน้าที่ 1/12
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


TBCE1065
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ กทม. (TBC)
ราคาพิเศษ 243 บาท
 

TBC606
คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการสาธารณะสุข กรุงเทพมหานคร (TBC)
ราคาพิเศษ 247 บาท
 

TBC605
คัมภีร์ปกเขียว นักจัดการงานทั่วไป กทม.
ราคาพิเศษ 285 บาท
 

NVT565
E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบ พนักนักงานปกครองปฏิบัติงาน กทม. ปี 59 (NVT)
ราคาพิเศษ 233 บาท
 
 

SP1004
สรุป+ข้อสอบใหม่ล่าสุด นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ กทม. ภาค ข. (SP)
ราคาพิเศษ 257 บาท
 

TT078
สรุป+ข้อสอบ ใหม่ล่าสุด นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กทม. (อ.ธนิต)
ราคาพิเศษ 276 บาท
 

TBC602
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ กทม. (TBC)
ราคาพิเศษ 257 บาท
 

TBC599
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรุงเทพมหานคร (TBC)
ราคาพิเศษ 247 บาท
 
 

NVT564
E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กทม. ปี 59 (NVT)
ราคาพิเศษ 233 บาท
 

NVT563
E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กทม. ปี 59 (NVT)
ราคาพิเศษ 233 บาท
 

CW317
โจทย์ข้อสอบปรนัยพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบอย่างละเอียด 1,094 ข้อ ภาค ก.กทม. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป เล่มใหม่ล่าสุดปี 2559-60 ภาค ก. กทม.ทุกตำแหน่งต้องสอบ (อ.ชวิศ)
ราคาพิเศษ 209 บาท
 

SP1000
สรุป+ข้อสอบ ใหม่ล่าสุด นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กทม. ภาค ข. วุฒิ.ปตรี (SP)
ราคาพิเศษ 257 บาท
 
 

TBC597
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ กทม. (TBC)
ราคาพิเศษ 237 บาท
 

SP999
สรุป+ข้อสอบใหม่ล่าสุด นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ กทม. วุฒิปริญญาตรี (SP)
ราคาพิเศษ 257 บาท
 

SP998
สรุป+ข้อสอบ ใหม่ล่าสุด เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน กทม. วุฒิ ปวช. (SP)
ราคาพิเศษ 257 บาท
 

TD254
เจาะข้อสอบ 1400 ข้อ ภาค ก+ข ธุรการปฏิบัติงาน กทม. ปรับปรุงล่าสุดปี 59 (TD)
ราคาพิเศษ 228 บาท
 
 

TD253
เจาะข้อสอบ 1200 ข้อ ภาค ก. กทม. ใช้สอบทุกตำแหน่ง ปี 59 (TD)
ราคาพิเศษ 190 บาท
 

NV738
รวมข้อสอบ 500 ข้อ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2559 ใหม่ล่าสุดปี 59 (NV)
ราคาพิเศษ 190 บาท
 

NV737
รวมข้อสอบ 500 ภาค ก.ระดับปฏิบัติงาน กทม.ครั้งที่ 2/2559 (NV)
ราคาพิเศษ 180 บาท
 

SP996
สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (กทม.) กรุงเทพมหานคร วุฒิปวช.,ปวส. (SP)
ราคาพิเศษ 257 บาท
 
 
 
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


©Copy Right 2009-2012 Sheetram.com